• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Przyjaciółka
  KRS 0000074781

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny.
Chcemy też nieść pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.
Pracujemy w ramach konsekwentnie realizowanych programów, z których część oparta jest na wolontariacie. Swoją działalność chcemy rozwijać w komplementarnych obszarach, które koncentrują się na wsparciu rodzin poprzez działania na rzecz świetlic środowiskowych i pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych i chorych, wsparciu rodzinnej opieki zastępczej poprzez jej propagowanie oraz realizowanie programów na rzecz podopiecznych, a także programy na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym program stypendialny.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1. dzieci i młodzieży osieroconych lub z rodzin wielodzietnych,
2. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze,
3. kobiet samotnie wychowujących dzieci,
4. niepełnosprawnych,
5. ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych,
6. innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiającej problemy wychowawcze;
3. świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
4. działalności charytatywnej;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9. upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
13. promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;
14. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
15. przeciwdziałania patologiom społecznym;
16. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu.

Wśród głównych działań Fundacji Przyjaciółka na szczególną uwagę zasługują:

Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność programem, którego celem jest wolontariat na rzecz dzieci. Zaczynaliśmy od wolontariatu w domach dziecka, dzisiaj szukamy wolontariuszy do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Wielu naszych wolontariuszy pomaga w odrabianiu lekcji, uczy języków obcych, spędza z dziećmi czas lub organizuje zajęcia dodatkowe.
Program jest prowadzony w całej Polsce i wszędzie tam gdzie znajdziemy wolontariusza, staramy się skierować go do współpracującego z nami miejsca.

Chcemy, aby wolontariusz podejmował decyzję o pomocy w sposób odpowiedzialny. Nasz wolontariat to zaangażowanie co najmniej na rok szkolny i regularne poświęcanie przynajmniej jednego dnia w tygodniu na pomoc dzieciom.

Stawiamy na edukację. Dzieci trafiające do opieki zastępczej mają bardzo często ogromne opóźnienia szkolne. Trudna sytuacja w domu rodzinnym przekłada się najczęściej nie tylko na wyniki w nauce, ale także na zaniedbywanie obowiązku szkolnego. Wychowankowie trafiający do opieki zastępczej często wykazują niskie aspiracje edukacyjne, a wielu z nich marząc o jak najszybszym usamodzielnieniu decyduje się na zakończenie edukacji na szkole zawodowej.
Wzmocnienia wymagają nie tylko ich cele edukacyjne czy życiowe, ale również poczucie własnej wartości. Wielu wychowanków nie ma motywacji do nauki, a grupą odniesienia są dla nich inni wychowankowie. Dlatego tak ważne jest pomaganie tym, którzy wybijają się spośród innych, bo to ich właśnie przykład może pomóc pozostałym w zobaczeniu swojej przyszłości w edukacji. Nasi stypendyści-studenci przeznaczają stypendium przede wszystkim na dokładanie do podręczników akademickich, pokrycie kosztów utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia czy dofinansowanie dodatkowych zajęć np. nauki języka obcego. Gimnazjaliści w ramach stypendium dofinansowują zakup komputera, encyklopedii i słowników, kursy językowe i rozwój swoich zainteresowań.

Fundusz stypendialny Fundacji Przyjaciółka dla dzieci w opiece zastępczej ma tyle lat, co sama fundacja. W latach 2001-2009 przyznaliśmy 17 stypendiów dla studentów z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka, na łączna kwotę 209.500 zł. Od 2005 roku przyznajemy stypendia dla gimnazjalistów z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka. Przyznaliśmy już 169 stypendiów na łączna kwotę 169.000 zł.

Wspieramy działalność świetlic środowiskowych. To często „ostatnia deska ratunku”, dla rodziny, która ma problemy i kiepsko radzi sobie w życiu. Dzięki pomocy świetlic wiele dzieci może pozostać w swoich domach pod opieką swoich rodziców. Świetlice najczęściej zapewniają jeden lub dwa posiłki, opiekę, pomoc w obrabianiu lekcji, zajęcia dodatkowe, które pozwalają dzieciom wypełnić czas lub rozwinąć swoje zainteresowania. realizujemy projekty, które są adresowane do dzieci ze świetlic środowiskowych, głównie w bardzo małych miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego.

Propagujemy informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej wśród społeczeństwa i dążymy do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wierzymy, że dzieci, które czasowo muszą opuścić swoje rodziny, powinny przebywać pod opieka innych rodzin:zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Działamy w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Realizujemy także inne programy na rzecz dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domach dziecka.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000074781

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika