• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000182998

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Wspieranie i inicjowanie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, realizowane w oparciu o wolontariat oraz poprzez otwarcie na wymianę wiedzy, doświadczeń i wspólne działania na polu inicjatyw społecznych.

Realizowane projekty:

1) Świetlica Środowiskowa „Słońce na dłoni”.
Świetlica Środowiskowa „Słońce na dłoni” działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą Art. 24. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: świetlicy. Placówka została otwarta 1 lipca 2008 roku, zaś w grudniu 2008 r. została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo- wychowawczych pod numerem 172. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, po zmianie przepisów prawa została wpisana do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta w Kraśniku.
Świetlica czynna była codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały się w godzinach 14.00 - 18.00. Podopieczni, korzystający ze świetlicy, mogli aktywnie i pożytecznie spędzać czas wolny w świetlicy, mieli zapewnioną fachową opiekę, raz dziennie posiłek i pomoc w nauce. Dodatkowo rozwijali swoje zainteresowania i pasje. W świetlicy organizowane były następujące zajęcia:
- edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównanie zaległości w nauce, redukcja, nauka języków;
- organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach;
- wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, itp.;
- zwiększające kulturę osobistą, np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny;
- rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tańca współczesnego itp.;
- działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki;
- działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz innych społeczności;
- współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.
Dodatkowe formy pracy :
- wycieczki i wyjazdy o charakterze turystyczno – rekreacyjnym;
- wyjazdy do kina i na basen;
- udział w konkursach plastycznych, recytatorskich.
a) ze środków Urzędu Miasta w Kraśniku zadanie Świetlica Środowiskowa- „Słońce na dłoni”-2 zrealizowane w okresie od 11.02.2013 r. do 31.12.2013 r.
b) ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego dysponentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku Świetlica Środowiskowa- „Słońce na dłoni” zrealizowane w okresie od 22.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

2) Rusz się na Zdrowie.
Zadanie zrealizowane: 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.
W ramach projektu prowadzenie były alternatywne zajęcia sportowych oraz taneczne przez specjalistów i trenerów. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyło po 20 wychowanków Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie. Dodatkowo 2 razy w miesiącu prowadzone były zajęcia profilaktyczne przez specjalistę do przeciwdziałania uzależnieniom.

3) Dzień Wolontariusza.
W dniu 21 listopada 2013 r. odbyła się Gala Wolontariatu, rozstrzygnięcie konkursu „Wolontariusz Roku 2013” oraz podsumowanie rocznej pracy Centrum Wolontariatu w Kraśniku.
Zostały wręczone Statuetki w kategoriach:
a) Wolontariusz Roku 2013 otrzymała Karina Wenarska
b) Szkoła przyjazna wolontariuszom – Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym.
c) Nauczyciel przyjazny wolontariuszom otrzymała Monika Nitkiewicz.
d) Firma przyjazna wolontariuszom –otrzymała Firma Bella – Kamila Smętka
e) Przyjaźni artyści- otrzymał Zespół Papkin
f) Przyjaciel wolontariuszy – otrzymał Grzegorz Żak .
Na scenie mogliśmy zobaczyć występy taneczne Zespołu Baletowego Centrum Wolontariatu w Kraśniku oraz gościnnie wystąpią soliści Teatru Tańca i Baletu Anny Żmigrodzkiej Ruppel z Lublina. Dzieci zatańczyły Taniec Pajacyków z baletu Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów" oraz Walc Kwiatów - z baletu Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów"
Statuetkę w kategorii ”Szkoła Przyjazna Wolontariuszom wręczył Starosta Powiatu Kraśnickiego – Andrzeja Maja, zaś w kategorii „Przyjaciel wolontariuszy”, Grzegorzowi Żak wręczył Pan Jarosław Czerw – Wicestarosta.
Każda nominowana osoba, jak i grupa otrzymała kwiaty oraz dyplom:
Klub Wolontariusza " Otwarta Dłoń" – Bursa Szkolna, Justyna Ortyl, Magdalena Prejs, Ewelina Jaśkiewicz, Katarzyna Majewska oraz Wolontariat z I Liceum Ogólnokształcącym im, T. Kościuszki w Kraśniku.
Na holu dolnym w CKiP wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni” przygotowali prace „Alkohol szkodzi…”. Zadanie to wykonali w ramach zadania publicznego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. Na koniec zagrał zespół PAWKIN. Była to swoista nagroda i podziękowanie dla społeczników z naszego powiatu.
Projekt współfinansowany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego dysponentem jest MOPS w Kraśniku oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

4) „Kosmiczny dziedziniec” w ramach programu partnerskiego „Świetlica moje miejsce” Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży projekt
Termin realizacji: 01.10.2013 r. - 30.06.2014 r.
Celem projektu było ukazanie przedmiotów ścisłych w sposób dostępny dla dzieci poprzez uczestniczenie w doświadczeniach fizyczno- chemicznych. W ramach projektu są realizowane następujące działania: kulturalne, pedagogiczne, sportowe. Jednym z zadań projektu jest wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzieci uczestniczące w zajęciach to uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej zamieszkałych powiat kraśnicki w województwie lubelskim. Projekt obejmuje 30 dzieci i 7 wolontariuszy. Dodatkowym atutem są zajęcia z robotyki, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Programy wolontarystyczne:

1) Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy
Biuro pośrednictwa było swoistą skrzynką kontaktową pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, a tymi, którzy chcą jej udzielać czyli wolontariuszami. Prowadzona była ewidencja interesantów, dzięki czemu została utworzona baza informacyjna.
2) Spotkania Pokoleń
Program realizowany od 2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. Młodzież, która odpowiednio wcześniej została przeszkolona z zakresu wolontariatu pracowała z mieszkańcami Placówki. Pod „okiem” koordynatora prowadzili zajęcia integracyjne. Spotkania tematyczne opierały się głównie na tym jak było kiedyś, a jak jest teraz. W programie uczestniczyło około 20 wolontariuszy. Należy zaznaczyć, iż wolontariusze to osoby uczące się w liceum oraz szkole zawodowej, pochodzący z powiatu kraśnickiego.
3) Regionalnej Sieci Szkolnych Klubów Wolontariusza w Kraśniku
Do Sieci przynależy 14 klubów z powiatu kraśnickiego. W roku 2013 r. przystąpił Zespół Szkół w Annopolu. Program, którego celem było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia na terenie szkoły szkolnych klubów wolontariusza oraz udzielanie wsparcia w tworzeniu klubów. W ramach zadania zorganizowane zostały szkolenia i spotkania, podczas których podjęto decyzje dotyczące zmian w regulaminie przyznawania stypendiów przez Starostę Powiatu Kraśnickiego oraz wypracowanie systemu wydawania zaświadczeń za pracę wolontarystyczną.
4) Podziel się posiłkiem.
Ogólnopolska Akcja zbiórki żywności prowadzona przez Bank Żywności w Lublinie oraz firmę DANONE:
a) akcja odbyła się 4-5 września 2013 r.
b) udział w zbiórce wzięło 100 wolontariuszy
c) łącznie zebrano 1837,890 kg żywności
d) w akcji było zaangażowanych 16 sklepów
e) 120 rodzin z powiatu kraśnickiego otrzymało pomoc
5) Świąteczna zbiórka żywności
Ogólnopolska Akcja zbiórki żywności prowadzona przez Bank Żywności w Lublinie oraz firmę DANONE:
a) akcja odbyła się 30 listopada i 1 grudnia 2013 r.
b) udział w zbiórce wzięło 100 wolontariuszy
c) łącznie zebrano 1264,310 kg żywności
d) w akcji było zaangażowanych 15 sklepów
e) 80 rodzin z powiatu kraśnickiego otrzymało pomoc.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000182998

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika