• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000175850

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Działalność Stowarzyszenia jest skierowana do wychowanków, absolwentów, byłych i obecnych pracowników pedagogicznych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zgierzu, a także do mieszkańców miasta Zgierza i regionu, zainteresowanych osiągnięciami i dorobkiem macierzystej szkoły.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) utrzymywanie więzi koleżeńskich z wychowankami i absolwentami Liceum oraz działania integracyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć szkoły w odniesieniu do tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) wspieranie wszelkich form działalności Liceum zmierzających do:
a) podnoszenia poziomu nauczania oraz wyrównywania szans edukacyjnych,
b) tworzenia pozytywnych wzorów moralnych i etycznych poprzez włączanie się młodzieży w działalność społeczną i publiczną na rzecz środowiska: ochrony praw człowieka, zwalczania uzależnień, przeciwdziałania marginalizacji i przemocy,
c) wszechstronnego rozwoju młodzieży, pobudzania samorządności oraz aspiracji twórczych i poznawczych poprzez ciekawe formy zagospodarowania czasu wolnego,
d) kształtowania pożądanych postaw obywatelskich uczniów poprzez działanie w imię zasad tolerancji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji: segregacji ze względu na orientację seksualną i płeć, a także społecznej, kulturowej, religijnej,
e) wspieranie realizacji programów unijnych oraz współpracy międzynarodowej służących budowaniu społeczeństwa otwartego w myśl zasad demokracji i tolerancji kulturowej,
f) kształtowania kulturotwórczej roli Liceum w środowisku poprzez wspieranie współpracy z lokalnymi partnerami wokół działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży;
g) nagradzanie i promowanie osiągnięć uczniów i absolwentów Liceum w środowisku lokalnym.
h) niesienie pomocy społecznej uczniom Liceum, jego absolwentom, nauczycielom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych;

Realizacja celów Stowarzyszenia polega na:
1 )organizowaniu spotkań towarzyskich i zjazdów wychowanków, a także imprez kulturalnych, oświatowych, wycieczek;
2) przygotowywaniu publikacji, komunikatów, opracowań okolicznościowych i broszur oraz ich wydawanie;
3) współpracy z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców i Radą Szkoły;.
4) wspieraniu organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz imprez na rzecz środowiska, organizowanych przez Liceum;
5) wdrażaniu projektów i programów edukacyjnych;
6) podejmowaniu działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
7) inicjowaniu i realizacji działań służących budowaniu poczucia przynależności i więzi młodych ludzi z "małą ojczyzną";
8) reagowaniu na sygnały o trudnej sytuacji materialno-rodzinnej wychowanków, uczniów i nauczycieli oraz w miarę potrzeb i możliwości udzielaniu im odpowiedniej pomocy;
9) współdziałaniu z innymi stowarzyszeniami i organami administracji państwowej i samorządowej.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie bierze udział, a często jest inicjatorem, projektów edukacyjnych realizowanych w mieście i na terenie naszej szkoły, np.:
- "Historia Zgierza i mniejszości narodowych regionu"
- "Szkoła jako miejsce kształtowania postaw przedsiębiorczych"
- "Jak to po ludzku było możliwe? Totalitaryzm. Nazizm. Holokaust." - zajęcia warsztatowe i terenowe.
- "25-lecie powstania Niezależnego Związku Studentów" - spotkania z uczestnikami strajków studenckich, zdjęcia, wspomnienia, filmy.
Włącza się do realizacji zadań "Szkolnego Ośrodka Kariery" - akcji pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy i OHP, która służy niwelowaniu bezrobocia w powiecie zgierskim poprzez aktywne poszukiwanie miejsc pracy.
Stowarzyszenie jest fundatorem corocznej nagrody dla ucznia wszechstronnego i kreatywnego. To szczególne kryterium jest bodźcem do aktywności i rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi.
Członkowie Stowarzyszenia - różnych zawodów - niejednokrotnie udzielają bezpłatnych porad, opinii, a także przyczyniają się do poprawy wizerunku i stanu technicznego szkoły. W trakcie opracowania jest m.in. projekt architektoniczny zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoły.
Współpraca z lokalnymi mediami
Realizacja zadania publicznego o zasięgu powiatowym "Zgierz - Mała Ojczyzna"  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000175850

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika