• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "Emir"
  KRS 0000148346

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Część Statutu Fundacji (Status w całości znajduje się na stronie Fundacji http://fundacja-emir.pl/schronisko/STATUT/statutFundacjiEmir.htm)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Fundacja pod nazwą; Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "EMIR" zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Krystynę Sroczyńską zwaną dalej "Fundatorem" - aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Jarosława Kawczyńskiego w Kancelarii Notarialnej w Milanówku przy ulicy Dębowej 4 za numerem repetytorium A nr 5943/2002 z dnia 27.11.2002 r., działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. tekst jedn. Dz. U. Nr 46,poz.203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Siedzibą fundacji jest Oddział ul. Słoneczna 4

Właściwym ministrem ze względu na cele fundacji jest Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1. Fundacja opiera swoja działalność na pracy społecznej.
2. Pełnienie jakichkolwiek funkcji w Fundacji nie może być płatne.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, spółek i organizacji gospodarczych, jeśli nie narusz to postanowień niniejszego statutu.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: "Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "EMIR". 2. Fundacja może używać pieczęci z napisem: "Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "EMIR" wraz z zaznaczeniem siedziby, numeru rejestrowego fundacji, a także ewentualnego znaku graficznego.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

2. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez: Upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r, Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, a w szczególności:
- Pełnienie jakichkolwiek funkcji w Fundacji nie może być płatne.
- działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami
- działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt
- wspierania, stwarzania wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów
- zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi
- propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie
- podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2. utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt,
3. utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych - miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych,
4. zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację
5. współpracę ze schroniskami dla zwierząt Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami i wszystkimi organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunkami bezdomnych zwierząt
6. współpracę z organami samorządowymi w zakresie ustaw dotyczących zwierząt
7. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi
8. pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt
9. kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
10. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych
11. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
12. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
13. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt
14. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt
15. występowanie z inicjatywą od odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami
16. popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska naturalnego

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osóbprawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
3. MAJATEK, DOCHODY I OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU MAJĄTKIEM

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł ( jeden tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Dochody Fundacji pochodzą z:
- darowizn, spadków i zapisów,
- subwencji i dotacji osób prawnych,
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- odpłatnego świadczenia usług statutowych,
- dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
- dochodów z praw majątkowych, lokat kapitałowych itd.

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji lub subwencji ( jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) złotych lub - gdy są to osoby zagraniczne - równowartości 1.000 (jednego tysiąca) EURO uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeśli wyraża takie życzenia.
2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

1. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ,zwanych dalej "osobami bliskimi."
2. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu.
4. Z majątku Fundacji nie można finansować zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, darczyńcy, sponsorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
2. Fundator, pełni funkcje Prezesa Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Prezes Zarządu:
1. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji,
2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem,
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4. ponosi odpowiedzialność za realizację 1.celów statutowych Fundacji,
5. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu spadku.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

1. Nadzór i kontrolę nad Fundacja sprawuje Rada.
2. Rada jest organem samodzielnym i w swoich działaniach niezależnym od Prezesa Zarządu.
3. Członkowie rady nie mogą łączyć swoich funkcji z funkcją Prezesa Zarządu
4. W skład Rady wchodzą 3 osoby dające rękojmię prawidłowego pełnienia swoich funkcji, a w szczególności nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne a także nie pozostają z Prezesem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.
6. Oświadczenie woli Rada składa w formie uchwał zwykłą większością głosów.
5. ZMIANA STATUTU

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
2. Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Fundator.

Regulamin Fundacji:
http://fundacja-emir.pl/schronisko/STATUT/regulaminFundacjiEmir.htm

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000148346

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika