• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000176675

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele działalności Towarzystwa to:
a. Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej.
b. Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.
c. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej.
d. Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.
e. Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa
f. Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej i pozaeuropejskich.
g. Współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkolnictwo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe.
h. Wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych, zachodzących w naszym kraju, poprzez akcję popularyzatorską i wychowawczą.
i. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
j. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
k. Zapobieganie występującym w kraju patologiom społecznym.
l. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro- zdrowotnej obywateli. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
m. Organizowanie i promowanie wolontariatu.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Odpłatna działalność statutowa:
1. Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego, społecznego i prywatnego w kształceniu i doskonaleniu obywateli
2. Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania słuchaczy.
3. Organizowanie i prowadzenie szkół niepublicznych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
4. Prowadzenie uniwersytetów powszechnych i otwartych oraz studiów oświatowych.
5. Organizowanie obozów edukacyjnych i innych form turystyki edukacyjnej.
6. Inne rodzaje działalności oświatowej.
Nieodpłatna działalność statutowa:
1. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
6. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
8. Promocja i organizacja wolontariatu i wiele innych.
9. Prowadzenie odczytów i prelekcji.
10. Organizacja spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.
11. Organizowanie wycieczek edukacyjnych.

Wykaz form oświatowych prowadzonych przez OR TWP w Wyszkowie:
1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP
- kursy kwalifikacyjne
- kursy doskonalące
- warsztaty
- konferencje, szkolenia
- seminaria
- wycieczki
2. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
3. Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie
- 2 letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
- 3 letnie na podbudowie gimnazjum i 8 letniej szkoły podstawowej
4. Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie
5. Kursy języka angielskiego na różnych poziomach
6. Kursy przygotowujące do matury
7. Kursy komputerowe
8. Kursy bhp i inne.

Na podstawie Uchwały Nr 20/2005 Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z dnia 22 czerwca 2005r. TWP OR w Wyszkowie może prowadzić działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego na obszarze:
1. miasta i powiatu Wyszków,
2. miasta i powiatu Wołomin,
3. miasta i powiatu Pułtusk.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000176675

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika