• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000111900

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby podejmujące działalność na rzecz:
- kultury, sztuki i oświaty;
- sportu i turystyki;
- zdrowia;
- rozwoju gospodarczego;
- kobiet;
- osób niepełnosprawnych.

Działania Stowarzyszenia to przede wszystkim:
- podejmowanie czynności mających na celu integrację polskich i zagranicznych instytucji w zakresie wymiany doświadczeń i propagowania osiągnięć, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji o charakterze polonijnym, w tym podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności: wspieranie inicjatyw i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju oświaty, kultury, zdrowia, sportu, turystyki oraz gospodarki regionalnej;
- prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez tworzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych o różnym charakterze, jak również szkół i uczelni wyższych;
- tworzenie programów szerzących wiedzę i umiejętności zawodowe oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie, upowszechnianie nowoczesnych form i metod nauczania, wspieranie niepublicznych placówek oświatowych i szkoleniowych, stworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży i studentów;
- ochrona i promocja zdrowia, w tym upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji oraz organizowanie wypoczynku;
- doradztwo w zakresie pozyskiwania grantów, dotacji, preferencyjnych pożyczek i kredytów;
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
- wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym działalność na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wspieranie innych działań związanych z bezpieczeństwem publicznym;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - działalność ta będzie wykonywana nieodpłatnie;
- działalność charytatywna;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich;
- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwo i ochrona ludności;
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000111900

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika