1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
  KRS 0000039470

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli, aby aktywnie wpływać na rozwiązywanie problemów kraju i wspierać mieszkańców wsi w procesach integracji z Unią Europejską poprzez:
- wspieranie rozwoju lokalnych społeczności,
- tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji,
- ułatwianie współpracy środowisk lokalnych,
- wspieranie i promocję inicjatyw pozarządowych.

Prowadzone działania
1. Działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz środowisk wiejskich.
Projekt "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej" (Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi).
Projekt polegał na przeprowadzeniu serii spotkań, w których uczestniczyły cztery zespoły uczestników z sześciu powiatów reprezentowane przez przedstawicieli sektora, publicznego, prywatnego i społecznego. Najważniejszym bezpośrednim efektem zajęć było wypracowanie podstaw lokalnego partnerstwa dla wiejskiej przedsiębiorczości i rekomendacji do budowania partnerstwa w skali lokalnej.
Projekt "Twoje gospodarstwo w Unii Europejskiej" (Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info).
Zrealizowano cykl 20 spotkań informacyjnych dla ok. 800 rolników z województwa wielkopolskiego, którzy prowadzą towarowe gospodarstwa rolne i wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem zawodu rolnika. Spotkania informacyjne przeprowadzono w ramach Programu Agro-Info Fundacji Fundusz Współpracy, miały na celu dostarczenie uczestniczącym w nich rolnikom wiedzy i informacji umożliwiającej im przygotowanie się do akcesji Polski do UE. Każde spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z określonym kierunkiem produkcji rolnej np.: produkcja mleka, hodowla trzody chlewnej i bydła mięsnego oraz uprawa zbóż, oleistych i wysokobiałkowych, owoców i warzyw.
Projekt "Wiejskie debaty" (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce).
Projekt obejmował przeprowadzenie trzech konferencji zorientowanych na poinformowanie wiejskich społeczności, samorządów i stowarzyszeń o aktualnych trendach Wspólnej Polityki Rolnej i instrumentach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmocnienie partnerstwa, dialogu i współpracy wiejskich środowisk, rozwijanej w Polsce od kilku lat.
Konferencje odbyły się w 3 lokalizacjach: Konin (Wielkopolska), Białystok (Podlasie), Jasło (Podkarpacie), z udziałem 864 uczestników. Została również przygotowana i wydrukowana broszura "Pytania o wiejską Europę". Broszura miała na celu rozważenie następujących spraw:
Jakie wartości podzielają wszystkie jednoczące się narody europejskie?
Jakie możliwości stwarza integracja europejska środowiskom wiejskim w Polsce?
Jakie są cele i instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich?
Jakie wsparcie jest dostępne dla wiejskich środowisk?
Jakie wyzwania stoją przed lokalnymi społecznościami?
Dodatkowo, broszura omawiała wybrane działania w Polsce i Europie, związane ze współpracą i budowaniem partnerstwa dla rozwoju obszarów wiejskich.
Projekt "Do integracji jeden krok" (Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-InfoII)
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wójtów, starostów i burmistrzów oraz urzędników, radnych i sołtysów z terenu 4 powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego
Zakres projektu dotyczył przekazywania informacji bezpośrednim uczestnikom, a także sposobu udostępniania informacji lokalnym społecznościom, sposobu współpracy (zarówno z lokalnymi partnerami jak i z innymi administracjami) i umiejętności praktycznego stosowania wybranych instrumentów. Zajęciom informacyjnym i szkoleniowym towarzyszyło doradztwo, udostępnione w formie konsultacji "na dystans".
Fundusz Współpracy w ramach programu Agro-Info - dotacja na realizację projektu pt. "Czas na odnowę". Projekt dotyczył przeprowadzenia na terenie 4 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 60 spotkań informacyjnych dla 2500 przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz wiejskich liderów. Spotkania miały na celu przybliżenie idei odnowy wsi oraz poinformowanie uczestników o warunkach uzyskania dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w gminach i sołectwach w ramach programu odnowy wsi ze środków Sektorowego Programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach projektu przeszkolono również 26 trenerów oraz wydano publikację pt.: "Na wsi odnowa".
- Fundusz Współpracy w ramach programu Agrolinia - dotacja na realizację projektu pt. "Czas na odnowę". Kontynuacja projektu "Na wsi odnowa" - rozszerzenie na kolejne trzy województwa.
Projekt zakłada przeprowadzenie działań przygotowawczych do wdrożenia programu odnowy wsi w województwie: łódzkim, śląskim i świętokrzyskim.
W ramach projektu upowszechniana będzie informacja o idei odnowy wsi oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu odnowy wsi ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" - działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Prowadzone będą działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, tj. warsztaty szkoleniowe dla trenerów specjalizujących się w doradztwie związanym z rozwojem obszarów wiejskich oraz spotkania informacyjne dla przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i liderów wiejskich zainteresowanych wdrożeniem odnowy wsi. Projekt przewiduje przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz dodruk publikacji pt. "Na wsi odnowa" w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Projekt zakłada przeszkolenie 25 trenerów oraz przeprowadzenie 35 spotkań informacyjnych, w których weźmie udział ok. 1000 liderów wiejskich oraz przedstawicieli urzędów z ok. 250 gmin.

2. Działania na rzecz rozwoju i podniesienia sprawności działania struktur stowarzyszeń na terenie kraju.
- pomoc w tworzeniu lokalnych struktur stowarzyszeń sołtysów,
- inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich,
- prowadzenie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach prawidłowego funkcjonowania organów sołectwa, a w szczególności sołtysów jako organów wykonawczych wsi, zebrań wiejskich jako organów uchwałodawczych wsi oraz rad sołeckich jako organów pomocniczych sołtysów,
- organizowanie międzystowarzyszeniowych działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez sołtysów i samorządy wiejskie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju środowisk wiejskich.
3. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju współpracy organizacji wiejskich.
- jeden z założycieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2003)
- członek - założyciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (ogólnopolska płaszczyzna współpracy i porozumienia organizacji działających na rzecz wsi) (2003)
- animator powołania regionalnego forum wiejskiego w Wielkopolsce (2004).

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000039470

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

 • Więcej o nas

  Misja
  Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli, aby aktywnie wpływać na rozwiązywanie problemów kraju i wspierać mieszkańców wsi w procesach integracji z Unią Europejską poprzez:
  - wspieranie rozwoju lokalnych społeczności,
  - tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji,
  - ułatwianie współpracy środowisk lokalnych,
  - wspieranie i promocję inicjatyw pozarządowych.

  Prowadzone działania
  1. Działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz środowisk wiejskich.
  Projekt "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej" (Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi).
  Projekt polegał na przeprowadzeniu serii spotkań, w których uczestniczyły cztery zespoły uczestników z sześciu powiatów reprezentowane przez przedstawicieli sektora, publicznego, prywatnego i społecznego. Najważniejszym bezpośrednim efektem zajęć było wypracowanie podstaw lokalnego partnerstwa dla wiejskiej przedsiębiorczości i rekomendacji do budowania partnerstwa w skali lokalnej.
  Projekt "Twoje gospodarstwo w Unii Europejskiej" (Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info).
  Zrealizowano cykl 20 spotkań informacyjnych dla ok. 800 rolników z województwa wielkopolskiego, którzy prowadzą towarowe gospodarstwa rolne i wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem zawodu rolnika. Spotkania informacyjne przeprowadzono w ramach Programu Agro-Info Fundacji Fundusz Współpracy, miały na celu dostarczenie uczestniczącym w nich rolnikom wiedzy i informacji umożliwiającej im przygotowanie się do akcesji Polski do UE. Każde spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z określonym kierunkiem produkcji rolnej np.: produkcja mleka, hodowla trzody chlewnej i bydła mięsnego oraz uprawa zbóż, oleistych i wysokobiałkowych, owoców i warzyw.
  Projekt "Wiejskie debaty" (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce).
  Projekt obejmował przeprowadzenie trzech konferencji zorientowanych na poinformowanie wiejskich społeczności, samorządów i stowarzyszeń o aktualnych trendach Wspólnej Polityki Rolnej i instrumentach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmocnienie partnerstwa, dialogu i współpracy wiejskich środowisk, rozwijanej w Polsce od kilku lat.
  Konferencje odbyły się w 3 lokalizacjach: Konin (Wielkopolska), Białystok (Podlasie), Jasło (Podkarpacie), z udziałem 864 uczestników. Została również przygotowana i wydrukowana broszura "Pytania o wiejską Europę". Broszura miała na celu rozważenie następujących spraw:
  Jakie wartości podzielają wszystkie jednoczące się narody europejskie?
  Jakie możliwości stwarza integracja europejska środowiskom wiejskim w Polsce?
  Jakie są cele i instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich?
  Jakie wsparcie jest dostępne dla wiejskich środowisk?
  Jakie wyzwania stoją przed lokalnymi społecznościami?
  Dodatkowo, broszura omawiała wybrane działania w Polsce i Europie, związane ze współpracą i budowaniem partnerstwa dla rozwoju obszarów wiejskich.
  Projekt "Do integracji jeden krok" (Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-InfoII)
  Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wójtów, starostów i burmistrzów oraz urzędników, radnych i sołtysów z terenu 4 powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego
  Zakres projektu dotyczył przekazywania informacji bezpośrednim uczestnikom, a także sposobu udostępniania informacji lokalnym społecznościom, sposobu współpracy (zarówno z lokalnymi partnerami jak i z innymi administracjami) i umiejętności praktycznego stosowania wybranych instrumentów. Zajęciom informacyjnym i szkoleniowym towarzyszyło doradztwo, udostępnione w formie konsultacji "na dystans".
  Fundusz Współpracy w ramach programu Agro-Info - dotacja na realizację projektu pt. "Czas na odnowę". Projekt dotyczył przeprowadzenia na terenie 4 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 60 spotkań informacyjnych dla 2500 przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz wiejskich liderów. Spotkania miały na celu przybliżenie idei odnowy wsi oraz poinformowanie uczestników o warunkach uzyskania dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w gminach i sołectwach w ramach programu odnowy wsi ze środków Sektorowego Programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach projektu przeszkolono również 26 trenerów oraz wydano publikację pt.: "Na wsi odnowa".
  - Fundusz Współpracy w ramach programu Agrolinia - dotacja na realizację projektu pt. "Czas na odnowę". Kontynuacja projektu "Na wsi odnowa" - rozszerzenie na kolejne trzy województwa.
  Projekt zakłada przeprowadzenie działań przygotowawczych do wdrożenia programu odnowy wsi w województwie: łódzkim, śląskim i świętokrzyskim.
  W ramach projektu upowszechniana będzie informacja o idei odnowy wsi oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu odnowy wsi ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" - działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Prowadzone będą działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, tj. warsztaty szkoleniowe dla trenerów specjalizujących się w doradztwie związanym z rozwojem obszarów wiejskich oraz spotkania informacyjne dla przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i liderów wiejskich zainteresowanych wdrożeniem odnowy wsi. Projekt przewiduje przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz dodruk publikacji pt. "Na wsi odnowa" w nakładzie 1000 egzemplarzy.
  Projekt zakłada przeszkolenie 25 trenerów oraz przeprowadzenie 35 spotkań informacyjnych, w których weźmie udział ok. 1000 liderów wiejskich oraz przedstawicieli urzędów z ok. 250 gmin.

  2. Działania na rzecz rozwoju i podniesienia sprawności działania struktur stowarzyszeń na terenie kraju.
  - pomoc w tworzeniu lokalnych struktur stowarzyszeń sołtysów,
  - inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich,
  - prowadzenie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach prawidłowego funkcjonowania organów sołectwa, a w szczególności sołtysów jako organów wykonawczych wsi, zebrań wiejskich jako organów uchwałodawczych wsi oraz rad sołeckich jako organów pomocniczych sołtysów,
  - organizowanie międzystowarzyszeniowych działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez sołtysów i samorządy wiejskie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju środowisk wiejskich.
  3. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju współpracy organizacji wiejskich.
  - jeden z założycieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2003)
  - członek - założyciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (ogólnopolska płaszczyzna współpracy i porozumienia organizacji działających na rzecz wsi) (2003)
  - animator powołania regionalnego forum wiejskiego w Wielkopolsce (2004).
 • KRS:0000039470
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00