• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000193829

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
- poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,
- poradnictwo rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej,
- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
- organizowanie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
- organizowanie i prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie usług pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- propagowanie i organizowanie sportu i czynnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.
2. Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych.
3. Ułatwienie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom niepełnosprawnym .
4. Kształtowanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom niepełnosprawnym.
5. Upowszechnianie wiedzy w środowiskach osób niepełnosprawnych.
6. Inspirowanie i wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
7. Współpraca z władzami i organami administracji lokalnej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.
8. Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych na realizację wytyczonych celów i zadań stowarzyszenia.
9. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i placówkami w kraju i za granicą o podobnych celach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
2. Pozyskiwanie lokalu na ZAZ i przystosowanie ich do wymogów stawianych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, podpisanie umów na finansowanie kosztów utworzenia i działalności ZAZ.
3. Pozyskanie lokalu na warsztat terapii zajęciowej, dostosowanie ich do wymogów osób niepełnosprawnych oraz podpisanie stosownej umowy na pokrycie kosztów utworzenie i działalności warsztatu.
4. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjnymi i służby zdrowia.
5. Współdziałanie z miejskimi i gminnymi punktami pomocy społecznej i PCPR w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
6. Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkolnictwa, organizacjami społecznymi, oświatowymi i administracją państwową w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
7. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla wszystkich potrzebujących informacji i pomocy.
8. Inspirowanie i prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
9. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
10. Tworzenie programów w celu pozyskania funduszy i środków z organizacjami pozarządowymi.
11. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji samorządowej i rządowej na rzecz osób niepełnosprawnych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000193829

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika