• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000060434

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją stowarzyszenia pozostaje nadal organizowanie aktywności społecznej na rzecz dziecka i rodziny.

W roku 2001 realizowane były programy: "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży" oraz "Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży" - na podstawie umowy z Miastem Oświęcim. Wypoczynek letni dofinansowało również Kuratorium Oświaty w Krakowie, a dożywianie dzieci w czasie wakacji - MOPS w Oświęcimiu.

W roku 2002 prowadzone były również programy profilaktyczne oraz organizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży - już na terenie dwóch dzielnic miasta, a od 1 września 2002r. rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci na osiedlu Błonie. We współpracy z Wojewodą Małopolskim realizowany był program "Stymulacja zmiany wzorca życiowego dzieci z rodzin wieloproblemowych, o obniżonej aktywności społecznej". Byliśmy również współorganizatorem festynu z okazji jubileuszu 10-lecia Międzyszkolnej Świetlicy Terapeutycznej.

W latach 2003 i 2004 kontynuowane były dotychczasowe formy pracy w obydwu świetlicach we współpracy z samorządami Miasta i Gminy Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie. Z Wojewodą Małopolskim realizowaliśmy program pt. "Integracja dzieci i młodzieży". Zorganizowano również festyn integracyjno-rekreacyjny, który stanowił zakończenie w/w programu. Uczestniczyliśmy aktywnie w malowaniu "motylkowego oddziału" dziecięcego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. W roku 2004 realizowaliśmy program profilaktyczny pt. "Już nie jestem zły" we współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Zainspirowani ideą Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" w październiku 2003r. zainicjowaliśmy działalność Grupy Rozwijania Aktywności "Szansa", której misją było wspieranie i pobudzanie do działania osób dotkniętych bezrobociem. W roku 2004 dzięki udziałowi w pracy grupy i szkoleniach współfinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego w ramach programu pt. "Grupa Rozwijania Aktywności "Szansa" pracę zdobyło ośmioro uczestników.

W roku 2005 kontynuowaliśmy pracę w świetlicach socjoterapeutycznych z dotychczasowymi partnerami, a przy współudziale Województwa Małopolskiego realizowaliśmy programy: "Obóz terapeutyczny w Ojcowie" i "Grupa surwiwalowa - Bractwo", adresowane do naszych podopiecznych.

Dzięki m.in. naszej inicjatywie w Oświęcimiu powstało centrum dla organizacji pozarządowych.
Rok 2006 rozpoczął się od podjęcia samodzielnego prowadzenia świetlicy terapeutycznej na Zasolu, dotychczasowej Międzyszkolnej Świetlicy Terapeutycznej, zlikwidowanej przez Powiat. Starostwo zrezygnowało całkowicie z jej finansowania, przekazując do użytkowania lokal z wyposażeniem. Nie wsparło również dotacją świetlicy na Błoniach. Obydwie placówki funkcjonują nieprzerwanie dzięki finansowemu wsparciu pozostałych stałych donatorów i pomocy darczyńców (m.in. z 1 % opp). Udało nam się też uzyskać dofinansowanie z FIO. We współpracy z Województwem Małopolskim prowadziliśmy warsztaty dla wolontariuszy, pracujących z dziećmi.
Działająca przy naszym stowarzyszeniu grupa obywatelska zakończyła debatą monitoring współpracy organizacji pozarządowych i samorządu miasta Oświęcim w ramach ogólnopolskiego projektu "Przejrzysty samorząd". Byliśmy konsultantem regionalnym monitoringu społecznego drugiego etapu "Przejrzystej Polski". Przystąpiliśmy też do projektu "Monitorowanie finansowania samorządowej kampanii wyborczej", a raport wstępny z tego monitoringu przedstawiliśmy na konferencji prasowej i udostępniamy na naszej stronie internetowej.
W grudniu 2006r. Jako koordynator lokalny prowadziliśmy zbiórkę żywności "Spraw, aby inni mieli święta" we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. Zbiórkę prowadzili: młodzież i pracownicy prowadzonych przez nas świetlic, dorośli wolontariusze oraz członkowie Stowarzyszenia. Zebrana żywność wykorzystana została do sporządzania posiłków dla dzieci oraz trafiła do rodzin naszych podopiecznych.

W 2006 r. nasza prezeska, Teresa Bebak została wyróżniona przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej po raz pierwszy przyznawaną nagrodą im. Heleny Radlińskiej i tytułem animatorki społecznej.
W roku 2007 prowadziliśmy Świetlicę Terapeutyczną na Zasolu - uzyskane środki zostały wydatkowane na zajęcia terapeutyczne, prowadzenie zajęć grupy surwiwalowej „Bractwo”, grupy ekologicznej „7 Wspaniałych”, oraz organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, a także na dożywianie. W świetlicy zatrudnione są trzy osoby na umowę o pracę. Praca tej placówki została nagrodzona w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Świetlica, praca i staż - socjoterapia w środowisku wiejskim".

W Świetlicy Socjoterapeutycznej na osiedlu Błonie otrzymane środki przeznaczyliśmy na zajęcia terapeutyczne, w tym modernizację metod pracy, organizację wypoczynku letniego i zimowego i w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz dożywianie dzieci. W świetlicy zatrudniona była jedna osoba na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby na umowę - zlecenie.

Zorganizowaliśmy VI Rodzinny Festyn „Szansy” „Spotkanie nad Sekwaną” we współpracy z Urzędem Miasta Oświęcim oraz pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Republiki Francuskiej.
Jako koordynator lokalny przeprowadziliśmy wraz ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku i we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dwie zbiórki żywności.

Lokalna Grupa Obywatelska sporządziła raport z prowadzonego od 2006r. monitoringu finansowania kampanii wyborczej na prezydenta miasta Oświęcim i zaprezentowała go na konferencji "Polityka finansowa samorządów a rozwój lokalny" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu oraz w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
Przeprowadzony został również monitoring jawności i przejrzystości procedur budżetowych w samorządzie miasta Oświęcim w ramach projektu "Budżet Gminy bez Tajemnic", który jest elementem realizowanego przez SLLGO programu "Laboratorium Monitoringu Budżetu". Opracowano raport oraz zorganizowano przy współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu warsztaty nt. partycypacji mieszkańców w procesie budżetowym.

W roku 2008 kontynuowaliśmy pracę w obu świetlicach przy udziale środków z Miasta i Gminy Oświęcim oraz od Wojewody Małopolskiego. Wsparciem zarówno świetlic, jak i rodzin podopiecznych były trzy zbiórki żywności, przeprowadzone we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku.
W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach projektu Laboratorium Monitoringu Budżetu przeprowadziliśmy badanie i działania aktywizujące mieszkańców na rzecz tworzenia kolejnych placówek opiekuńczych dla dzieci. Opracowany i upowszechniony został raport pt.„Monitoring stanu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie opieki nad dziećmi realizowanej w ramach zadań własnych gminy na przykładzie osiedli Błonie i Stare Stawy”.
Otrzymaliśmy Nagrodę Prezydenta Miasta Oświęcim „Judymka 2008” za wieloletnie zaangażowanie w działalność socjalną i wkład w budowanie systemu opieki nad dzieckiem w mieście Oświęcim.

W latach 2009 - 2010 kontynuowaliśmy działalność świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanych przez Miasto i Gminę Oświęcim. W obu placówkach odbywają się praktyki studentów kierunków pedagogicznych, pomocy w pracy udzielają stażyści na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Włączenie się do projektu „Rodzina w kryzysie” prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umożliwiło nam w tych latach zorganizowanie wycieczek dla podopiecznych świetlic a w trakcie corocznych festynów rodzinnych uzyskaliśmy wsparcie finansowe na wynajem urządzenia rekreacyjnego.

W roku 2010 świetlica na Błoniach uczestniczyła w programie ”Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” organizowanym przez Danone spo.z o.o. natomiast świetlica na Zasolu wzięła udział w projekcie „Czas na aktywność” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W ramach projektu dbywały się dyżury pedagoga i psychologa, warsztaty „Szkoła dla rodziców”, warsztaty reporterskie dla dzieci oraz dwa spotkania dodatkowe dla uczestników projektu (profilaktyka narkomani i podstawy zdrowego żywienia). Zorganizowano dwa wyjazdy - rodziców z dziećmi do kopalni soli w Wieliczce oraz dla dzieci ze świetlicy do kina, na kręgle i do sali zabaw Tere Fere w Bielsku - Białej. Projekt wsparł również organizację świetlicowej wigilijki. Otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny o wartości 5.000 zł, który po zakończeniu projektu przejdzie na naszą własność.

Jako koordynator lokalny przeprowadziliśmy trzy zbiórki żywności, a uzyskane produkty wykorzystane zostały w dożywianiu uczestników zajęć i wsparciu rodzin podopiecznych.
W 2009r. dołączyli do stowarzyszenia rodzice młodych tancerzy z formacji tanecznej AS przy Szkole Tańca „Prestiż”.

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Chełmku byliśmy partnerem w projekcie „Współpraca dla pracy”

W 2010r. zostaliśmy nagrodzeni przez Powiat Oświęcimski w konkursie „Kalejdoskop inicjatyw” za działanie „Świetlica na Zasolu” .
Nasze koszty administracyjne są bardzo małe i tak np. w roku 2010 wyniosły 1 498,99 zł (w tym materiały 1 324,59 zł, usługi 174,40 zł). Wszystkie prace administracyjne, pozyskiwanie środków, pisanie i rozliczanie projektów oraz księgowanie całości środków wykonywane były nieodpłatnie przez członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz wolontariuszy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000060434

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika