• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000045037

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem działania jest:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Dzikowiec,
2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
4. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
5. udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk,
6. uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,
7. udział w obronie cywilnej,
8. podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, w tym na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz odnowy obiektów sakralnych,
9. rozwijanie wśród członków OSP zamiłowań i zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
10. wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostki.

Realizujemy swoje cele poprzez:
1. prowadzenie szkoły podstawowej a także gimnazjalnej na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół,
2. prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego,
3. prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi,
4. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa w tym doradztwa rolniczego,
5. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
6. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
7. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów (zapalenie symbolicznej świeczki na grobach zmarłych druhów, osób zasłużonych dla stowarzyszenia oraz przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach) i dóbr kultury,
8. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
9. organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,
10. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
14. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi,
15. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
16. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
17. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,
18. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy,
19. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii,
20. popularyzację rolnictwa ekologicznego,
21. promowanie produktów lokalnych,
22. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
23. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi,
24. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości,
25. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
26. przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
27. szkolenie pożarnicze członków i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
28. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP,
29. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz naszego statutu.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000045037

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika