Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny
 • "Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród" JPII

  FPiOR prowadzi działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspierające osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej.

  Jak wykorzystamy 1%

  Wsparcie udziału osób w konsultacjach, warsztatach, terapii i wypoczynku organizowanych przez FPiOR, nagranie filmu edukacyjnego pt. "Jak po ślubie nie być samotnym?"

  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000500337
  • Wizytówka:www.pitax.pl/FPiOR
  • Konto:29 2490 0005 0000 4000 0000 0000 00
  • Adres:ul. Żwirki i Wigury 15 21-040 Świdnik
  • WWW:www.odnowarodzin.org.pl
  • E-mail:kontakt@odnowarodzin.pl
  • Telefon:699933602
 • Cel główny:

  Celem fundacji jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych wspierających osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie, a przez to przyczyniających się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa polskiego.Działania swoje Fundacja koncentruje na rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, będącej środowiskiem najlepiej kształtującym i tworzącym najwyższe wartości w życiu człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zależy w znacznym stopniu od szeroko rozumianej profilaktyki, profesjonalnej terapii i działań pro rodzinnych i pro zdrowotnych.

  Cele szczegółowe:

  1. Popularyzacja wiedzy, nauki oraz kształtowanie umiejętności, postaw i poglądów służących zdrowemu i prawidłowemu funkcjonowaniu: osoby, rodziny i społeczeństwa;

  2. Organizowanie, finansowanie wykładów, odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, lekcji i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej dotyczących życia rodzinnego i społecznego. Opracowywanie i wprowadzenie interdyscyplinarnych programów i metod pracy z uczestnikami zajęć.

  3. Inicjowanie i tworzenie miejsc i poradni służących pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, zdobywaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, kształtowaniu prorodzinnych i prospołecznych postaw sprzyjających, dojrzałemu funkcjonowaniu osoby i rodziny. Tworzenie i wspieranie działalności terapeutycznej: psychoterapii osobowości, terapii małżeństw i rodzin, terapii uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową, opieki prekoncepcyjnej i terapii niepłodności. Prowadzenia działalności terapeutyczno-doradczej w zakresie życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

  4. Tworzenie i propagowanie nowoczesnych programów, technologii, narzędzi badawczych, technik i metod, wykorzystywanych w poradnictwie pedagogiczno – psychologicznym, rodzinnym i społecznym, które prowadzą do dojrzałej osobowości, prawidłowo funkcjonującej rodziny, zdrowego stylu życia i żywienia, oraz stosowania ekologicznych metod rozpoznawania płodności.

  5. Inicjowanie i prowadzenie oddziaływań profilaktycznych (np.: kursy dla narzeczonych i młodzieży, lekcje szkolne) służących zdrowemu funkcjonowaniu małżonków i ich potomstwa w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności wychowania do: dojrzałej miłości, akceptacji i szacunku dla godności i życia osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci; chrześcijańskiego systemu wartości, komunikacji interpersonalnej i asertywności, ekologii i ekologicznych metod rozpoznawania płodności, zdrowego stylu życia i odżywiania.

  6. Prowadzenie i wspieranie profilaktyki HIV/AIDS szczególnie poprzez promowanie czystości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej.

  7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań aktywizujących dojrzałe życie osoby, rodziny i społeczeństwa.

  8. Działalność charytatywna - pomoc rzeczowa i materialna - na rzecz rodziny,

  9. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, badawczej, kulturalnej i merytorycznej na rzecz instytucji i osób działających dla dobra rodziny.

  14. Działalność na rzecz organizacji i firm, których podstawowymi celami jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, wychowawcza, kulturalna, w zakresie: problematyki małżeńsko-rodzinnej; ochrony i wspierania życia małżeńsko-rodzinnego w polityce społecznej; pomocy społecznej; promocji zdrowia, zdrowej żywności i zdrowego żywienia; działań na rzecz poprawienia demografii kraju, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku rodzin; ochrony środowiska.

  10. Realizowanie pomocy w formie organizowania i dofinansowywania materiałów szkoleniowych, szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, warsztatów, weekendów i wczasów, rekolekcji także z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury, poświęconych tematyce dojrzałości osobowościowej, relacji małżeńsko-rodzinnej, profilaktyce uzależnień, integracji międzypokoleniowej, pomocy rodzinie z osobą niepełnosprawną oraz przygotowywaniu grup pokoleniowych do następnych etapów i zadań życia rodzinnego i społecznego.

  Prowadzenie zajęć i warsztatów dla:

  - małżeństw,

  - rodzin,

  - narzeczonych,

  - studentów,

  - dzieci i młodzieży szkolnej,

  - związków niesakramentalnych,

  - osób jeszcze samotnych pragnących założyć rodzinę;

  - par mających problemy z uzyskaniem poczęcia dziecka;

  - seniorów;

  - grup pokoleniowych w celu integracji międzypokoleniowej, także w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi.

  11. Pomoc rodzinom w opiece nad dzieckiem poprzez tworzenie klubików dziecięcych, placówek przedszkolnych, świetlic, zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży.

  12. Działalność wydawnicza, reklamowa i upowszechnianie wiedzy dotyczącej życia małżeńsko-rodzinnego.

  13. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi i wyznaniowymi w zakresie intensyfikowania działań na rzecz prawidłowego i zdrowego funkcjonowania osoby ludzkiej i rodziny.