Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-37

Wydatki mieszkaniowe

Na tym ekranie należy wpisać szczegóły dotyczące odliczenia wydatków mieszkaniowych. Na górze ekranu należy zaznaczyć do jakiego PIT chcemy dołączyć PIT-D. Natomiast dolna część ekranu, to pola, w których należy wpisać odliczane kwoty ulgi odsetkowej, ulgi mieszkaniowej, wydatków na zasadzie praw nabytych oraz odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub w podatku za lata ubiegłe.

Co to jest PIT-2K?
 • PIT-2K składamy, gdy rozliczamy po raz pierwszy ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Jest to załącznik do PIT-D. 
 • PIT-2K dołączamy do PIT-D tylko w pierwszym roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Zawsze składamy jeden PIT-2K - niezależnie od tego, czy rozliczamy się ze współmałżonkiem, czy osobno.
Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część ulgi na wynajem (zob. Ulga na wynajem), ulgi kredytowo-pożyczkowej (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") lub dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana).

Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana) lub ulgi remontowo - modernizacyjnej (zob. Ulga remontowo - modernizacyjna).

Duża ulga budowlana

Jeżeli w latach 1992-2003 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-2003, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2003.

1. Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

W ramach tej ulgi możemy odliczyć wydatki poniesione (i udokumentowane) w latach 192-2003 na:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.

2. Wysokość ulgi budowlanej

Wysokość ulgi, jaką możemy odliczyć zależy od lat, w których ponieśliśmy powyższe wydatki (rozpoczęliśmy korzystanie z danej ulgi).

Lata 1992-1996

Gdy wydatki zaczęliśmy ponosić w latach 1992-1996, to w przypadku:

 • budowy budynku mieszkalnego,
 • nabdudowy i rozbudowy budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowy strychu, suszarni lub przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne

możemy odliczyć całość niewykorzystanej ulgi (bez limitów).

Natomiast, gdy nasze wydatki dotyczyły:

 • zakupu guntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

możemy odliczyć 19% poniesionych od 1997 r. wydatków.

Lata 1997-2001

Jeżeli inwestycje mieszkaniowe rozpoczęliśmy w latach 1997-2001, to możemy odliczyć wydatki z nimi związane ponoszone do końca 2004 r. - możemy kontynuować odliczanie ulg, jeśli w odpowiednich latach zaczęliśmy je rozliczać i nie zdążyliśmy odliczyć całej przysugującej ulgi (niewykorzystana część przechodzi na lata następne, aż do całkowiego jej odliczenia). Wysokość ulgi zależy od rodzaju wydatków (patrz: wydatki uprawniające do ulg) – i tak, w przypadku wydatków określonych w punktach b-f możemy odliczyć 19% poniesionych nieodliczonych jeszcze kosztów.

Limity ulg z punktów b-f, dla danego roku, to:
1997- 15.561 zł,
1998 – 19.285 zł,
1999 – 25.270 zł,
2000 – 29.260 zł,
2001 – 30.950 zł,
2002 i następne – 35.910 zł

W przypadku ulgi z tytułu zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu możemy odliczyć 19% wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m kw. i ceny 1m kw. gruntu.

OGÓLNY LIMIT WYDATKÓW mieszkaniowych do odliczenia (z punktów a-f) wynosi – w zależności od lat ich poniesienia:
1997 r.– 81.900 zł
1998 r. – 101.500 zł
1999 r. - 133.000 zł
2000 r. – 154.000 zł
2001 r. – 161.000 zł
2002 r. – 189.000 zł
2003 r. – 189.000 zł

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę budowlaną

Odliczenia mogą dokonywać jedynie osoby, które w odpowiednich latach rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczanie ulgi budowlanej. Te osoby mają prawo do dalszego odliczenia ulgi – odliczają niewykorzystaną jej część. Niewykorzystana część ulgi przechodzi na lata następne. Ulga z lat 1992-1996 Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zbycie nabytego pod zabudowę gruntu/prawa wieczystego po uprzednim odliczeniu ulgi

Ulga z lat 1997-2001

Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r. (uwaga! wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia mieszkania lub zamieszkania członka w przydzielonym lokalu, po tym okresie natomiast może nastąpić zwrot wniesionych wkładów, który jest obojętny podatkowo),
 • całkowita zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
 • otrzymanie zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu
 • zbycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (także w formie darowizny).
Jaką kwotę wpisać w polu "wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Należy tu wpisać kwotę dokonywanego odliczenia, czyli wydatki poniesione w ubiegłym roku na spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") . Kwota dokonywanego odliczenia nie może być wyższa niż kwota przysługującego na dany rok podatkowy limitu odliczeń. Limit ten oblicza się jako różnicę limitu odliczeń przysługującego podatnikowi w okresie obowiązywania przepisów ustawy (tj. począwszy od 1992), a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych.

Kasa mieszkaniowa - ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędnośc i w kasie mieszkaniowej

Ulgę tę mogę odliczyć osoby, które przed 1.01.2002 r. zawarły kredyt kontraktowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i wobec tego ponoszą wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Taką ulgę możemy odliczać do upływu terminu spłaty określonego w kredycie. Liczy się termin określony przed 1.01.2002 r. - czyli określony albo w umowie pierwotnej, albo w aneksie - który został zawarty najpóźniej 31.12..2001 r.

Warunki odliczenia ulgi:

 •  zawarcie kredytu kontraktowego przed 1.01.2002 r.,
 •  gromadzenie oszczędności tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i tylko w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 •  zawarcie kredytu kontraktowego w celach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,

 

Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:
1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
i odnowienia mieszkania.
3. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.
4. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Jeżeli wcześniej odliczaliśmy tzw. dużą ulgę budowlaną musimy pamiętać, aby nasze odliczenia nie przekroczyły limitu wyliczonego dla ulgi budowlanej.
Należy sprawdzić, czy kwota odliczeń z tytułu kasy mieszkaniowej mieści się w limicie, który obliczamy tak: od limitu określonego na lata obowiązywania ustawy (od 1992 r.) należy odjąć llimit już wykorzystany przez nas we wcześniejszych odliczeniach z tytułu dużej ulgi budowlanej.
Jeżeli dodatkowo korzystamy z odliczeń z tytułu spłaconych odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, to limit wynikający z ustawy musimy pomniejszyć o 19% tych odsetek.

Kiedy ulga mieszkaniowa nie przysługuje?

 •  gdy wycofaliśmy zgromadzone środki na rachunku przed upływem terminu określonego w umowie, a wycofane środki przeznaczyliśmy na inne cele niż cele mieszkaniowe,
 •  gdy przenieśliśmy uprawnienie do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).
Kredyt mieszkaniowy / ulga odsetkowa

Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 1.01.2002 a 01.01.2007 r.

Ulga przysługuje na spłatę odsetek od:

 • kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu/pożyczki zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • każdego kolejnego kredytu/pożyczki zaciagniętego na spłatę powyższych kredytów.

Gdy kredyt udzielony na spłatę powyższych zobowiązań stanowi część innego kredytu, wtedy odliczeniu podlegają jedynie odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytów powyżej wymienionych.

Warunki odliczenia ulgi odsetkowej:

 • kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2006 w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt ma położenie w Polsce,
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt zakończyła się nie wcześniej niż przed 1.01.2002 r.
 • odsetki zostały faktycznie zapłacone i jest to udokumentowane przez bank lub SKOK.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?
Ulga obejmuje odsetki naliczone i zapłacone od dnia 1.01.2001 r. Wcześniejszej spłaty odsetek nie odliczamy. W 2019 odliczamy odsetki naliczone i zapłacone w roku 2018. Ulga przysługuje za odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325 990 zł (to limit na 2019 r).
Kwotę ulgi do odliczenia obliczymy wg poniższego wzoru:
(325 990 * kwota zapłaconych odsetek w danym roku)/wysokość zaciągniętego kredytu. Limit dotyczy łącznie obojga małżonków. Nawet jeśli rozliczają się indywidualnie (za wyjątkiem małżonków w separacji), to obowiązuje ich jeden limit. Również składają tylko jeden PIT-D.

Ulgi odsetkowej nie można odliczyć, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, 
 • budowę budynku mieszkalnego, 
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, 
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, 
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, 
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, 
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.


Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: Ulga odsetkowa

Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie

To ulgi, które w obecnym roku już nie obowiązują, ale osoby, które rozpoczęły odpowiednie inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczenia w latach obowiązywania ulg mogą wciąż odliczać poniesione w okresie obowiązywania ulg wydatki mieszkaniowe - jeśli jeszcze nie rozliczyły całej ulgi. Do tych ulg zaliczamy:

 • ulgę na wynajem (z lat 1992 - 2001), zob. ulga na wynajem
 • dużą ulgę budowlaną (z lat 1992 - 2003), zob. duża ulga budowlana
 • ulgę remontowo-modernizacyjną (z lat 2002 - 2005), zob. ulga remontowo - modernizacyjna

Prawo do odliczenia powyższych ulg w obecnym roku przysługuje osobom, które rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe w latach obowiązywania powyższych ulg. Nie mogą one odliczyć bieżących wydatków (z poprzedniego roku), natomiast mają prawo do odliczenia wydatków z lat obowiązywania ulgi, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód lub podatek był za niski i nie pozwolił nam na odliczenie calej ulgi, to jej pozostałą część (jeszcze nie odliczoną) możemy odliczyć w bieżącym roku.

Warunki odliczenia ulg

 • rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej w latach obowiązywania danej ulgi,
 • nieodliczenie całej ulgi w latach jej obowiązywania,
 • prawo do skorzystania ulgi w latach jej obowiązywania.
O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Jest to tzw. ulga kredytowo-pożyczkowa. Pole to wypełniają osoby, które w danym roku spłacały kredyt na cele mieszkalne. Należy tu zapisać rodzaj wydatków, na który w latach 1992-1993 zaciągnęliśmy w zakładzie pracy pożyczkę na cele mieszkaniowe lub w tych latach otrzymaliśmy kredyt na cele mieszkaniowe. Do celów mieszkaniowych zalicza się:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.
Remont budynku mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. REMONT LUB MODERNIZACJA PRZYŁĄCZY, elementów przyłączy budynku lub wykonanie
nowych przyłączy, obejmujące:

 • przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
 • przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,
 • przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,
 • przyłącza do linii elektrycznej.


2. WYKONANIE NOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI GAZOWEJ.

3. REMONT I MODERNIZACJA FUNDAMENTÓW, ŁĄCZNIE Z IZOLACJAMI, OBEJMUJĄCE:

 • wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
 • izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,
 • osuszanie fundamentów.


4. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU LUB ICH
CZĘŚCI, dotyczące:

 • konstrukcji stropów,
 • konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,
 • konstrukcji i pokrycia dachu,
 • docieplenia stropów i stropodachów,
 • kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
 • pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.


5. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU, OBEJMUJĄCE:

 • tynki i okładziny zewnętrzne,
 • malowanie elewacji,
 • docieplenie ścian budynku,
 • obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.


6. WBUDOWANIE NOWYCH, WYMIANA LUB REMONT OKIEN ORAZ DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH.

7. PRZEBUDOWA UKŁADU FUNKCJONALNEGO BUDYNKU, OBEJMUJĄCA:

 • sanitariaty i kuchnie,
 • dźwigi osobowe,
 • wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.


8. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI BUDYNKU, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


9. WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów,
magazynów, pralni, suszarni).

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
 • przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,
 • zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,
 • zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,
 • wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.
 • wykonanie instalacji gazu płynnego.
Remont lokalu mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO

1. REMONT, MODERNIZACJA LUB WYKONANIE NOWYCH ELEMENTÓW W LOKALU MIESZKALNYM:

 • ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
 • podłóg i posadzek,
 • okien, świetlików i drzwi,
 • powłok malarskich i tapet,
 • elementów kowalsko-ślusarskich,
 • izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
 • pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).


2. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI W LOKALU MIESZKALNYM, OBEJMUJĄCE:
rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i
urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • instalacji i urządzeń grzewczych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI
GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • remont i wymiana urządzeń gazowych,
 • remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,
 • zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
 • zainstalowanie gazomierza.
Ulga na wynajem

ULGA NA WYNAJEM nr 1

Jeżeli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-1996, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Możemy odliczyć tę ulgę, jeśli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali się w nim znajdujących na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę wyżej wspomnianego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1992 r. - limit ulgi wynosił: 247 800 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją w 1994 r.),
 • 1993 r. - 371 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1994 r. - 511 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1995 r. - 56 700 zł,
 • 1996 r. - 64 400 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

ULGA NA WYNAJEM nr 2

Ta ulga pozwala nam na odliczenie wydatków poniesionych w latach 1997 - 2003.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Wydatki poniesione w latach 1997-2003 na budowę własnego (lub ze współwłasnością) budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej 5 lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę tego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1997 r. - limit ulgi wynosił 81 900 zł,
 • 1998 r. - 101 500 zł,
 • 1999 r. - 133 000 zł,
 • 2000 r. - 154000 zł,
 • 2001 r. - 161 000 zł,
 • 2002 r. - 189 000 zł,
 • 2003 r. - 189 000 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

Ulga remontowo - modernizacyjna

Jeżeli w latach 2003-2005 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 2003-2005, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2005.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

 • zakup materiałów i urządzeń,
 • zakup usług obejmujących:

- wykonanie ekspertyzy, opinii projektu,
- transport materiałów i urządzeń,
- wykonawstwo robót.

 • wynajem sprzętu budowlanego,
 • opłat administracyjne itp.

Powyższe wydatki muszą być ponoszone w związku z pracami remontowymi lub modernizacyjnymi budynku lub lokalu mieszkalnego.

 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego - zob. remont budynku mieszkalnego.
 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego - zob. remont lokalu mieszkalnego.

Wysokość ulgi remontowo-modernizacyjnej:
Ogólny limit wydatków z tytułu ulg mieszkaniowych wynosi 189 000 zł.
Kwota do odliczenia z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:

 • 3% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 5 670 zł,
 • 2,5% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 4 725 zł.

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę remontowo-modernizacyjną:
Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - nd: 9:00 - 20:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00