1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
  KRS 0000113676

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.

Statutowymi celami Centrum są:

-udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości;
-inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń;
-prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej służącej rozwojowi demokracji, upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i krzewieniu kultury prawnej,
-współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka.

Misja Centrum: Bezpłatna pomoc prawna dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce.

Patronka Centrum: To nieżyjąca już dr Halina Nieć, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka, założycielka Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej. Z inicjatywy jej i jej studentów w 2002 r. powstała organizacja pozarządowa, przemianowana po śmierci dr Nieć, dla uczczenia jej pamięci, obecnie - Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Główne płaszczyzny działania:

Ochrona praw człowieka - Centrum Pomocy Prawnej polega na przekonaniu, że prawdziwa realizacja praw człowieka jest możliwa jedynie przez zapewnienie bezpłatnej informacji i pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, w szczególności osobom wykluczonym i społecznie marginalizowanym. W Polsce brak jest systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób ubogich, dlatego też CPPHN stara się zapełnić tą lukę przez własne programy wsparcia prawnego.

Bezpłatna pomoc prawna - Prawnicy CPPHN świadczą bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom. Od początku istnienia Centrum z bezpłatnej pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji skorzystało łącznie ponad 10 tysięcy osób. Działania Centrum odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie społeczne w zakresie rzetelnej i bezpłatnej informacji i pomocy prawnej. Osoby korzystające z porad Centrum to osoby, których nie stać na skorzystanie z pomocy komercyjnej kancelarii prawnej i wymagające szczególnego rodzaju wsparcia ze względu na swoją sytuację. CPPHN polega na przekonaniu, że podstawowym warunkiem realizacji praw człowieka jest łatwy dostęp obywateli do informacji o swoich prawach i obowiązkach oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa przez osoby szczególnie tego potrzebujące.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi - Handel ludźmi i handel dziećmi to jedne z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku. Każdego roku ofiarami handlu ludźmi pada aż około 2,44 mln osób, jeszcze bardziej szokujący jest przy tym fakt, że około połowę tej liczby stanowią dzieci. Centrum Pomocy Prawnej podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi przez kampanie informacyjne i prewencyjne oraz świadczy bezpłatną pomoc prawną ofiarom. W sposób szczególny CPPHN angażuje się w przeciwdziałanie zjawiska handlowi dziećmi oraz pomoc małoletnim ofiarom tego procederu. Dzieci będące ofiarami handlu są sprzedawane do seks-biznesu, wykorzystywane do pracy niewolniczej, zmuszane do żebractwa a nawet wykorzystywane jako dawcy do handlu organami. Zjawisko handlu ludźmi obok zmuszania kobiet do prostytucji coraz częściej obejmuje wykorzystywanie zarówno kobiet jak i mężczyzn do pracy przymusowej i pracy w warunkach zbliżonych do niewolniczych. Wszystkie te zjawiska w coraz większym stopniu dotyczą Polski.

Monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka - Prowadzenie regularnych monitoringów przestrzegania standardów praw człowieka oraz realizowania krajowych i międzynarodowych zobowiązań prawnych przez Państwo należy do jednego z priorytetów działania Centrum. Monitoringi oparte na wizytacjach, badaniach ankietowych, zbieraniu danych i analizie spraw indywidualnych pozwalają na regularną ewaluację przestrzegania praw człowieka w określonych zakresach i stanowią wyraz kontroli społecznej nad działaniami państwa. Co roku CPPHN publikuje szereg raportów na temat wybranych kwestii, które pozwalają też na formułowanie postulatów potrzebnych zmian i wypracowywanie lepszych rozwiązań w przyszłości.

Interwencje prawne i działalność rzecznicza - Centrum nie ogranicza się do udzielania wsparcia w sprawach indywidualnych stawiając sobie za cel wprowadzanie zmian systemowych. Z tego względu CPPHN reaguje na zidentyfikowane luki prawne, przykłady złego prawa lub złej praktyki i formułuje swoje postulaty w oficjalnych wystąpieniach kierowanych do władz. CPPHN bierze też aktywny udział w procesie konsultacji społecznych, opiniuje akty prawne, przygotowuje własne propozycje zmian prawa oraz analizy i opinie prawne, współpracując przy tym z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi. Centrum bierze też udział w pracach szeregu organów doradczych i tematycznych zespołów roboczych podejmując bezpośredni dialog z władzami.

Projekty badawcze i edukacyjne - Dla pełniejszej realizacji celów statutowych CPPHN prowadzi regularnie projekty badawcze, których celem jest uzyskanie wiarygodnych danych i informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu praw człowieka. Efektem tych projektów jest opracowywanie raportów i opinii prawnych oraz lepsze dostosowywanie projektów Centrum do istniejących potrzeb. CPPHN realizuje również regularnie projekty edukacyjne organizując specjalistyczne szkolenia z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania handlowi ludźmi między innymi dla Straży Granicznej, Policji i prawników.

Kampanie społeczne - CPPHN stawia sobie za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego również poprzez akcje podnoszące świadomość i uwrażliwiające różne grupy społeczne na najważniejsze zagadnienia z dziedziny praw człowieka. Realizowane kampanie mówią o ważnych problemach społecznych oraz mają walor edukacyjny, promują również społeczne zaangażowanie i poszanowanie dla praw innych. Poprzez akcje społeczne Centrum stara się też konsekwentnie budować w Polsce poczucie wspólnoty.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000113676

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

 • Więcej o nas

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.

  Statutowymi celami Centrum są:

  -udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości;
  -inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń;
  -prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej służącej rozwojowi demokracji, upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i krzewieniu kultury prawnej,
  -współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka.

  Misja Centrum: Bezpłatna pomoc prawna dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce.

  Patronka Centrum: To nieżyjąca już dr Halina Nieć, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka, założycielka Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej. Z inicjatywy jej i jej studentów w 2002 r. powstała organizacja pozarządowa, przemianowana po śmierci dr Nieć, dla uczczenia jej pamięci, obecnie - Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

  Główne płaszczyzny działania:

  Ochrona praw człowieka - Centrum Pomocy Prawnej polega na przekonaniu, że prawdziwa realizacja praw człowieka jest możliwa jedynie przez zapewnienie bezpłatnej informacji i pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, w szczególności osobom wykluczonym i społecznie marginalizowanym. W Polsce brak jest systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób ubogich, dlatego też CPPHN stara się zapełnić tą lukę przez własne programy wsparcia prawnego.

  Bezpłatna pomoc prawna - Prawnicy CPPHN świadczą bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom. Od początku istnienia Centrum z bezpłatnej pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji skorzystało łącznie ponad 10 tysięcy osób. Działania Centrum odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie społeczne w zakresie rzetelnej i bezpłatnej informacji i pomocy prawnej. Osoby korzystające z porad Centrum to osoby, których nie stać na skorzystanie z pomocy komercyjnej kancelarii prawnej i wymagające szczególnego rodzaju wsparcia ze względu na swoją sytuację. CPPHN polega na przekonaniu, że podstawowym warunkiem realizacji praw człowieka jest łatwy dostęp obywateli do informacji o swoich prawach i obowiązkach oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa przez osoby szczególnie tego potrzebujące.

  Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi - Handel ludźmi i handel dziećmi to jedne z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku. Każdego roku ofiarami handlu ludźmi pada aż około 2,44 mln osób, jeszcze bardziej szokujący jest przy tym fakt, że około połowę tej liczby stanowią dzieci. Centrum Pomocy Prawnej podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi przez kampanie informacyjne i prewencyjne oraz świadczy bezpłatną pomoc prawną ofiarom. W sposób szczególny CPPHN angażuje się w przeciwdziałanie zjawiska handlowi dziećmi oraz pomoc małoletnim ofiarom tego procederu. Dzieci będące ofiarami handlu są sprzedawane do seks-biznesu, wykorzystywane do pracy niewolniczej, zmuszane do żebractwa a nawet wykorzystywane jako dawcy do handlu organami. Zjawisko handlu ludźmi obok zmuszania kobiet do prostytucji coraz częściej obejmuje wykorzystywanie zarówno kobiet jak i mężczyzn do pracy przymusowej i pracy w warunkach zbliżonych do niewolniczych. Wszystkie te zjawiska w coraz większym stopniu dotyczą Polski.

  Monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka - Prowadzenie regularnych monitoringów przestrzegania standardów praw człowieka oraz realizowania krajowych i międzynarodowych zobowiązań prawnych przez Państwo należy do jednego z priorytetów działania Centrum. Monitoringi oparte na wizytacjach, badaniach ankietowych, zbieraniu danych i analizie spraw indywidualnych pozwalają na regularną ewaluację przestrzegania praw człowieka w określonych zakresach i stanowią wyraz kontroli społecznej nad działaniami państwa. Co roku CPPHN publikuje szereg raportów na temat wybranych kwestii, które pozwalają też na formułowanie postulatów potrzebnych zmian i wypracowywanie lepszych rozwiązań w przyszłości.

  Interwencje prawne i działalność rzecznicza - Centrum nie ogranicza się do udzielania wsparcia w sprawach indywidualnych stawiając sobie za cel wprowadzanie zmian systemowych. Z tego względu CPPHN reaguje na zidentyfikowane luki prawne, przykłady złego prawa lub złej praktyki i formułuje swoje postulaty w oficjalnych wystąpieniach kierowanych do władz. CPPHN bierze też aktywny udział w procesie konsultacji społecznych, opiniuje akty prawne, przygotowuje własne propozycje zmian prawa oraz analizy i opinie prawne, współpracując przy tym z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi. Centrum bierze też udział w pracach szeregu organów doradczych i tematycznych zespołów roboczych podejmując bezpośredni dialog z władzami.

  Projekty badawcze i edukacyjne - Dla pełniejszej realizacji celów statutowych CPPHN prowadzi regularnie projekty badawcze, których celem jest uzyskanie wiarygodnych danych i informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu praw człowieka. Efektem tych projektów jest opracowywanie raportów i opinii prawnych oraz lepsze dostosowywanie projektów Centrum do istniejących potrzeb. CPPHN realizuje również regularnie projekty edukacyjne organizując specjalistyczne szkolenia z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania handlowi ludźmi między innymi dla Straży Granicznej, Policji i prawników.

  Kampanie społeczne - CPPHN stawia sobie za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego również poprzez akcje podnoszące świadomość i uwrażliwiające różne grupy społeczne na najważniejsze zagadnienia z dziedziny praw człowieka. Realizowane kampanie mówią o ważnych problemach społecznych oraz mają walor edukacyjny, promują również społeczne zaangażowanie i poszanowanie dla praw innych. Poprzez akcje społeczne Centrum stara się też konsekwentnie budować w Polsce poczucie wspólnoty.
 • KRS:0000113676
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00