Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-39

Sprzedaż nieruchomości położonej za granicą

Na tym ekranie należy wybrać kraj uzyskania przychodów oraz podać przychód, koszty, podatek zapłacony za granicą, a także kwotę amotyzacji - dotyczące sprzedanej nieruchomości. Jeżeli, po wyborze kraju, ujrzymy informację "dochody uzyskane w tym państwie są w Polsce zwolnione z podatku. Nie wykazujemy ich w Picie" - należy przejść Dalej.

Koszty uzyskania przychodu

Podaj koszty przeliczone na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Koszty uzyskania przychodów, to

 • koszty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego, 
 • koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego,
 • udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych poniesione w czasie ich posiadania (np. wydatki na wykończenie lokalu lub budynku mieszkalnego nabytego w stanie deweloperskim lub modernizację nieruchomości w trakcie jej posiadania).
 • zapłacony podatek od spadków i darowizn - w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

ZAPŁACONY PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU
Jeśli zbywaną nieruchomość nabyliśmy w drodze spadku lub darowizny, to kosztem uzyskania przychodu jest zapłacony podatek od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości odpowiada łącznej wartości spadku lub darowizny, od których zapłaciliśmy podatek.

Przykład:
Pani Joanna w 2012 otrzymała w drodze spadku garaż (o wartości 20 000 zł)  oraz dom (o wartości 80 000 zł). Od spadku został zapłacony podatek w wysokości 30 000 zł (cena fikcyjna).
W roku 2016 pani Joanna postanowiła sprzedać garaż.
W związku z tym, że od dnia nabycia nieruchomości do jej odpłatnego zbycia nie minęło 5 lat pani Joanna musi zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości.
Natomiast zapłacony podatek od spadku ma prawo wykazać jako koszt uzyskania przychodu - wyrażamy go w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości odpowiada łącznej wartości spadku lub darowizny, od której pani Joanna zapłaciła podatek. Potrzebną kwotę obliczamy w następujący sposób:

 • Łączna wartość spadku: 100 000 zł
 • Zapłacony podatek od łącznej wartości spadku: 30 000 zł
 • Wartość zbywanej nieruchomości: 20 000
 • Obliczamy procent zbywanej nieruchomości w łącznej wartości spadku: (20 000/100 000)*100= 20%
 • Następnie ustalamy kwotę, w jakiej wartość zapłaconego podatku przypada na zbywaną nieruchomość:  20% z 30 000 = 6 000 zł

Jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zapłaconego podatku od spadku i darowizn pani Joanna wykaże 16 000 zł.

Podatek zapłacony za granicą

Podaj podatek przeliczony na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości

Podaj przychód przeliczony na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przychodem ze zbycia nieruchomości jest cena określona w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
Jeżeli dokonujesz sprzedaży nieruchomości opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (czyli płacisz VAT) jako przychód podaj  przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Koszty odpłatnego zbycia są czym innym niż koszty uzyskania przychodu.
Koszty odpłatnego zbycia, to poniesione koszty związane bezpośrednio z dokonaniem transakcji. Do tej kategorii kosztów będą się zaliczały wydatki niezbędne do tego, aby transakcja mogła dojść do skutku, np. koszty wyceny nieruchomości, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń prasowych, opłata notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, itp.
W polu "Przychody ze sprzedaży nieruchomości" należy podać przychód określony w umowie pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia.

Suma odpisów amortyzacyjnych

Podaj sumę odpisów amortyzacyjnych - jeśli zbywana przez Ciebie nieruchomość była amortyzowana.
Podaj kwotę przeliczoną na złote wg kursy średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu.

Amortyzacji mogą podlegać wyłącznie:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
 • budynek mieszkalny (dom) lub lokal (budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością).

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać jeśli wymienione wyżej składniki spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 • przewidywany przez podatnika okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00