1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"
  KRS 0000012790

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmującą następujące zadania:
1. Działalność charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Działalność charytatywna na rzecz pomocy osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
3. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
4. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.
6. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów.
7. Organizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
8. Przyznawanie wyróżnień „Adiunge Optimis”.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000012790

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  3) działalności charytatywnej;
  4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5) ochrony i promocji zdrowia;
  6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
  14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  17) turystyki i krajoznawstwa;
  18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  19) ratownictwa i ochrony ludności;
  20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  23) promocji i organizacji wolontariatu;
  24) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmującą następujące zadania:
  1. Działalność charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Działalność charytatywna na rzecz pomocy osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
  3. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
  4. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
  5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.
  6. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów.
  7. Organizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
  8. Przyznawanie wyróżnień „Adiunge Optimis”.
 • KRS:0000012790
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00