Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-39

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

"Na tym ekranie należy podać kwotę wydatków (z dochodu ze sprzedaży nieruchomości) - przeznaczoną na własne cele mieszkaniowe. Ponieważ nie płacimy podatku, gdy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości wydatkowaliśmy na własne cele mieszkaniowe. "

Własne cele mieszkaniowe

Nie płacimy podatku, gdy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości wydatkowaliśmy na własne cele mieszkaniowe.

Własne cele mieszkaniowe obejmują:

 • nabycie budynku/lokalu mieszkalnego, jego części lub udziału, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, 
 • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w ciągu dwóch lat od odpłatnego zbycia nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku/lokalu mieszkalnego lub jego części,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku/lokalu niemieszkalnego lub jego części.

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zaliczamy również:

 • spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami -  zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe,
 • spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami -  zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki, o którym mowa w lit. a,
 • spłatę każdego kolejnego kredytu/pożyczki wraz z odsetkami -  zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki, o których mowa w lit. a lub b, pod warunkiem, że powyższe kredyty zostały zaciągnięte przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, przy czym nie ma znaczenia, czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość, czy na inną inwestycję mieszkaniową.

 

Zwolnienie z podatku

Sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych jest zwolniona z podatku, gdy dochód z ich sprzedaży został lub zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Warunkiem zwolnienia jest poniesienie udokumentowanych wydatków na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości (licząc od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) - dotyczy zarówno wydatków przeszłych (poniesionych przed dniem złożenie zeznania PIT-39), jak i przyszłych (poniesionych po dniu złożenia zeznania PIT-39). Ważne by od dnia zbycia nieruchomości do poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe nie minęły 2 lata.

Jeśli przychód z odpłatnego zbycia zostanie lub został w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.
Natomiast jeśli część przychodu ze zbycia nieruchomości przeznaczyliśmy lub zamierzamy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, to zwolniona z podatku będzie ta część dochodu która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
UWAGA! PITax automatycznie oblicza odpowiednią kwotę zwolnionego dochodu - poniższe informacje podajemy dla zapoznania Państwa z zasadami obliczeniowymi.

Przykład obliczenia zwolnionego dochodu, gdy część przychodu ze sprzedaży nieruchomości została wydatkowana na własne cele mieszkaniowe:

 • przychód z nieruchomości: 200 000 zł
 • koszt uzyskania przychodu 150 000 zł
 • dochód: 50 000 (200 000 - 150 000)
 • wydatki na cele mieszkaniowe: 180 000 zł

Obliczenie zwolnionego dochodu:

 • obliczamy udział wydatków na cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości: 180 000/200 000 = 0,9
 • teraz mnożymy powyższy udział oraz dochód ze sprzedaży nieruchomości: 0,9 *(200 000 - 150 000)= 45 000 zł
 • nasz dochód zwolniony z opodatkowania wynosi 45 000 zł, a zatem dochód do opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości, to 5 000 zł (50 000 - 45 000)

Dochód zwolniony z PIT zawsze należy wykazać w PIT  - niezależnie od tego, czy całość czy część dochodu jest zwolniona z opodatkowania.

Gdy miną 2 lata od dnia zbycia nieruchomości, a my nie ponieśliśmy wydatków na własne cele mieszkaniowe, mimo że w PIT-39 wykazaliśmy zwolniony dochód  - jesteśmy zobowiązani do złożenia korekty zeznania i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych. Odsetki te nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - nd: 9:00 - 20:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00