• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000019510

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie rehabilitacji i terapii zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach,
b) tworzenie placówek terapeutycznych ( budowa, rozbudowa, przebudowa i remonty budynków),
c) realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie terapii psychologicznej i fizykoterapii,
e) organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; w tym turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, wczasów, zajęć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,
f) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia,
g) publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, kalendarze, broszury, ulotki itp.) związanych z realizacją celów statutowych,
h) organizowanie imprez charytatywnych i zbiórek publicznych dla pozyskania środków na działalność statutową,
i) promowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
j) współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne, w zakresie związanym z realizacją celów statutowych,
k) współpracę z sieciami organizacji, krajowymi i międzynarodowymi, o podobnym zakresie działania.

Prowadzone działania:
Od 1997r. funkcjonuje Świetlica Terapeutyczna - dla obecnie 20 osób. Do stycznia 2006 roku środki na działalność pozyskiwane były z darowizn, sprzedaży cegiełek, imprez charytatywnych, ze współpracy z Urzędem Miasta i Fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie Świetlica dofinansowana jest w 80% w ramach zadań zlecanych przez PFRON. Celem działania tej placówki jest prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych w kierunku przygotowania ich do uczestnictwa w trudniejszej formie terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Od 15.02.2000r. prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej, obecnie dla 70 osób, w czternastu pracowniach, finansowany przez PFRON oraz Samorząd Powiatowy. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 700 do 1500, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. Realizacja zadań zmierza do : ogólnego usprawnienia ruchowego, doskonalenia wcześniej nabytych umiejętności, rozwijania samoobsługi w codziennym życiu, rozwijania sprawności psychomotorycznych i umiejętności zawodowych.
W marcu 2007r. rozpoczął działalność popołudniowy Klub Integracyjny w którym po zajęciach dopołudniowych młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne mają możliwość spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i kreatywny poprzez udział w zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych ( wyjścia do kin, teatrów), sportowych i klubowych w pracowni komputerowej i plastycznej. Działalność Klubu w 80 % dofinansowana przez PFRON w ramach zadań zlecanych.

BSPDiMN jest w trakcie tworzenia kolejnej placówki - Zakładu Aktywności Zawodowej, która rozpocznie działalność w styczniu 2015r. W zakładzie znajdzie zatrudnienie 50 osób niepełnosprawnych.

W placówkach BSPDiMN zapewnia terapię grupową zgodnie z programami zajęć, a także indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne i psychologiczne oraz dogoterapię. Pielęgniarka prowadzi zajęcia promujące higienę i zdrowie.

Poza zajęciami terapeutyczno-edukacyjnymi Stowarzyszenie dba o integrację społeczną podopiecznych oraz czyni starania w kierunku promowania umiejętności i osiągnięć osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych, uczestnictwo w konkursach, spartakiadach, przeglądach artystycznych oraz imprezach okolicznościowych włączając do współpracy placówki prowadzące podobną działalność, placówki oświatowe, okoliczne instytucje, urzędy i zakłady pracy.
Stowarzyszenie cyklicznie organizuje bale i imprezy charytatywne oraz Dni Otwarte, z których dochód przeznacza na cele statutowe. Przy okazji takich spotkań organizowane są aukcje prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne na zajęciach terapeutycznych. Oprawę artystyczną stanowią wówczas zespoły: taneczny "Szkło" oraz muzyczny "Gamma" działające przy naszym Stowarzyszeniu w skład których wchodzą nasi podopieczni. Zespoły mogą się pochwalić wieloma osiągnięciami zarówno w kraju jak i za granicą. Ponadto uczestnicy naszych placówek regularnie uczęszczają do różnych instytucji użyteczności publicznej na terenie miasta Bytomia, kin, teatrów, muzeów itp. Do działań w tym zakresie Stowarzyszenie pozyskuje licznych wolontariuszy, dla których praca na rzecz innych stanowi lekcję tolerancji, otwartości na problemy innych i umiejętności niesienia pomocy.

Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia stale współpracują z rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych, służąc pomocą w rozwiązywaniu problemów nękających środowisko rodzinne i domowe naszych podopiecznych oraz w ramach możliwości innym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

W 2002 roku w ramach współpracy z miastem partnerskim Bytomia Zarząd Stowarzyszenia nawiązał kontakt z Ośrodkiem "Tęcza" w Recklinhausen w Niemczech. Owocem tej współpracy są organizowane dwukrotnie w ciągu roku spotkania polegające na wymianie doświadczeń pomiędzy terapeutami z Niemiec i Polski. Osoby niepełnosprawne z naszych placówek nawiązały i podtrzymują znajomości z grupą osób niepełnosprawnych z Niemiec drogą listową, telefoniczną i poprzez e- maill.

Stowarzyszenie ceni sobie współpracę z władzami miasta, współtworząc lokalną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000019510

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika