• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim
  KRS 0000043936

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, polepszenie warunków bytowych, podnoszenie poziomu kultury i oświaty, przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
2. reprezentowanie interesów niepełnosprawnych, a w szczególności zwalczanie barier architektonicznych,
3. prowadzenie oraz współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego, oświatowego, a także sportu i rekreacji,
4. prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej niepełnosprawnych,
5. postulowanie i organizowanie różnych form pomocy dla szerokich rzesz osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz członków Stowarzyszenia,
6. tworzenie warunków sprzyjających organizowaniu się zawodowych środowisk niepełnosprawnych, wspieranie ich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji, a także udzielanie pomocy w zapewnieniu im właściwych warunków wykonywania pracy szczególnie zatrudnionym w warunkach niechronionych oraz działanie na rzecz tworzenia regulacji prawnych umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. występowanie do właściwych władz, instytucji i organizacji z interwencjami, wnioskami i dezyderatami w imieniu i interesie inwalidów i pozostałych osób niepełnosprawnych w sprawach ich nurtujących,
2. organizowanie i prowadzenie punktów interwencyjno-informacyjnych w zakresie pomocy, doradztwa, turystyki, dostępności obiektów itp. leżących w kręgu zainteresowań osób niepełnosprawnych,
3. inspirację, tworzenie, rozwijanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i turystyczno-wypoczynkowej,
4. inspirację i współudział w tworzeniu integracyjnych placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych o różnych kierunkach i poziomach kształcenia oraz prowadzenie ich przez władze oświatowe, wydzielone podmioty gospodarcze, Stowarzyszenie lub inne,
5. współpracę z władzami i innymi jednostkami edukacji narodowej w zakresie nauczania, organizacji i doskonalenia wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnej,
6. inspirowanie i organizowanie wystaw, pokazów, odczytów itp.,
7. pomoc w doskonaleniu oprzyrządowań pojazdów mechanicznych do występujących rodzajów uszczerbku na zdrowiu osób niepełnosprawnych,
8. pomoc w doskonaleniu i dostępności użytkowania szlaków komunikacyjnych, dróg, ulic, budynków, budowli publicznych, środków przewozu itp. mających wpływ na bezbarierowe poruszanie się osób niepełnosprawnych,
9. innych mających wpływ na likwidację braków lub poprawę warunków lokomocyjnych osób mających trudności w poruszaniu się,
10. inspirowanie, organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: produkcji, handlu, usług, edukacji, doradztwa, rzeczoznawstwa, obsługi turystycznej oraz innych o zasięgu krajowym i międzynarodowym na rachunek:
a) własny - wynikający z potrzeb statutowych Stowarzyszenia,
b) osób niepełnosprawnych jako niezależnych podmiotów gospodarczych
c) innych osób jako niezależnych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. podejmowanie wszelkiej działalności mającej wpływ na: profilaktykę inwalidztwa, rozwój kultury fizycznej, rehabilitacji, integrację inwalidów i pozostałych osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem oraz niesienie wszechstronnej pomocy tym ludziom, ich rodzinom, opiekunom, członkom Stowarzyszenia itp.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000043936

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika