• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała
  KRS 0000065901

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, którą realizuje poprzez:
- świadomą troskę o kształtowanie w młodzieży dojrzałej osobowości,
- przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,
- wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
- wychowanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych
placówkach wychowawczych,
- tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
- pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dla osiągnięcia celów Fundacja prowadzi działalność:
1. społeczną, charytatywną i samopomocową,
2. kulturalną,
3. organizacyjną grup studyjnych, rekolekcyjnych i spotkań ekumenicznych,
4. turystyczną i sportową,
5. opiekuńczą i wychowawczo - oświatową w domach dla dzieci, świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, domach dla dzieci, klubach dla młodzieży i ośrodkach przedszkolnych,
6. z zakresu rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
7. z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
8. z zakresu pomoc społecznej w schroniskach dla bezdomnych,
9. paliatywną w hospicjach,
10. z zakresu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Fundacja organizuje:
1. dla dzieci i młodzieży kolonie, zimowiska i obozy oraz warsztaty o charakterze artystycznym,
2. mieszkania chronione dla usamodzielnionych podopiecznych z domów dla dzieci,
3. pobyty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą; wymianę kulturalną, sportową i turystyczną w ramach międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
4. krajowe i międzynarodowe plenery malarskie.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w zorganizowanych i prowadzonych placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronną pomoc i opiekę, a poprzez swą wielopłaszczyznową działalność w znacznej mierze rozwiązuje problemy Podkarpacia. Obejmuje opieką ponad 400 dzieci i młodzieży. Zatrudnia 40 pracowników etatowych, pomaga jej 100 wolontariuszy.

Fundacja zorganizowała i prowadzi:
1. Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie i Lipniku,
2. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze w Łańcucie, Przeworsku i dwie świetlice w Rzeszowie,
3. Ognisko "Nazaret" w Giedlarowej,
4. Kluby dla młodzieży w Łańcucie i Rzeszowie.
5. mieszkania chronione w Przeworsku i Rakszawie dla usamodzielnionych swoich podopiecznych.
6. rodzinny dom dziecka w Rakszawie.
7. dla dzieci 3-5 letnich Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; ośrodki prowadzone są w powiecie przeworskim i jarosławskim,
7. w okresie ferii letnich i zimowych organizuje dla dzieci i młodzieży różne formy wypoczynku, również dla dzieci Polaków zamieszkałych w Rumunii oraz na Litwie i Ukrainie.

Z zakresu opieki społecznej prowadzi:
1. w Przeworsku - warsztaty terapii zajęciowej dla 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
2. w Jarosławiu schronisko dla bezdomnych mężczyzn i zakład opiekuńczo - pielęgnacyjny,
3. w Przeworsku schronisko dla bezdomnych kobiet.

Aktualnie w Łańcucie powstaje międzynarodowy ośrodek wymiany kulturalnej.

Fundacja współpracuje z:
- Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury w Koziatynie,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Kijowa,
- Fundacją Betania ze Lwowa,
a nawiązała współpracę:
- z "Caritas - Spes" we Lwowie,
- Kulturalno - Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja.

W marcu 2011 roku nawiązała współpracę z organizacją pozarządową z Kalinówki ob. Winnicki - Ukraina, z którą zamierza zrealizować partnerski wniosek na realizację projektu "Upowszechnianie doświadczeń z działalności społecznej polskiej organizacji pozarządowej".
W 2013 r. Fundacja "Wzrastanie" w partnerstwie z Fundacją Betania wystąpi z wnioskiem o realizację zadnia w ramach programu "Młodzież w działaniu".

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000065901

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika