• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000055717

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomocy socjalnej dla rolników i ich rodzin;
16) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
17) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej;
2) organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i olimpiad przedmiotowych;
3) organizowanie wypoczynku wakacyjnego;
4) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej społecznie z rodzin patologicznych, szkolenie nieetatowej kadry stowarzyszeń, pełniącej funkcje wychowawcze;
5) organizowanie szkoleń, przekwalifikowań zawodowych, seminariów i konferencji;
6) organizowanie festiwali, przeglądów, plenerów, warsztatów oraz innych form służących kultywowaniu polskiej kultury;
7) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
8) opracowanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie bezdomności, bezrobocia i niepełnosprawności;
9) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wywodzącej się ze środowisk o niskim statusie materialnym i bezrobotnych;
10) szkolenie organizatorów kultury fizycznej, sportu rekreacji i turystyki;
11) opracowanie i realizację programów edukacji konsumenckiej dla dzieci i młodzieży;
12) prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla bezrobotnych;
13) współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia;
14) nawiązywanie i organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży;
15) udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz organizację imprez i konkursów popularyzujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000055717

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika