• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000041470

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele działalności Towarzystwa to:
Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej.
Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.
Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej i pozaeuropejskich.
Współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe.
Wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych, zachodzących w naszym kraju, poprzez akcję popularyzatorską i wychowawczą.
Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
Zapobieganie występującym w kraju patologiom społecznym.
Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro-zdrowotnej obywateli.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizowanie i promowanie wolontariatu.
Podstawowe formy działalności Towarzystwa to:
Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy oraz umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania własne słuchaczy.
Organizacja i prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych.
Organizacja i prowadzenie Kolegiów nauczycielskich i Kolegiów języków obcych.
Prowadzenie odczytów i prelekcji.
Organizacja spotkań dyskusyjnych seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.
Prowadzenie uniwersytetów powszechnych i otwartych oraz studiów oświatowych.
Organizacja obozów edukacyjnych sportowych i innych form turystyki edukacyjnej.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Działalność mająca na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych np. etnicznych grup mniejszościowych.
Działalność związana z turystyką.
Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
Dystrybucja wydawnictw.
Obsługa nieruchomości.
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie działalność statutowa realizuje za pomocą:
Szkoły Policealnej nr 7 TWP w Olsztynie - szkoła publiczna bezpłatna
Szkoły Policealnej TWP w Kętrzynie - szkoła publiczna bezpłatna
Policealnego Studium Zawodowego TWP w Lubawie
Policealnego Studium Zawodowego TWP w Suszu
Punktu Przedszkolnego TWP "poziomka" w Olsztynie
Centrum Kursów Zawodowych, Komputerowych i J. obcych w Olsztynie i Kętrzynie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Olsztynie

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000041470

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika