• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000198087

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Nadrzędnym celem Caritas jest realizacja przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Pośród celów szczegółowych Caritas należy wymienić:
a) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
b) prowadzenie stałej formacji pracowników Caritas i wolontariuszy;
c) szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia;
d) jednoczenie, doskonalenie, wspomaganie i koordynacja działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji;
e) organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starcom, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym i innym kategoriom osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
f) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im różnorodnej pomocy;
g) organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą;
h) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych;
i) pomoc dla rodzin osób skazanych oraz reintegracja społeczna byłych więźniów;
j) utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych Diecezji w Polsce oraz Caritas Polska i Caritas innych krajów;
k) promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy;
l) wychowanie dzieci i młodzieży a zwłaszcza prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym;
m) zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją w tym poprzez realizację zatrudnienia socjalnego;
n) propagowanie idei Wspólnoty Europejskiej i wspomaganie innych instytucji w dostępie do funduszy strukturalnych UE;
o) współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne, organizacje wyznaniowe i inne;
p) występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji;
q) zarząd operatywny placówkami opiekuńczymi Caritas.

Caritas realizuje swoje cele poprzez:
- Organizowanie kursów, szkoleń i innych form systematycznego kształcenia pracowników i wolontariuszy, w tym prowadzenie ośrodków naukowych studiów społecznych i socjologicznych o różnorodnym poziomie naukowym;
- Organizowanie odczytów, zebrań, konferencji, zjazdów, poradnictwa różnego typu;
- Urządzanie nabożeństw, organizowanie praktyk religijnych jak dni skupienia, rekolekcje, dni społeczne oraz animowanie wszystkich wiernych do czynnej służby bliźniemu;
- Wydawanie biuletynu, wytycznych i innych materiałów instruktażowo-szkoleniowych, wydawanie czasopism i książek;
- Prowadzenie stałych akcji finansowych dla powiększenia środków materialnych na cele charytatywne, między innymi przez zakładanie i prowadzenie instytucji działalności gospodarczej, jednostki te powinny stanowić komórki wyodrębnione organizacyjnie;
- Tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, punktów konsultacyjnych i ośrodków terapeutycznych;
- Prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych (np. domów pomocy społecznej, schronisk, środowiskowych domów samopomocy, ognisk wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych, stołówek, klubów młodzieżowych itp.);
- Prowadzenie placówek wykonujących rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową osób niepełnosprawnych (w tym zakładów pracy chronionej, ośrodków rehabilitacyjnych, zakładów aktywności zawodowej, placówek integracji społecznej itp.);
- Organizowanie wypoczynku letniego i śródrocznego dla dzieci i młodzieży (np. kolonie, wycieczki, obozy itp.);
- Organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych tak gotówkowych jak i rzeczowych;
- Organizowanie własnych placówek działalności gospodarczej dających pracę i zarobek potrzebującym, szczególnie osobom niepełnosprawnym, a przeznaczającym dochody na cele charytatywne (np. apteki ogólnodostępne, stołówki, sklepy);
- Organizowanie imprez dochodowych, zbiórek na rzecz potrzebujących itp. celem przysporzenia środków na działalność charytatywną;
- Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą i opieką;
- Opracowywanie programów działalności charytatywnej w Diecezji Kieleckiej w oparciu o wskazania Biskupa Diecezjalnego jak i własne rozeznanie potrzeb terenu;
- Przyjmowanie pomocy rzeczowej (humanitarnej) z zagranicy oraz na miarę możliwości wysyłanie własnych transportów z pomocą do krajów biedniejszych lub dotkniętych klęską żywiołową.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000198087

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika