1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi"
  KRS 0000071988

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia:
1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych upowszechniające w społeczeństwie problemy i potrzeby tych osób oraz kształtowanie właściwego stosunku do tych zagadnień, a także przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z powodu ich ułomności fizycznej bądź umysłowej,
2. niesienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy moralnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej a także charytatywnej i społecznej oraz pomocy w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
3. zabieganie w organach administracji państwowej i samorządowej o likwidację wszelkich barier, zwłaszcza architektonicznych, z powodu których ograniczone są prawa osób niepełnosprawnych,
4. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych i opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych dla osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
5. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką Kościoła,
6. sesje formacyjne służące odnajdywaniu duchowej inspiracji oraz przekazywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających w najwłaściwszy sposób towarzyszyć osobom niepełnosprawnym,
7. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych
10. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
11. podejmowanie działań zmierzających do integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku ludzi zdrowych,
12. prowadzenie działalności wydawniczej oraz działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Centrum Pastoralnego przy Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu.
14. spotkania wspólnoty, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, wycieczki, obozy wakacyjne oraz inne działania służące umacnianiu więzi międzyosobowych, pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia przez:
- rekolekcje,
- wspólną modlitwę
- konferencje religijne,
- zapoznanie z katolicką nauka społeczną, szczególnie w dziedzinie pomocy bliźniemu,
15. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
17. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
18. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
19. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy i osób niepełnosprawnych;
20. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
21. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
23 propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz działalność informacyjno-doradczo- szkoleniowa;
24. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
25. podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
26. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
28. ratownictwo i ochronę ludności oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
30. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31. promocja i organizacja wolontariatu;
32. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dn.24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego (z póz. zmianami).
33. organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro osób objętych działalnością Stowarzyszenia.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000071988

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi"

 • Więcej o nas

  Cele Stowarzyszenia:
  1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych upowszechniające w społeczeństwie problemy i potrzeby tych osób oraz kształtowanie właściwego stosunku do tych zagadnień, a także przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z powodu ich ułomności fizycznej bądź umysłowej,
  2. niesienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy moralnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej a także charytatywnej i społecznej oraz pomocy w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
  3. zabieganie w organach administracji państwowej i samorządowej o likwidację wszelkich barier, zwłaszcza architektonicznych, z powodu których ograniczone są prawa osób niepełnosprawnych,
  4. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych i opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych dla osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
  5. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką Kościoła,
  6. sesje formacyjne służące odnajdywaniu duchowej inspiracji oraz przekazywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających w najwłaściwszy sposób towarzyszyć osobom niepełnosprawnym,
  7. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
  8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  9. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych
  10. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
  11. podejmowanie działań zmierzających do integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku ludzi zdrowych,
  12. prowadzenie działalności wydawniczej oraz działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  13. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Centrum Pastoralnego przy Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu.
  14. spotkania wspólnoty, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, wycieczki, obozy wakacyjne oraz inne działania służące umacnianiu więzi międzyosobowych, pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia przez:
  - rekolekcje,
  - wspólną modlitwę
  - konferencje religijne,
  - zapoznanie z katolicką nauka społeczną, szczególnie w dziedzinie pomocy bliźniemu,
  15. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
  16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  17. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
  18. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  19. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy i osób niepełnosprawnych;
  20. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  21. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  23 propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz działalność informacyjno-doradczo- szkoleniowa;
  24. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  25. podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  26. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
  28. ratownictwo i ochronę ludności oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  29. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  30. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  31. promocja i organizacja wolontariatu;
  32. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dn.24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego (z póz. zmianami).
  33. organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro osób objętych działalnością Stowarzyszenia.
 • KRS:0000071988
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00