1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Bractwo
  KRS 0000003678

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

W Bractwie każdy może zrobić coś fajnego dla siebie i dla innych.

Bractwo Czarnej Wody kontynuuje tradycje Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich, działającego w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Statut Bractwa Czarnej Wody

§ 8 1.

1. Celem Bractwa jest:

1) Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Wdą, 2) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju, 3) Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nad Wdą, 4) Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej, 5) Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej, 6) Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury. 7) Wykreślony 7a) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju. 8) Wykreślony 9) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 10) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 11) Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach nad Wdą.

2. Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:

1) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju, 2) Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji, 3) Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad Wdą, 4) Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu, 5) Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy, 6) Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury, 7) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych, 8) Wykreślony 9) Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych, 10) Organizowanie festynów i konkursów, 11) Opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej, 12) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą, 13) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych.

§ 8b

1. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 6 oraz 11 - 13 ma charakter nieodpłatny. 2. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 2, 5 - 7 oraz 9 - 12 ma charakter odpłatny. 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Bractwa.

§ 9

1. Bractwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
 2. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 3. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 4. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 5. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 6. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 7. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 8. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 9. pozostałe zakwaterowanie,
 10. ruchome placówki gastronomiczne
 11. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 12. wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.,
 13. działalność organizatorów turystyki,
 14. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 1. Wykreślony
 2. Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

Działania Bractwa Czarnej Wod

 1. Najważniejszymi dziedzinami pożytku publicznego, w których działa Bractwo, są:
  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  6. turystyka i krajoznawstwo
 2. Zrealizowaliśmy 35 projektów związanych z naszymi celami statutowymi. Ich łączny budżet to prawie 900 tys. zł. Podczas działań projektowych daliśmy od nas ponad 19,5 tys. godzin pracy społecznej.
 3. Byliśmy członkami Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, obecnie należymy do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku.
 4. Uczestniczymy w pracach organów społecznych związanych z ochroną przyrody (m. in. Rada Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie, wcześniej Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie).
 5. Organizujemy sami lub we współpracy konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej i regionalnej dla młodzieży szkolnej.
 6. Organizujemy i pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez turystycznych i festynów.
 7. Współorganizujemy Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego.
 8. Prowadzimy Klub Przygody, organizujący spotkania z ludźmi, którzy zwiedzają świat.
 9. W 2015 roku zrealizowaliśmy dziewięć zadań związanych z V Kongresem Kociewskim.
 10. Założyliśmy Kociewskie Koła PTTK „Budaje” w Osiu.
 11. Od dziesięciu lat najwięcej czasu i pieniędzy poświęcamy prowadzeniu Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie – organizujemy imprezy, uczestniczymy w zawodach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego, prowadzimy szkolenia – są to działania skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Na działania Azymutu przeznaczamy dochód z 1%.

Jak wykorzystamy 1%

W latach 2010-2018 całość kwoty uzyskanej z przekazanych nam wpłat 1% podatku  (razem około 27000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży. Chcemy to kontynuować w kolejnych latach.

 1. Turystyczne Imprezy na Orientację (InO), Marsze na Orientację (MnO), Rajdy na Orientację (RnO) są dyscypliną turystyki kwalifikowanej. Celem InO jest odnalezienie w terenie punktu zaznaczonego na mapie i potwierdzenie tego na karcie startowej. Trasę należy przebyć w określonym czasie, który jest tak wyliczony, by można było ją pokonać w tempie marszowym, bez biegania. InO dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej, realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu.
 2. Pierwsze działania w Turystycznych Imprezach na Orientację w gminie Osie zaczęły się w październiku 2006 roku, choć wcześniej przez wiele lat oscy harcerze uczestniczyli w Biegach na Orientację. 14 października odbyły się pierwsze zawody InO na szczeblu szkolnym.
 3. Na początku 2009 roku Bractwo Czarnej Wody, Zespół Szkół w Osiu i 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu założyły Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie. Od 2013 roku Klub stanowi autonomiczną sekcję Bractwa.
 4. Około 90% odbiorców naszych działań stanowią dzieci i młodzież. Wśród nich istnieje duże zapotrzebowanie na udział w Marszach na Orientację (szkoły podstawowe, gimnazjum, dojeżdżający do szkół średnich), które dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej, realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Od dziesięciu lat chętni mogą swoją pasję realizować w ramach KInO Azymut Osie. Realizowane przez nas zadanie publiczne stanowi, jak dotychczas, jedyną ofertę dla mieszkańców gminy Osie chcących uczestniczyć w aktywności o charakterze turystyczno-sportowym.
 5. Szkolenia i starty mają dla nich duże znaczenie dydaktyczne i wychowawcze. InO uczy i rozwija umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, określania w różny sposób swego położenia w terenie i na mapie itp. Uczestnicy kształtują cechy charakteru przydatne w życiu społecznym. Indywidualny lub w niewielkim patrolu marsz po często nieznanym terenie leśnym wyrabia samodzielność, odwagę i rozwagę, spostrzegawczość, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania trafnych decyzji na podstawie ograniczonej liczby danych, wyboru właściwej taktyki działania, współpracy z partnerem oraz radzenia sobie ze stresem. Turystyczne współzawodnictwo kształtuje postawę fair – staranie o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz niepisanych zasad InO.

Główne działania Azymutu

 1. Prowadzimy szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza), dwukrotnie organizowaliśmy i prowadziliśmy kurs Organizatora InO.
 2. Wyszkoliliśmy zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma w Klubie 27 Organizatorów i 7 Animatorów InO).
 3. 9 lat Bractwo kieruje Pucharem Borów Tucholskich w InO.
 4. Zorganizowaliśmy ponad 50 zawodów gminnych i harcerskich.
 5. Przeprowadziliśmy 10 cykli mistrzostw gminy Osie w InO (łączny udział około 400 zawodników).
 6. Zorganizowaliśmy 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.
 7. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 14 imprez szczebla regionalnego (w tym dwie miały też rangę ogólnopolską) – dziesięć InO „Nad Wdą” z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi (od 3 do 13 tras), udział 60 do 170 uczestników oraz pięć  Kociewskich Kajakowych InO „Zapora Żur”.
 8. Przeprowadziliśmy 9 InO na wodzie i 8 zawodów rowerowych.
 9. Startowaliśmy w 20 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i Mistrzostwa Polski.
 10. Nasi zawodnicy uczestniczyli w 128 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w nich udział 269 azymutowców. Na większości zawodów byliśmy największą zorganizowaną grupą uczestników.
 11. Łącznie członkowie Azymutu brali udział w 196 Imprezach na Orientację.
 12. Zdobyliśmy odznaki InO - 13 złotych, 25 srebrnych, 53 brązowe i 113 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać tę niższego stopnia. Łącznie mamy 204 odznaki i zdobyliśmy dotychczas 9761 punktów (po 5 za każdy etap mistrzostw Polski, po 4 za etapy Pucharu Polski, po 2 za imprezy regionalne i po 1 za lokalne).
 13. W zawodach różnego szczebla wzięło udział 474 osoby związane z gminą lub Azymutem. 60 osób (wyłącznie dzieci i młodzież) startowało w co najmniej 20 imprezach, a 19 z nich w 50 zawodach. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży tym rodzajem aktywności.
 14. Startowaliśmy (poza naszą gminą) w wielu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.
 15. Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu, na terenie województw kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, stanowią doskonałą promocję walorów turystycznych gminy, umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 16. Zrealizowaliśmy dziesięć zadań publicznych pn. „Działalność KInO Azymut Osie” z dotacją gminną oraz siedem zadań pn. „InO Nad Wdą” z dotacją marszałkowską (wnioski na czołowych miejscach w konkursach).
 17. Łączny budżet projektów to 426,5 tys. zł, w tym dotacje 110,5 tys. zł (gmina 92 tys. zł, województwo 17,5 tys. zł, powiat 1 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 132,5 tys. zł, wkład osobowy 183,5 tys. zł (ponad 13200 godzin pracy społecznej). Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy z dotacji konkursowych, wsparcia partnerów i sponsorów oraz z działalności gospodarczej Bractwa. Znaczącą część wkładu finansowego Bractwa stanowi dochód z 1%.
 18. Partnerami w pracy Azymutu są samorządy woj. kujawsko-pomorskiego, powiatu świeckiego i gminy Osie, nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa, Wdecki Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Osia, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Osia, Wdeckie WOPR, Klub Turystów Wodnych Celuloza Świecie, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu oraz przede wszystkim Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach i Wierzchach, których uczniowie stanowią większość członków naszego Klubu.
 19. Tylko w 2018 roku przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad 120 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz dorosłych z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego. Rozegraliśmy osiem etapów mistrzostw gminy dzieci, w których wzięło udział 63 uczniów.

Sukcesy Azymutu

 • Powstanie dużej, zorganizowanej grupy osób, której osiągnięcia w zawodach oraz zgranie, otwartość i kultura są wysoko cenione przez innych organizatorów i naszych rywali.
 • 23 zwycięstwa w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat) oraz 2018 w TJ (17-20 lat).
 • Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w tych samych zawodach.
 • II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.
 • Trzykrotne mistrzostwo i dwa razy wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację (kategoria męska do 16 i do 18 lat) dla naszych zawodników
 • Wicemistrzostwo Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników członka Azymutu (kategoria męska do 18 lat).
 • 172 zwycięstwa (215 zwycięskich zespołów, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.
 • 28 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli - 7 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 13 w Pucharze Borów Tucholskich i 8 w Pucharze Kociewia.
 • Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu w 2015 roku.

Dlaczego pomysł z InO sprawdza się przez 12 lat?

 • Działalność (szkolenia, starty, organizacja imprez) oparta jest na społecznej pracy członków Bractwa i partnerów.
 • Bardzo duże jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz poparcie rodziców.
 • Mamy szerokie wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe partnerów Bractwa.
 • Możemy w pełni liczyć na życzliwość gospodarzy terenów leśnych, na których organizujemy zawody
 • Szkoły z terenu gminy Osie pozwalają nam w pełni działać na ich terenie.
 • Uzyskujemy duże wsparcie finansowe samorządu gminnego w wykonywaniu zadania publicznego „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie”.
 • Wsparcia w postaci dotacji konkursowej na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa udziela nam samorząd wojewódzki.
 • Spore pieniądze możemy przeznaczyć na działalność naszej sekcji dzięki działalności gospodarczej Bractwa.
 • Uzyskanie przez Bractwo w 2009 roku statusu OPP pozwala nam wszystkie pieniądze z 1% (około 27 tys. zł od 2010 roku) przeznaczyć na działania w InO.

Więcej o nas

O projektach Bractwa:

 1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 35 projektów o łącznym budżecie 895 tys. zł, w tym dotacje w konkursach 154 tys. zł, budżet finansowy projektów realizowanych w ramach działalności gospodarczej 254,5 tys. zł, wkład finansowy oraz rzeczowy Bractwa i partnerów 223,5 tys. zł, wkład osobowy Bractwa i partnerów 263 tys. zł.
 2. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 19,5 tys. roboczogodzin wartości 263 tys. zł wg niskich stawek).
 3. Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie około 300 osób z gminy Osie.
 4. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową każda złotówka dotacji przyniosła 1,29 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,65 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.

Projekty zrealizowane przez Bractwo:

 1. Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005.
 2. „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW 2005.
 3.  „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2006.
 4. Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007.
 5. „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2007.
 6. „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW 2007-08. Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.
 7. „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” 2010.
 8. „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 2012, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa.
 9. Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2” 2015.
 10. Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze 2015.
 11. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” 2015.
 12. „Leśna Za-Dyszka 2017” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów. Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej 2017.
 13.  „Leśna Za-Dyszka 2018” – startowało prawie 200 biegaczy 2018.
 14. Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt Kontrolny Grzybek” 2018.

Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

 1. „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi) 2013.
 2. „Bio+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap - po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap - obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap - finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.
 3. „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" (z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczkami po Kociewiu oraz dwiema publikacjami) 2016 i 2017.

Realizacja zadań publicznych "Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie" (10 projektów z dotacją gminną) i „Impreza na Orientację Nad Wdą" (7 projektów z dotacją marszałkowską)

 1. Łączny budżet projektów – 426,5 tys. zł, w tym dotacje 110,5 tys. zł (gmina 92 tys. zł, województwo 17,5 tys. zł, powiat 1 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 132,5 tys. zł, wkład osobowy 183,5 tys. zł (ponad 13200 godzin pracy społecznej).
 2. Przeprowadzenie kilkudziesięciu zawodów gminnych i harcerskich, kilkunastu szczebla regionalnego i dwóch ogólnopolskich.
 3. Start w ponad 140 zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej.
 4. Zdobywanie odznaki InO.
 5. Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO.
 6. Odniesienie wielu zwycięstw w cyklach pucharowych i poszczególnych zawodach (patrz dział „Jak wykorzystamy 1%”).

Inne działania i osiągnięcia Bractwa

 1. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez turystycznych.
 2. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (54 km) oraz "Na tropach II RP" (55 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).
 3. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.
 4. Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.
 5. Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie pięciu Kajakowych Imprez na Orientację.
 6. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.
 7. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK 14 cmentarzy ewangelickich.
 8. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem - prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).
 9. Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.
 10. Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych chętnych (obecnie 30 członków).
 11. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku

Realizacja zadań związanych z V Kongresem Kociewskim 2015:

 1. Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na Orientację 2015 – cykl czterech zawodów InO. Łącznie startowało prawie 650 uczestników.
 2. Współorganizacja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015. Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia.
 3. Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ 2015 o Puchar Kociewia (a także w innych cyklach pucharowych). Startowało 110 zawodników na ośmiu różnych trasach
 4. Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.
 5. Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg – 57 zawodników.
 6. Organizacja dwóch wycieczek autokarowych po terenie Kociewia świeckiego.
 7. Przeprowadzenie dziesiątego biegu z Żura do Osia w ramach Oskich Biegów.
 8. Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie powiatu świeckiego – opracowanie opisu szlaków pieszych powiatu.
 9. Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej sesji Rady Gminy Osie.
 10. Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze
 11. Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” – udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.

Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:

 1. Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze”
 2. Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
 3. „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach
 4. „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”
 5. „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”
 6. „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
 7. „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”
 8. „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie publikacje
 9. „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”
 10. „Gmina Osie na dawnej fotografii” – dwa zestawy pocztówek.
 11. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. "Informatora turystycznego powiatu świeckiego" i "Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego".

Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):

 1. Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 11., ostatni bieg. Obecnie rozgrywana jest Leśna Za-Dyszka.
 2. Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i puchary rodziny Malinowskich).
 3. Organizacja dwóch profesjonalnych biegów „Leśna Za-Dyszka”.

Wyróżnienia dla Bractwa

 1. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).
 2. Dwie nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI":
 • 2009 rok - za realizację projektu "Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki"
 • 2016 rok - za realizację projektu "Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015"

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000003678
 • Konto:49 816 9 00 06 0 010 5734 200 0 00 10
 • Adres:86-150 Osie, ul. Rynek 2
 • WWW:www.bractwoczarnejwody.org.pl
 • E-mail:bczw@poczta.onet.pl
 • Telefon:530 702 068

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Bractwo

  KRS 0000003678

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Bractwo

 • W Bractwie każdy może zrobić coś fajnego dla siebie i dla innych.

  Bractwo Czarnej Wody kontynuuje tradycje Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich, działającego w latach 90-tych ubiegłego wieku.

  Statut Bractwa Czarnej Wody

  § 8 1.

  1. Celem Bractwa jest:

  1) Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Wdą, 2) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju, 3) Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nad Wdą, 4) Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej, 5) Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej, 6) Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury. 7) Wykreślony 7a) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju. 8) Wykreślony 9) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 10) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 11) Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach nad Wdą.

  2. Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:

  1) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju, 2) Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji, 3) Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad Wdą, 4) Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu, 5) Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy, 6) Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury, 7) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych, 8) Wykreślony 9) Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych, 10) Organizowanie festynów i konkursów, 11) Opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej, 12) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą, 13) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych.

  § 8b

  1. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 6 oraz 11 - 13 ma charakter nieodpłatny. 2. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 2, 5 - 7 oraz 9 - 12 ma charakter odpłatny. 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Bractwa.

  § 9

  1. Bractwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  1. pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
  2. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  3. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  4. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  5. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  6. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  7. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  8. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  9. pozostałe zakwaterowanie,
  10. ruchome placówki gastronomiczne
  11. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  12. wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.,
  13. działalność organizatorów turystyki,
  14. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
  1. Wykreślony
  2. Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
  3. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

  Działania Bractwa Czarnej Wod

  1. Najważniejszymi dziedzinami pożytku publicznego, w których działa Bractwo, są:
   1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
   2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
   3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
   4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
   5. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
   6. turystyka i krajoznawstwo
  2. Zrealizowaliśmy 35 projektów związanych z naszymi celami statutowymi. Ich łączny budżet to prawie 900 tys. zł. Podczas działań projektowych daliśmy od nas ponad 19,5 tys. godzin pracy społecznej.
  3. Byliśmy członkami Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, obecnie należymy do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku.
  4. Uczestniczymy w pracach organów społecznych związanych z ochroną przyrody (m. in. Rada Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie, wcześniej Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie).
  5. Organizujemy sami lub we współpracy konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej i regionalnej dla młodzieży szkolnej.
  6. Organizujemy i pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez turystycznych i festynów.
  7. Współorganizujemy Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego.
  8. Prowadzimy Klub Przygody, organizujący spotkania z ludźmi, którzy zwiedzają świat.
  9. W 2015 roku zrealizowaliśmy dziewięć zadań związanych z V Kongresem Kociewskim.
  10. Założyliśmy Kociewskie Koła PTTK „Budaje” w Osiu.
  11. Od dziesięciu lat najwięcej czasu i pieniędzy poświęcamy prowadzeniu Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie – organizujemy imprezy, uczestniczymy w zawodach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego, prowadzimy szkolenia – są to działania skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Na działania Azymutu przeznaczamy dochód z 1%.
 • Jak wykorzystamy 1%

  W latach 2010-2018 całość kwoty uzyskanej z przekazanych nam wpłat 1% podatku  (razem około 27000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży. Chcemy to kontynuować w kolejnych latach.

  1. Turystyczne Imprezy na Orientację (InO), Marsze na Orientację (MnO), Rajdy na Orientację (RnO) są dyscypliną turystyki kwalifikowanej. Celem InO jest odnalezienie w terenie punktu zaznaczonego na mapie i potwierdzenie tego na karcie startowej. Trasę należy przebyć w określonym czasie, który jest tak wyliczony, by można było ją pokonać w tempie marszowym, bez biegania. InO dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej, realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu.
  2. Pierwsze działania w Turystycznych Imprezach na Orientację w gminie Osie zaczęły się w październiku 2006 roku, choć wcześniej przez wiele lat oscy harcerze uczestniczyli w Biegach na Orientację. 14 października odbyły się pierwsze zawody InO na szczeblu szkolnym.
  3. Na początku 2009 roku Bractwo Czarnej Wody, Zespół Szkół w Osiu i 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu założyły Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie. Od 2013 roku Klub stanowi autonomiczną sekcję Bractwa.
  4. Około 90% odbiorców naszych działań stanowią dzieci i młodzież. Wśród nich istnieje duże zapotrzebowanie na udział w Marszach na Orientację (szkoły podstawowe, gimnazjum, dojeżdżający do szkół średnich), które dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej, realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Od dziesięciu lat chętni mogą swoją pasję realizować w ramach KInO Azymut Osie. Realizowane przez nas zadanie publiczne stanowi, jak dotychczas, jedyną ofertę dla mieszkańców gminy Osie chcących uczestniczyć w aktywności o charakterze turystyczno-sportowym.
  5. Szkolenia i starty mają dla nich duże znaczenie dydaktyczne i wychowawcze. InO uczy i rozwija umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, określania w różny sposób swego położenia w terenie i na mapie itp. Uczestnicy kształtują cechy charakteru przydatne w życiu społecznym. Indywidualny lub w niewielkim patrolu marsz po często nieznanym terenie leśnym wyrabia samodzielność, odwagę i rozwagę, spostrzegawczość, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania trafnych decyzji na podstawie ograniczonej liczby danych, wyboru właściwej taktyki działania, współpracy z partnerem oraz radzenia sobie ze stresem. Turystyczne współzawodnictwo kształtuje postawę fair – staranie o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz niepisanych zasad InO.

  Główne działania Azymutu

  1. Prowadzimy szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza), dwukrotnie organizowaliśmy i prowadziliśmy kurs Organizatora InO.
  2. Wyszkoliliśmy zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma w Klubie 27 Organizatorów i 7 Animatorów InO).
  3. 9 lat Bractwo kieruje Pucharem Borów Tucholskich w InO.
  4. Zorganizowaliśmy ponad 50 zawodów gminnych i harcerskich.
  5. Przeprowadziliśmy 10 cykli mistrzostw gminy Osie w InO (łączny udział około 400 zawodników).
  6. Zorganizowaliśmy 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.
  7. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 14 imprez szczebla regionalnego (w tym dwie miały też rangę ogólnopolską) – dziesięć InO „Nad Wdą” z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi (od 3 do 13 tras), udział 60 do 170 uczestników oraz pięć  Kociewskich Kajakowych InO „Zapora Żur”.
  8. Przeprowadziliśmy 9 InO na wodzie i 8 zawodów rowerowych.
  9. Startowaliśmy w 20 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i Mistrzostwa Polski.
  10. Nasi zawodnicy uczestniczyli w 128 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w nich udział 269 azymutowców. Na większości zawodów byliśmy największą zorganizowaną grupą uczestników.
  11. Łącznie członkowie Azymutu brali udział w 196 Imprezach na Orientację.
  12. Zdobyliśmy odznaki InO - 13 złotych, 25 srebrnych, 53 brązowe i 113 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać tę niższego stopnia. Łącznie mamy 204 odznaki i zdobyliśmy dotychczas 9761 punktów (po 5 za każdy etap mistrzostw Polski, po 4 za etapy Pucharu Polski, po 2 za imprezy regionalne i po 1 za lokalne).
  13. W zawodach różnego szczebla wzięło udział 474 osoby związane z gminą lub Azymutem. 60 osób (wyłącznie dzieci i młodzież) startowało w co najmniej 20 imprezach, a 19 z nich w 50 zawodach. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży tym rodzajem aktywności.
  14. Startowaliśmy (poza naszą gminą) w wielu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.
  15. Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu, na terenie województw kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, stanowią doskonałą promocję walorów turystycznych gminy, umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej.
  16. Zrealizowaliśmy dziesięć zadań publicznych pn. „Działalność KInO Azymut Osie” z dotacją gminną oraz siedem zadań pn. „InO Nad Wdą” z dotacją marszałkowską (wnioski na czołowych miejscach w konkursach).
  17. Łączny budżet projektów to 426,5 tys. zł, w tym dotacje 110,5 tys. zł (gmina 92 tys. zł, województwo 17,5 tys. zł, powiat 1 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 132,5 tys. zł, wkład osobowy 183,5 tys. zł (ponad 13200 godzin pracy społecznej). Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy z dotacji konkursowych, wsparcia partnerów i sponsorów oraz z działalności gospodarczej Bractwa. Znaczącą część wkładu finansowego Bractwa stanowi dochód z 1%.
  18. Partnerami w pracy Azymutu są samorządy woj. kujawsko-pomorskiego, powiatu świeckiego i gminy Osie, nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa, Wdecki Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Osia, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Osia, Wdeckie WOPR, Klub Turystów Wodnych Celuloza Świecie, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu oraz przede wszystkim Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach i Wierzchach, których uczniowie stanowią większość członków naszego Klubu.
  19. Tylko w 2018 roku przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad 120 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz dorosłych z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego. Rozegraliśmy osiem etapów mistrzostw gminy dzieci, w których wzięło udział 63 uczniów.

  Sukcesy Azymutu

  • Powstanie dużej, zorganizowanej grupy osób, której osiągnięcia w zawodach oraz zgranie, otwartość i kultura są wysoko cenione przez innych organizatorów i naszych rywali.
  • 23 zwycięstwa w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat) oraz 2018 w TJ (17-20 lat).
  • Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w tych samych zawodach.
  • II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.
  • Trzykrotne mistrzostwo i dwa razy wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację (kategoria męska do 16 i do 18 lat) dla naszych zawodników
  • Wicemistrzostwo Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników członka Azymutu (kategoria męska do 18 lat).
  • 172 zwycięstwa (215 zwycięskich zespołów, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.
  • 28 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli - 7 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 13 w Pucharze Borów Tucholskich i 8 w Pucharze Kociewia.
  • Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu w 2015 roku.

  Dlaczego pomysł z InO sprawdza się przez 12 lat?

  • Działalność (szkolenia, starty, organizacja imprez) oparta jest na społecznej pracy członków Bractwa i partnerów.
  • Bardzo duże jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz poparcie rodziców.
  • Mamy szerokie wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe partnerów Bractwa.
  • Możemy w pełni liczyć na życzliwość gospodarzy terenów leśnych, na których organizujemy zawody
  • Szkoły z terenu gminy Osie pozwalają nam w pełni działać na ich terenie.
  • Uzyskujemy duże wsparcie finansowe samorządu gminnego w wykonywaniu zadania publicznego „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie”.
  • Wsparcia w postaci dotacji konkursowej na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa udziela nam samorząd wojewódzki.
  • Spore pieniądze możemy przeznaczyć na działalność naszej sekcji dzięki działalności gospodarczej Bractwa.
  • Uzyskanie przez Bractwo w 2009 roku statusu OPP pozwala nam wszystkie pieniądze z 1% (około 27 tys. zł od 2010 roku) przeznaczyć na działania w InO.
 • Więcej o nas

  O projektach Bractwa:

  1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 35 projektów o łącznym budżecie 895 tys. zł, w tym dotacje w konkursach 154 tys. zł, budżet finansowy projektów realizowanych w ramach działalności gospodarczej 254,5 tys. zł, wkład finansowy oraz rzeczowy Bractwa i partnerów 223,5 tys. zł, wkład osobowy Bractwa i partnerów 263 tys. zł.
  2. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 19,5 tys. roboczogodzin wartości 263 tys. zł wg niskich stawek).
  3. Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie około 300 osób z gminy Osie.
  4. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową każda złotówka dotacji przyniosła 1,29 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,65 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.

  Projekty zrealizowane przez Bractwo:

  1. Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005.
  2. „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW 2005.
  3.  „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2006.
  4. Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007.
  5. „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2007.
  6. „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW 2007-08. Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.
  7. „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” 2010.
  8. „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 2012, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa.
  9. Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2” 2015.
  10. Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze 2015.
  11. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” 2015.
  12. „Leśna Za-Dyszka 2017” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów. Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej 2017.
  13.  „Leśna Za-Dyszka 2018” – startowało prawie 200 biegaczy 2018.
  14. Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt Kontrolny Grzybek” 2018.

  Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

  1. „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi) 2013.
  2. „Bio+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap - po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap - obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap - finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.
  3. „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" (z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczkami po Kociewiu oraz dwiema publikacjami) 2016 i 2017.

  Realizacja zadań publicznych "Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie" (10 projektów z dotacją gminną) i „Impreza na Orientację Nad Wdą" (7 projektów z dotacją marszałkowską)

  1. Łączny budżet projektów – 426,5 tys. zł, w tym dotacje 110,5 tys. zł (gmina 92 tys. zł, województwo 17,5 tys. zł, powiat 1 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 132,5 tys. zł, wkład osobowy 183,5 tys. zł (ponad 13200 godzin pracy społecznej).
  2. Przeprowadzenie kilkudziesięciu zawodów gminnych i harcerskich, kilkunastu szczebla regionalnego i dwóch ogólnopolskich.
  3. Start w ponad 140 zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej.
  4. Zdobywanie odznaki InO.
  5. Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO.
  6. Odniesienie wielu zwycięstw w cyklach pucharowych i poszczególnych zawodach (patrz dział „Jak wykorzystamy 1%”).

  Inne działania i osiągnięcia Bractwa

  1. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez turystycznych.
  2. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (54 km) oraz "Na tropach II RP" (55 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).
  3. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.
  4. Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.
  5. Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie pięciu Kajakowych Imprez na Orientację.
  6. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.
  7. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK 14 cmentarzy ewangelickich.
  8. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem - prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).
  9. Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.
  10. Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych chętnych (obecnie 30 członków).
  11. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku

  Realizacja zadań związanych z V Kongresem Kociewskim 2015:

  1. Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na Orientację 2015 – cykl czterech zawodów InO. Łącznie startowało prawie 650 uczestników.
  2. Współorganizacja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015. Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia.
  3. Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ 2015 o Puchar Kociewia (a także w innych cyklach pucharowych). Startowało 110 zawodników na ośmiu różnych trasach
  4. Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.
  5. Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg – 57 zawodników.
  6. Organizacja dwóch wycieczek autokarowych po terenie Kociewia świeckiego.
  7. Przeprowadzenie dziesiątego biegu z Żura do Osia w ramach Oskich Biegów.
  8. Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie powiatu świeckiego – opracowanie opisu szlaków pieszych powiatu.
  9. Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej sesji Rady Gminy Osie.
  10. Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze
  11. Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” – udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.

  Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:

  1. Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze”
  2. Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
  3. „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach
  4. „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”
  5. „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”
  6. „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
  7. „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”
  8. „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie publikacje
  9. „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”
  10. „Gmina Osie na dawnej fotografii” – dwa zestawy pocztówek.
  11. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. "Informatora turystycznego powiatu świeckiego" i "Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego".

  Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):

  1. Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 11., ostatni bieg. Obecnie rozgrywana jest Leśna Za-Dyszka.
  2. Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i puchary rodziny Malinowskich).
  3. Organizacja dwóch profesjonalnych biegów „Leśna Za-Dyszka”.

  Wyróżnienia dla Bractwa

  1. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).
  2. Dwie nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI":
  • 2009 rok - za realizację projektu "Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki"
  • 2016 rok - za realizację projektu "Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015"
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000003678
 • Konto:49 816 9 00 06 0 010 5734 200 0 00 10
 • Adres:86-150 Osie, ul. Rynek 2
 • WWW:www.bractwoczarnejwody.org.pl
 • E-mail:bczw@poczta.onet.pl
 • Telefon:530 702 068
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00