• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "AMICUS"
  KRS 0000068484

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublińca i regionu śląskiego, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe, edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, służące kształtowaniu aktywnych postaw obywateli wobec problemów społecznych, dotyczących poprawy jakości życia oraz związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem spraw obywatelskich.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:
a) wspierania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, działania na rzecz tworzenia trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.
b) organizowania pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie.
c) wspierania rozwoju inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć wspólnotowych.
d) kreowania postaw obywatelskich i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację.
e) przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny, pochodzenie czy wybór modelu życia.
f) inicjowania i realizacji programów przyczyniających się do ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych.
g) inicjowania i realizacji programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym wspierania współpracy na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk.
h) inicjowania i realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych, a także organizowanie wypoczynku, wycieczek, obozów dla dzieci i młodzieży.
i) współpracy regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi w realizacji w/w celów.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000068484

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika