• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000046184

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem naszej działalności jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Zgierzu jako wspólnota rodzin i przyjaciół ludzi z niepełnosprawnością intelektualną działa na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób upośledzonych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym poprzez udzielanie pomocy w dziedzinie:
- terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
- opieki medycznej,
- rehabilitacji ruchowej,
- turnusów rehabilitacyjnych
- edukacji,
- transportu osób niepełnosprawnych,
- oraz rekreacji, kultury i sportu,
- pomocy w sytuacjach kryzysowych
- wsparcia rodziny,
- doradztwa prawnego i socjalnego
- doradztwa i wsparcia zawodowego

Koło obejmuje opieką dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny.

Realizacja działań odbywa się poprzez:
- rozeznanie liczbowe, co do skali występowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz monitorowanie ich potrzeb życiowych- prowadzenie aktualnej bazy osób niepełnosprawnych
- upowszechnianie standardowych zasad wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie skutecznego lokalnego lobby w ramach:
a) organizowanych przez Koło konferencji o charakterze powiatowym i wojewódzkim oraz propagowanie idei wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na sympozjach ogólnopolskich:
b) uczestniczenie w pracach zespołów powoływanych przez organy samorządowe ( miasta Zgierza oraz Powiatu Zgierskiego ) w zakresie tworzenie lokalnych strategii na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej,
c) uczestniczenie w zespole ds. osób niepełnosprawnych, powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka
- realizacja zadań zleconych ze środków pozyskanych z budżetu organów samorządowych, reagowanie na programy ogłaszane przez inne organizacje
- powołanie zespołu metodyczno-wspomagającego w projektowaniu i programowaniu pracy poszczególnych typów placówek, tworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych
- szkolenia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów, profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
- ułatwianie rozwoju samopomocy rodziców-wspieranie rozwoju aktywnej postawy wobec własnego problemu
- dostarczanie materiałów do masmediów w celu tworzenia praktycznego pomostu między grupami samopomocy z służbami państwowymi. Koło opracowało i wydało „ Informator dla osób niepełnosprawnych” zawierający informacje o instytucjach świadczących usługi i wsparcie dla osób niepełnosprawnych w powiecie zgierskim
- wdrożenie do realizacji przygotowanych programów placówek świadczących usługi rehabilitacyjne:

Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez prowadzenie placówek:

1. Ośrodek Wczesnej Interwencji /niepubliczny zespół opieki zdrowotnej/ dla średnio 215 dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego/.
Ośrodek udziela pomocy w zakresie:
- ustalenia wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologiczno-pedagogicznej, sprawności ruchowej, form komunikowania się oraz poziomu funkcjonowania społecznego,
- kompleksowej terapii małego dziecka,
- form terapeutyczno - edukacyjnych dla rodziców.
Pacjentami ośrodka są dzieci z terenu województwa łódzkiego.
Ośrodek realizuje zadania poprzez wykwalifikowaną kadrę: lekarze med. o specjalnościach: pediatrii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, psycholog kliniczny, pedagodzy specjalni, logopeda, rehabilitanci ruchu, pielęgniarka .
Ośrodek funkcjonuje na terenie obiektu przy ul. Długa 62 w Zgierzu.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób (rehabilitacja społeczna i przygotowanie do pracy).
WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe - niepełnosprawne intelektualnie.
Celem WTZ jest przygotowanie młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Kształtowanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym realizowane jest m.in. poprzez rozwijanie :
- umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów i decydowania o swoich sprawach,
- umiejętności przy zastosowaniu technik terapeutycznych,
- podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie
- pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub innej pracy zawodowej.
WTZ prowadzi formy rehabilitacji i terapii w zakresie:
- Terapia zajęciowa w pracowniach: poligrafii i papieroplastyki ,tkactwa, dziewiarstwa, haftu i szycia oraz gospodarstwa domowego
- Rehabilitacja ruchowa - zajęcia ogólnorozwojowe, nauka pływania i zajęcia sportowe na basenie, gra w tenisa stołowego, zajęcia lekkoatletyczne
- Zajęcia muzykoterapeutyczne i teatralne,
- Zajęcia logopedyczno-edukacyjne i psychoterapeutyczne,
- Działalność integracyjno-kulturalna.
- Opieka socjalna.
Wszystkie zajęcia prowadzone są według indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych opracowanych przez specjalistów. Uczestnikami WTZ są osoby z powiatu zgierskiego, które ukończyły 16 r.ż., zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w WTZ. Warsztat funkcjonuje w budynku przy ul. Cezaka 12 w Zgierzu.

3. Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”( 20 uczestników)
Przeznaczony jest dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, również ze sprzężonymi niepełnosprawności, które nie są objęte opieką i pomocą terapeutyczno-rehabilitacyjną na terenie ich miejsca zamieszkania lub pomoc ta nie jest wystarczająca.
Do placówki uczęszcza aktualnie 15 uczestników. Wszyscy uczestnicy charakteryzują się upośledzeniem umysłowym oraz innymi sprzężeniami, zaburzeniami i schorzeniami.
Zajęcia w ZTR odbywają się w 3 zespołach w następujących formach organizacyjnych:
- terapia zajęciowa : plastyczno-techniczna, muzyczno-ruchowa
- rehabilitacja ruchowa indywidualna, zajęcia rehabilitacyjne na basenie
- rehabilitacja społeczna - socjoterapia - Klub Aktywności Społecznej
- działalność kulturalno-integracyjna.
Zespół funkcjonuje przy ul. Długiej 28 w Zgierzu.

4. Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej „AKCENT”
Zespół AKCENT działa od 1997 roku, w skład wchodzą osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie. (30 osób )
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników poprzez ogólne umuzykalnianie, nauka gry na instrumentach Orffa, nauka śpiewu i tańca.
Zajęcia doskonalą umiejętność współdziałania w grupie, pozwalają samorealizować się uczestnikom, odnosić sukces i samozadowolenie.
Zespół bierze udział w wielu festiwalach, przeglądach artystycznych i koncertach m.in. w Gdańsku, Jarocinie, Danii i Łodzi. Współpracuje m.in. z Bałuckim Ośrodkiem Kultury "Lutnia" w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu.

5. Sekcja „OLIMPIAD SPECJALNYCH-POLSKA”
Koło Stowarzyszenia jest członkiem Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska i posiada Sekcję Sportową "Zgierzanie", w skład której wchodzą niepełnosprawni sportowcy. ( 15 osób)
Nasi sportowcy trenują i startują w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka ,tenis stołowy, pływanie.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla organizacji pozarządowych powiatu zgierskiego w ramach realizacji projektu Partnerów Lokalnych, przy współpracy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”
Turnusy rehabilitacyjne, działalność rekreacyjno-rehabilitacyjna- zajęcia na basenie, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki.
Koło jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego - łącznie zorganizowało 45 turnusów.
W 2005 roku zorganizowano turnus rehabilitacyjny w m. Romanów Zdrój dla 26 osób.
TRANSPORT osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie wykorzystując posiadane dwa samochody marki Volkswagen-BUS przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, dowozi na zajęcia rehabilitacyjno-rewalidacyjne do ośrodków, szkoły, przedszkola specjalnego osoby niepełnosprawne, zamieszkujące województwo łódzkie.
Zasięg działania: województwo łódzkie.

Budowa Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym i Hostelem - w związku z prowadzoną szeroką działalnością na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, znajomością potrzeb tej grupy Zarząd Koła podjął się zadania zcentralizowania usług w zakresie leczenia i rehabilitacji, oraz zapewnienia godnych warunków życia osób dorosłych, nie mających oparcia w rodzinie ( śmierć opiekunów, rodziców). Ze względu na brak odpowiednich, istniejących budynków na adaptację Centrum, podjęto decyzję o budowie od podstaw.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zostało wyróżnione przez kapitułę Konkursu Pro Publiko Bono honorowym tytułem "INSTYTUCJI ROKU 2002" a 2004 roku Rada Miasta Zgierza wyróżniła nasze Koło tytułem honorowym "ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA" za konsekwentną i wytrwałą pracę na rzecz zapewnienia ludziom upośledzonym umysłowo warunków do najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju osobowości.

Uznając rodzinę, jako podstawowe środowisko, w którym żyje osoba niepełnosprawna intelektualnie od urodzenia do starości działalność stowarzyszenia charakteryzuje się wzmożoną pracą nad budowaniem więzi między rodzinnych w celu systematycznej samopomocy i rozbudowy aktywności społecznej w kierunku tworzenia lokalnych lobby.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000046184

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika