1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"
  KRS 0000192452

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego;
- animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

Prowadzone działania:
1. Program "Klub Otwartych Serc"
Program realizowany jest od 1990 roku i adresowany do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest:
- tworzenie kół rodziców, opiekunów wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną (szeroko pojęta pedagogizacja rodziców, oraz realizacja zadań zmierzających do aktywnego ich działania na rzecz rozwiązywania problemów na jakie napotykają zarówno oni, jak ich rodzice),
- rehabilitacja i terapia prowadzona w 3 grupach (Warsztat Terapii Zajęciowej, Grupa Wsparcia dla Młodzieży, Koło Dzieci Niepełnosprawnych),
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych i prowadzenie zajęć terapeutycznych,
- organizacja i udział w imprezach prezentujących umiejętności niepełnosprawnych (spartakiady sportowe, prezentacje artystyczne i manualne, wystawy),
- organizacja szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Od 2003 roku w ramach programu realizowano następujące projekty w zakresie terapii, rehabilitacji i reedukacji:

A. Projekt Środowiskowy Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Być Razem", który został przekształcony w Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wieruszowskiego.

B. „Spotkanie Przyjaciół” - Regionalna Impreza Integracyjna .
Projekt realizowany jest od 2000 roku przez nasze Stowarzyszenie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne z siedmiu województw, a od 2008 roku również partnerzy z Niemiec. Ogółem w imprezie bierze udział około 1500 osób z czego 500 to osoby niepełnosprawne. Biorą oni udział w zawodach sportowych, w grach i konkursach sprawnościowych oraz prezentacjach artystycznych (teatralnych, wokalnych, tanecznych). Na zorganizowanych stoiskach uczestnicy imprezy mogą oglądać prace wykonane w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domach Samopomocy.
2. Program "Akademia Lokalnej Aktywności"
Program zorientowany jest na aktywizowanie społeczności lokalnej przez wyposażenie osób objętych programem w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Efektem programu jest:
- promocja aktywnych postaw prospołecznych obywateli, opartych na zasadach wolontariatu,
- profesjonalizacja i zwiększenie skuteczności działań obywatelskich, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej,
- odpowiedzialne i kompetentne uczestnictwo liderów społecznych w strukturach samorządu lokalnego,
- inkubowanie nieformalnych grup samopomocowych.

A. Projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu"
Stowarzyszenie w swej działalności zawsze kładło szczególny nacisk na aktywizowanie młodzieży, tak szkolnej jak i studiującej. Właśnie do niej skierowany jest projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu". Projekt jest kontynuacją podejmowanych działań od początku istnienia Stowarzyszenia, a opartych na pracy wolontarystycznej. Celem programu jest wyposażenie osób w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Projekt nasz włączony jest do ogólnopolskiej sieci.

3. Program "Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji"
Program ukierunkowany jest na profesjonalizację i federalizację działań sektora pozarządowego oraz współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na zasadach subsydiarnych. Realizowane zadania mają, m.in. na celu zwiększenie dostępu lokalnych NGO`s do informacji poprzez prowadzenie Centrum Profesjonalizacji Działań NGO’s.
A. Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej.
Od 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" istnieje grupa robocza organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego, która przyjęła nazwę Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej. Głównym celem istnienia Rady jest profesjonalizacja i współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz realizowanie zadań na rzecz społeczności lokalnej w ramach współpracy z samorządami, opartej na zasadach subsydiarności. Koordynowanie działań Rady zostało powierzone naszemu Stowarzyszeniu, a następnie dołączone do zadań programu Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji. W skład Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej wchodzi 13 organizacji, które współpracują w oparciu o:
- opracowany regulamin określający zasady współpracy,
- system przepływu informacji,
- harmonogram działań w zakresie organizacji imprez, szkoleń.

4. Program "Proeuropejski"
Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" uznając przystąpienie Polski do UE za kontynuację przemian ekonomiczno - ustrojowych, konsekwentnie od roku 1997 popularyzuje ideę zjednoczonej Europy.
Program realizowany jest od 1998 r. i ma na celu:
- Upowszechnianie wiedzy na temat integracji w kontekście przystąpienia Polski do UE;
- Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z krajów UE i Europy wschodniej;
- Budowanie akceptacji społecznej dla wejścia Polski w struktury unijne;
- Przygotowanie społeczności do referendum akcesyjnego a następnie funkcjonowania Polski w UE.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000192452

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest:
  - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego;
  - animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

  Prowadzone działania:
  1. Program "Klub Otwartych Serc"
  Program realizowany jest od 1990 roku i adresowany do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest:
  - tworzenie kół rodziców, opiekunów wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną (szeroko pojęta pedagogizacja rodziców, oraz realizacja zadań zmierzających do aktywnego ich działania na rzecz rozwiązywania problemów na jakie napotykają zarówno oni, jak ich rodzice),
  - rehabilitacja i terapia prowadzona w 3 grupach (Warsztat Terapii Zajęciowej, Grupa Wsparcia dla Młodzieży, Koło Dzieci Niepełnosprawnych),
  - organizacja turnusów rehabilitacyjnych i prowadzenie zajęć terapeutycznych,
  - organizacja i udział w imprezach prezentujących umiejętności niepełnosprawnych (spartakiady sportowe, prezentacje artystyczne i manualne, wystawy),
  - organizacja szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

  Od 2003 roku w ramach programu realizowano następujące projekty w zakresie terapii, rehabilitacji i reedukacji:

  A. Projekt Środowiskowy Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Być Razem", który został przekształcony w Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
  Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wieruszowskiego.

  B. „Spotkanie Przyjaciół” - Regionalna Impreza Integracyjna .
  Projekt realizowany jest od 2000 roku przez nasze Stowarzyszenie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne z siedmiu województw, a od 2008 roku również partnerzy z Niemiec. Ogółem w imprezie bierze udział około 1500 osób z czego 500 to osoby niepełnosprawne. Biorą oni udział w zawodach sportowych, w grach i konkursach sprawnościowych oraz prezentacjach artystycznych (teatralnych, wokalnych, tanecznych). Na zorganizowanych stoiskach uczestnicy imprezy mogą oglądać prace wykonane w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domach Samopomocy.
  2. Program "Akademia Lokalnej Aktywności"
  Program zorientowany jest na aktywizowanie społeczności lokalnej przez wyposażenie osób objętych programem w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Efektem programu jest:
  - promocja aktywnych postaw prospołecznych obywateli, opartych na zasadach wolontariatu,
  - profesjonalizacja i zwiększenie skuteczności działań obywatelskich, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej,
  - odpowiedzialne i kompetentne uczestnictwo liderów społecznych w strukturach samorządu lokalnego,
  - inkubowanie nieformalnych grup samopomocowych.

  A. Projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu"
  Stowarzyszenie w swej działalności zawsze kładło szczególny nacisk na aktywizowanie młodzieży, tak szkolnej jak i studiującej. Właśnie do niej skierowany jest projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu". Projekt jest kontynuacją podejmowanych działań od początku istnienia Stowarzyszenia, a opartych na pracy wolontarystycznej. Celem programu jest wyposażenie osób w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Projekt nasz włączony jest do ogólnopolskiej sieci.

  3. Program "Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji"
  Program ukierunkowany jest na profesjonalizację i federalizację działań sektora pozarządowego oraz współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na zasadach subsydiarnych. Realizowane zadania mają, m.in. na celu zwiększenie dostępu lokalnych NGO`s do informacji poprzez prowadzenie Centrum Profesjonalizacji Działań NGO’s.
  A. Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej.
  Od 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" istnieje grupa robocza organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego, która przyjęła nazwę Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej. Głównym celem istnienia Rady jest profesjonalizacja i współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz realizowanie zadań na rzecz społeczności lokalnej w ramach współpracy z samorządami, opartej na zasadach subsydiarności. Koordynowanie działań Rady zostało powierzone naszemu Stowarzyszeniu, a następnie dołączone do zadań programu Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji. W skład Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej wchodzi 13 organizacji, które współpracują w oparciu o:
  - opracowany regulamin określający zasady współpracy,
  - system przepływu informacji,
  - harmonogram działań w zakresie organizacji imprez, szkoleń.

  4. Program "Proeuropejski"
  Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" uznając przystąpienie Polski do UE za kontynuację przemian ekonomiczno - ustrojowych, konsekwentnie od roku 1997 popularyzuje ideę zjednoczonej Europy.
  Program realizowany jest od 1998 r. i ma na celu:
  - Upowszechnianie wiedzy na temat integracji w kontekście przystąpienia Polski do UE;
  - Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z krajów UE i Europy wschodniej;
  - Budowanie akceptacji społecznej dla wejścia Polski w struktury unijne;
  - Przygotowanie społeczności do referendum akcesyjnego a następnie funkcjonowania Polski w UE.
 • KRS:0000192452
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00