1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  ZHKiPE "SAN" o. Przemyśl
  KRS 0000200068

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspieraj nas!

Celem związku jest hodowla i ochrona rzadkich gatunków ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego.

Jak wykorzystamy 1%

Hodowla ptaków zagrożonych gatunków (raróg, sokół), zabezpieczanie miejsc lęgowych przed drapieżnikami, zakładanie budek lęgowych, dokarmianie ptaków zimą, organizacja konkursów i wystaw ptaków.

Więcej o nas

Związek jest kontynuatorem tradycji działania pierwszego w Przemyślu, założonego w 1959 roku Związku Hodowców Kanarków "SAN'. ZHKiPE "SAN" posiada status organizacji "Non Profit"
Nr KRS: 0000200068
Celem Związku w szczególności jest propagowanie hodowli i ochrony ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego, ochrona rzadkich gatunków zwierząt i ich środowiska w naturze, edukacja ekologiczna, prowadzenie i wspieranie hodowli oraz reintrodukcji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich gatunków ptaków drapieżnych, między innymi sokoła wędrownego.
Doświadczenia i osiągnięcia: ZHKiPE „SAN” w Przemyślu posiada bogate 60-letnie doświadczenie w realizacji celów statutowych. Przez okres ponad pół wieku działalności przewinęło się ponad 390 członków naszej organizacji. Ludzie ci włożyli wiele trudu i poświęcenia w działalność Związku. Kilkudziesięcioletnie tradycje ZHKiPE „SAN” i działalność statutowa niezarobkowa, oparta na pracy społecznej członków dowodzi, że sukcesywnie podnosi się stan wiedzy wśród młodzieży i społeczeństwa o ochronie przyrody i szczególnej roli jaką pełnią ptaki w życiu naszej planety.
Nasze motto:
„Nie było ludzi – były już ptaki, zginą ptaki – zginie także człowiek”
Działania wg statutu: Nadrzędnym celem jest reintrodukcja (ponowne wprowadzenie do środowiska) Raroga – (FalcoCherrug) i Sokoła Wędrownego (FalcoPeregrinus) jednego z najszlachetniejszych i najszybszego stworzenia na Ziemi. Aktualnie posiadamy od czterech lat w hodowli parę sokołów wędrownych i rarogów. Niegdyś sokół wędrowny gnieździł się dość licznie niemal na całym świecie, zajmując rozliczne środowiska. Na początku lat 50-tych nastąpił katastrofalny spadek liczebności tego gatunku, kiedy to do użytku w rolnictwie wprowadzono nowe środki ochrony roślin, głównie DDT oraz inne pestycydy. Obok zmian siedliskowych, wybierania jaj i młodych oraz prowadzenia odstrzału redukcyjnego, głównym powodem spadku liczebności gatunku było destrukcyjne działanie biocydów z grupy chlorowanych węglowodorów krążących z obiegiem materii w ekosystemach i kumulujących się w łańcuchach pokarmowych układów biocenotycznych. Końcowymi układami takich łańcuchów są niektóre gatunki ptaków drapieżnych - w tym także sokół wędrowny - w organizmach których dochodziło do nadmiernego gromadzenia się toksycznych substancji, co w następstwie powodowało poważne zakłócenia w procesie rozrodu. Objawiało się to zmianami zachowań behawioralnych, a także znacznym osłabieniem procesu odkładania się wapnia w skorupkach jaj, które pękały pod ciężarem wysiadujących je ptaków. W efekcie okazało się, że w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku znaczna część światowej populacji sokoła wędrownego uległa silnemu przerzedzeniu, a w wielu miejscach nawet zupełnemu zanikowi [np. w Polsce]. W wyniku żmudnej pracy wielu naukowców i organizacji podobnych naszej, powoli udaje się go przywracać naturze. Miejmy nadzieję, że ujrzymy go niedługo w naszym krajobrazie. Czynimy także starania o zachowanie występujących w naszym środowisku Żołny i Kraski (czytaj w Artykuły) na www.ptakihodowlanatura.com, znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze CR (gatunki skrajnie zagrożone).
Przez obszar byłego województwa i powiat przemyski prowadzi szlak przelotowy ptaków wędrownych, a ponadto występują tu liczne gatunki skrajnie zagrożone. Na tym terenie obserwowano wszystkie ptaki szponiaste Polski, z których większość - także z CR się gnieździ. W powiecie przemyskim zlokalizowaliśmy między innymi miejsca lęgowe Dzierzby rudogłowej (Lanius senator), Kraski, Żołny i innych bardzo rzadkich gatunków ptaków, ssaków, gadów i płazów.
Od 2013 roku objęliśmy ochroną dwa stanowiska lęgowe bardzo rzadkich gatunków ptaków, wpisanych do czerwonej księgi CR, a mianowicie żołny (Meropsapiaster) i orlika krzykliwego (Aquilapomarina). W obu przypadkach są to piękne i wrażliwe na niepokojenie ptaki. Żołna występuje endemicznie w rejonie Przemyśla w kilku stanowiskach lęgowych i corocznie jej populacja ulega niewielkim wahaniom. Największe zagrożenie dla stabilności tego gatunku w naszym kraju stanowią m.in. chemizacja rolnictwa, jak również zarastanie skarp roślinnością krzewiastą , co uniemożliwia zakładanie kolonii lęgowych. Dużym zagrożeniem jest również eksploatacja i niszczenie zajętych skarp w okresie lęgowym co prowadzi do porzucenia kolonii.
Szansą dla żołny jest czynna ochrona stanowisk lęgowych, polegająca na powstrzymaniu sukcesji na skarpach, a głównie usuwaniu roślinności krzewiastej. Istotnym elementem w ochronie tego gatunku są również działania edukacyjne, zwłaszcza na obszarach występowania tego gatunku. Podobnie przedstawia się sytuacja z orlikiem krzykliwym. Gatunek ten preferuje rozległe, stare i wysokie drzewostany, których z każdym rokiem z naszego krajobrazu ubywa.
Ponadto wykonaliśmy następujące działania: - hodowla ptaków zagrożonych gatunków (5 gatunków), - zabezpieczanie miejsc lęgowych przed drapieżnikami ( 2 stanowiska), - monitoring dwóch stanowisk lęgowych, - czyszczenie budek lęgowych ( 15 sztuk ), - usuwanie starych gniazd i renowacja budek lęgowych ( 26 ),
- spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną i przeprowadzanie konkursów
( 2 spotkania – 66 uczestników),
- cykliczny 59 konkurs ptaków ( ok. 460 osób zainteresowanych),
- pozyskiwania darów lasu (zebrano 45 kg szyszek, żołędzi i owoców),
- dokarmiania ptaków późną jesienią i w zimie (wyłożono 75 kg karmy),
- działalności wychowawczej w zakresie ekologii i ochrony ptaków.
ŻOŁNA - (Meropsapiaster) - marzenie ornitologów
W świecie ptaków jest wiele piękności ale nie wszyscy ich miłośnicy wiedzą, że w Polsce żyje i rozmnaża się jeden z niewielu tak wspaniałych, egzotycznie ubarwionych gatunków jakim jest żołna.
Należy ona do rzędu kraskowych, rodziny żołn - (meropidae). W przyrodzie występują trzy gatunki: żołna - (Meropsapiaster), żołna szkarłatna - (Meropsnubicus), oraz żołna tęczowa - (Meropsornatus). Wyróżnia się też podgatunek terytorialny żołny tęczowej (sundajski) i dwa podgatunki żołny szkarłatnej (Meropsnubicusnubicus oraz Merops n. nubicoides). Żołna tęczowa jest nieco mniejsza od naszej, natomiast szkarłatna jest znacznie większa. Jak sięgam pamięcią z żołną zetknąłem się w naszym rejonie już w drugiej połowie lat 50-tych ubiegłego wieku, kiedy jako kilkuletni chłopiec uczestniczyłem w obserwacjach z ornitologiem UJ. Żołna jest egzotycznie ubarwionym, smukłym i nadzwyczaj zwinnym ptakiem. Zasiedla pn. zach Afrykę, pd. zach. Azję, pd. Afrykę, cieplejsze i suche rejony pd. i pd. wsch. Europy. Zimuje w tropikalnych rejonach zach. i pd. wschodniej Afryki, część populacji w pd. zach. Indiach.
Najnowsze badania (obrączkowanie i telemetria satelitarna) wykazują, że ptaki te są zdolne do pokonania imponujących odległości. Niektóre osobniki przemieszczając się między lęgowiskami a zimowiskami, przemierzają ponad 16 000km. Jest to ogromna odległość, jak na stosunkowo niewielkie ptaki. Szlak wędrowny prowadzi przez Morze Czerwone i tam też gatunek narażony jest na częste ataki sokołów (Falcoconcolor). Gatunek znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze (CR) - "ogólnie nie jest zagrożony".
Ptaki te preferują tereny z rzadka zakrzewione i zadrzewione, nasłonecznione oraz uprawowe równiny, zwłaszcza położone w sąsiedztwie rzek. Strome, pozbawione roślinności piaszczyste, gliniaste i lessowe wysokie urwiste brzegi stwarzają im dogodne stanowiska lęgowe. Z reguły kolonie lęgowe składają się z kilku do kilkunastu par. Wspominam lata, w których liczebność kolonii wynosiła ponad 30 par, uzależnione jest to warunkami klimatycznym. Z badań wynika, że północna granica występowania gatunku jest zmienna i w okresach bardzo ciepłej wiosny przesuwa się na północ.
W Europie największe skupiska lęgowe zlokalizowane są na półwyspie iberyjskim (Hiszpania, Portugalia), w Turcji, Bułgarii i Rumunii oraz Ukrainie i Rosji. Północną granicę regularnych stanowisk lęgowych stwierdzono w Polsce i południowej części Białorusi (40-60 par). Ostatnie doniesienia z roku 2000 o lęgach (5 par) w rejonie Husqvarny w Szwecji i na Łotwie. Są to najdalej wysunięte miejsca na północ.
W Polsce sukcesywnie zwiększa się populacja tego gatunku od lat 50-tych ubiegłego stulecia. Największą ostoją żołny jest dolina Sanu w okolicach Przemyśla (Babice, Krasiczyn, Buszkowice, Wyszatyce, Siedliska, Sośnica, Radymno i dalej po Pełkinie i Jarosław). W drugiej połowie lat 60-tych donoszono o krótkotrwałych lęgach w okolicach Rzeszowa, Zamościa, Jasła, Dębicy i Tarnowa.
Na stanowiska lęgowe żołny przylatują przeważnie w połowie maja. Tworzą pary monogamiczne i przystępują do drążenia korytarzy. Każda para zaczyna prace przy kopaniu 2-3 tuneli, z których dokańcza jeden. Zaobserwowano, że przy drążeniu gniazd i karmieniu młodych u niektórych par pomaga młodzież z poprzedniego okresu lęgowego. Po ukończeniu drążenia, które trwa 10-20 dni dzioby ulegają zredukowaniu, o kilka milimetrów. Gniazdo znajduje się na końcu tunelu długości 70-200cm. Kopulacja przebiega kilka razy już w połowie okresu drążenia i trwa do czasu zniesienia, które składa się z 4-6, a niekiedy 10 białych jaj. Samica znosi je w jedno - dwudniowych odstępach. Wysiadywaniem jaj trwającym 20-21 dni i karmieniem młodych zajmują się oboje rodzice. W nocy wysiaduje wyłącznie samica. Młode przebywają w gnieździe stosunkowo długo, około 29-31 dni. Z reguły norę opuszczają wychodząc tyłem. Ptaki bardzo zwinnie polują w locie na błonkoskrzydłe. Pokarm stanowią trzmiele, szerszenie, osy, pszczoły, chrząszcze, motyle, ważki i.t.p. W powietrzu zjadają małe owady, natomiast posiadające żądła przynoszą na gałąź, gdzie sprytnym uderzeniem dzioba, potrząsają nimi kilka razy pozbawiając je żądła. Obserwowałem jak ptaki polowały na pasikoniki oraz małe jaszczurki zwinki. Wyglądało to bardzo atrakcyjnie - ptak z lotu rzucał się na upatrzoną ofiarę i lecąc z trzymaną w dziobie zdobyczą przysiadał na najbliższej gałęzi gdzie dosłownie jaszczurkę "obrabiał na kotlet". Niezmiernie ciekawy jest rytuał godowy tego ptaka, samiec w akrobatycznych ewolucjach chwyta owady podając je następnie po "fachowej obróbce" samicy.

Cechy charakterystyczne:

Żołna jest średniej wielkości ptakiem. Długość wraz z charakterystycznym centralnym występem piór ogonowych 25-29 cm , rozpiętość 36-40 cm , waga 53-57 g.
Oba osobniki posiadają prawie identyczne ubarwienie, jednak można dopatrzeć się ciemniejszych, brązowych pokryw skrzydeł u samca , które u samicy są mniejsze. Spotyka się też samice z rozleglejszym odcieniem zieleni na skrzydłach. Osobniki juvenilne posiadają skrzydła w odcieniu zieleni , mniej intensywny kolor błękitu , oczy mają brązowe i nie posiadają centralnych dłuższych piór w ogonie. W locie często odzywają się przyjemnie brzmiącymi , wysokimi trelami "tirri-tirri" , "tirri-tirri".
Odlatują przeważnie po 15 sierpnia .
Cyt. fragm. art. Łukasza Łukasika z Nr 7 "Przyrody polskiej" /"Liczebność żołny w naszym kraju nie jest jednak dokładnie określona i waha się w granicach 80-120 par lęgowych. Obecnie za największą w Polsce uznawana jest populacja świętokrzyska, która w roku 2007 liczyła 64 pary. Co roku na terenie kraju pojawiają się nowe stanowiska lęgowe, m.in. w 2009 roku zaobserwowano kilka takich miejsc w woj. Wielkopolskim.
Największe zagrożenie dla stabilności tego gatunku w naszym kraju stanowią m.in. chemizacja rolnictwa, jak również zarastanie skarp roślinnością krzewiastą , co uniemożliwia zakładanie kolonii lęgowych. Dużym zagrożeniem jest również eksploatacja i niszczenie zajętych skarp w okresie lęgowym co prowadzi do porzucenia kolonii.
Szansą dla żołny jest czynna ochrona stanowisk lęgowych, polegająca na powstrzymaniu sukcesji na skarpach, a głównie usuwaniu roślinności krzewiastej. Istotnym elementem w ochronie tego gatunku są również działania edukacyjne, zwłaszcza na obszarach występowania tego pięknego ptaka wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt./"
Krótki film o żołnach żyjących w powiecie ostrowskim można zobaczyć w Internecie na stronie Tu Kliknij Ptasia-Perła

Ciekawostka
W dniach 9-16.08.2011 w godzinach 19.50 do 20.00 codziennie obserwowałem przeloty żołn w ilości 150-180 osobników jednorazowo. Ptaki zalatywały na nocleg na dwóch drzewach wierzby, znajdujących się na błoniach pomiędzy Hurkiem a Siedliskami. Były to ptaki juwenilne i dorosłe.
Artykuł jest własnością autora. Wszelkie prawa chronione ustawą.


 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000200068
 • Konto:55 1500 1634 1016 3000 0000 0000 00
 • Adres:ul .Rogozińskiego 4/31, 37-700 Przemyśl
 • WWW:ptakihodowlanatura.com
 • E-mail:ptaki.hodowla.natura@onet.pl
 • Telefon:502 949 605

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  ZHKiPE "SAN" o. Przemyśl

  KRS 0000200068

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

ZHKiPE "SAN" o. Przemyśl

 • Wspieraj nas!

  Celem związku jest hodowla i ochrona rzadkich gatunków ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Hodowla ptaków zagrożonych gatunków (raróg, sokół), zabezpieczanie miejsc lęgowych przed drapieżnikami, zakładanie budek lęgowych, dokarmianie ptaków zimą, organizacja konkursów i wystaw ptaków.

 • Więcej o nas

  Związek jest kontynuatorem tradycji działania pierwszego w Przemyślu, założonego w 1959 roku Związku Hodowców Kanarków "SAN'. ZHKiPE "SAN" posiada status organizacji "Non Profit"
  Nr KRS: 0000200068
  Celem Związku w szczególności jest propagowanie hodowli i ochrony ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego, ochrona rzadkich gatunków zwierząt i ich środowiska w naturze, edukacja ekologiczna, prowadzenie i wspieranie hodowli oraz reintrodukcji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich gatunków ptaków drapieżnych, między innymi sokoła wędrownego.
  Doświadczenia i osiągnięcia: ZHKiPE „SAN” w Przemyślu posiada bogate 60-letnie doświadczenie w realizacji celów statutowych. Przez okres ponad pół wieku działalności przewinęło się ponad 390 członków naszej organizacji. Ludzie ci włożyli wiele trudu i poświęcenia w działalność Związku. Kilkudziesięcioletnie tradycje ZHKiPE „SAN” i działalność statutowa niezarobkowa, oparta na pracy społecznej członków dowodzi, że sukcesywnie podnosi się stan wiedzy wśród młodzieży i społeczeństwa o ochronie przyrody i szczególnej roli jaką pełnią ptaki w życiu naszej planety.
  Nasze motto:
  „Nie było ludzi – były już ptaki, zginą ptaki – zginie także człowiek”
  Działania wg statutu: Nadrzędnym celem jest reintrodukcja (ponowne wprowadzenie do środowiska) Raroga – (FalcoCherrug) i Sokoła Wędrownego (FalcoPeregrinus) jednego z najszlachetniejszych i najszybszego stworzenia na Ziemi. Aktualnie posiadamy od czterech lat w hodowli parę sokołów wędrownych i rarogów. Niegdyś sokół wędrowny gnieździł się dość licznie niemal na całym świecie, zajmując rozliczne środowiska. Na początku lat 50-tych nastąpił katastrofalny spadek liczebności tego gatunku, kiedy to do użytku w rolnictwie wprowadzono nowe środki ochrony roślin, głównie DDT oraz inne pestycydy. Obok zmian siedliskowych, wybierania jaj i młodych oraz prowadzenia odstrzału redukcyjnego, głównym powodem spadku liczebności gatunku było destrukcyjne działanie biocydów z grupy chlorowanych węglowodorów krążących z obiegiem materii w ekosystemach i kumulujących się w łańcuchach pokarmowych układów biocenotycznych. Końcowymi układami takich łańcuchów są niektóre gatunki ptaków drapieżnych - w tym także sokół wędrowny - w organizmach których dochodziło do nadmiernego gromadzenia się toksycznych substancji, co w następstwie powodowało poważne zakłócenia w procesie rozrodu. Objawiało się to zmianami zachowań behawioralnych, a także znacznym osłabieniem procesu odkładania się wapnia w skorupkach jaj, które pękały pod ciężarem wysiadujących je ptaków. W efekcie okazało się, że w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku znaczna część światowej populacji sokoła wędrownego uległa silnemu przerzedzeniu, a w wielu miejscach nawet zupełnemu zanikowi [np. w Polsce]. W wyniku żmudnej pracy wielu naukowców i organizacji podobnych naszej, powoli udaje się go przywracać naturze. Miejmy nadzieję, że ujrzymy go niedługo w naszym krajobrazie. Czynimy także starania o zachowanie występujących w naszym środowisku Żołny i Kraski (czytaj w Artykuły) na www.ptakihodowlanatura.com, znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze CR (gatunki skrajnie zagrożone).
  Przez obszar byłego województwa i powiat przemyski prowadzi szlak przelotowy ptaków wędrownych, a ponadto występują tu liczne gatunki skrajnie zagrożone. Na tym terenie obserwowano wszystkie ptaki szponiaste Polski, z których większość - także z CR się gnieździ. W powiecie przemyskim zlokalizowaliśmy między innymi miejsca lęgowe Dzierzby rudogłowej (Lanius senator), Kraski, Żołny i innych bardzo rzadkich gatunków ptaków, ssaków, gadów i płazów.
  Od 2013 roku objęliśmy ochroną dwa stanowiska lęgowe bardzo rzadkich gatunków ptaków, wpisanych do czerwonej księgi CR, a mianowicie żołny (Meropsapiaster) i orlika krzykliwego (Aquilapomarina). W obu przypadkach są to piękne i wrażliwe na niepokojenie ptaki. Żołna występuje endemicznie w rejonie Przemyśla w kilku stanowiskach lęgowych i corocznie jej populacja ulega niewielkim wahaniom. Największe zagrożenie dla stabilności tego gatunku w naszym kraju stanowią m.in. chemizacja rolnictwa, jak również zarastanie skarp roślinnością krzewiastą , co uniemożliwia zakładanie kolonii lęgowych. Dużym zagrożeniem jest również eksploatacja i niszczenie zajętych skarp w okresie lęgowym co prowadzi do porzucenia kolonii.
  Szansą dla żołny jest czynna ochrona stanowisk lęgowych, polegająca na powstrzymaniu sukcesji na skarpach, a głównie usuwaniu roślinności krzewiastej. Istotnym elementem w ochronie tego gatunku są również działania edukacyjne, zwłaszcza na obszarach występowania tego gatunku. Podobnie przedstawia się sytuacja z orlikiem krzykliwym. Gatunek ten preferuje rozległe, stare i wysokie drzewostany, których z każdym rokiem z naszego krajobrazu ubywa.
  Ponadto wykonaliśmy następujące działania: - hodowla ptaków zagrożonych gatunków (5 gatunków), - zabezpieczanie miejsc lęgowych przed drapieżnikami ( 2 stanowiska), - monitoring dwóch stanowisk lęgowych, - czyszczenie budek lęgowych ( 15 sztuk ), - usuwanie starych gniazd i renowacja budek lęgowych ( 26 ),
  - spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną i przeprowadzanie konkursów
  ( 2 spotkania – 66 uczestników),
  - cykliczny 59 konkurs ptaków ( ok. 460 osób zainteresowanych),
  - pozyskiwania darów lasu (zebrano 45 kg szyszek, żołędzi i owoców),
  - dokarmiania ptaków późną jesienią i w zimie (wyłożono 75 kg karmy),
  - działalności wychowawczej w zakresie ekologii i ochrony ptaków.
  ŻOŁNA - (Meropsapiaster) - marzenie ornitologów
  W świecie ptaków jest wiele piękności ale nie wszyscy ich miłośnicy wiedzą, że w Polsce żyje i rozmnaża się jeden z niewielu tak wspaniałych, egzotycznie ubarwionych gatunków jakim jest żołna.
  Należy ona do rzędu kraskowych, rodziny żołn - (meropidae). W przyrodzie występują trzy gatunki: żołna - (Meropsapiaster), żołna szkarłatna - (Meropsnubicus), oraz żołna tęczowa - (Meropsornatus). Wyróżnia się też podgatunek terytorialny żołny tęczowej (sundajski) i dwa podgatunki żołny szkarłatnej (Meropsnubicusnubicus oraz Merops n. nubicoides). Żołna tęczowa jest nieco mniejsza od naszej, natomiast szkarłatna jest znacznie większa. Jak sięgam pamięcią z żołną zetknąłem się w naszym rejonie już w drugiej połowie lat 50-tych ubiegłego wieku, kiedy jako kilkuletni chłopiec uczestniczyłem w obserwacjach z ornitologiem UJ. Żołna jest egzotycznie ubarwionym, smukłym i nadzwyczaj zwinnym ptakiem. Zasiedla pn. zach Afrykę, pd. zach. Azję, pd. Afrykę, cieplejsze i suche rejony pd. i pd. wsch. Europy. Zimuje w tropikalnych rejonach zach. i pd. wschodniej Afryki, część populacji w pd. zach. Indiach.
  Najnowsze badania (obrączkowanie i telemetria satelitarna) wykazują, że ptaki te są zdolne do pokonania imponujących odległości. Niektóre osobniki przemieszczając się między lęgowiskami a zimowiskami, przemierzają ponad 16 000km. Jest to ogromna odległość, jak na stosunkowo niewielkie ptaki. Szlak wędrowny prowadzi przez Morze Czerwone i tam też gatunek narażony jest na częste ataki sokołów (Falcoconcolor). Gatunek znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze (CR) - "ogólnie nie jest zagrożony".
  Ptaki te preferują tereny z rzadka zakrzewione i zadrzewione, nasłonecznione oraz uprawowe równiny, zwłaszcza położone w sąsiedztwie rzek. Strome, pozbawione roślinności piaszczyste, gliniaste i lessowe wysokie urwiste brzegi stwarzają im dogodne stanowiska lęgowe. Z reguły kolonie lęgowe składają się z kilku do kilkunastu par. Wspominam lata, w których liczebność kolonii wynosiła ponad 30 par, uzależnione jest to warunkami klimatycznym. Z badań wynika, że północna granica występowania gatunku jest zmienna i w okresach bardzo ciepłej wiosny przesuwa się na północ.
  W Europie największe skupiska lęgowe zlokalizowane są na półwyspie iberyjskim (Hiszpania, Portugalia), w Turcji, Bułgarii i Rumunii oraz Ukrainie i Rosji. Północną granicę regularnych stanowisk lęgowych stwierdzono w Polsce i południowej części Białorusi (40-60 par). Ostatnie doniesienia z roku 2000 o lęgach (5 par) w rejonie Husqvarny w Szwecji i na Łotwie. Są to najdalej wysunięte miejsca na północ.
  W Polsce sukcesywnie zwiększa się populacja tego gatunku od lat 50-tych ubiegłego stulecia. Największą ostoją żołny jest dolina Sanu w okolicach Przemyśla (Babice, Krasiczyn, Buszkowice, Wyszatyce, Siedliska, Sośnica, Radymno i dalej po Pełkinie i Jarosław). W drugiej połowie lat 60-tych donoszono o krótkotrwałych lęgach w okolicach Rzeszowa, Zamościa, Jasła, Dębicy i Tarnowa.
  Na stanowiska lęgowe żołny przylatują przeważnie w połowie maja. Tworzą pary monogamiczne i przystępują do drążenia korytarzy. Każda para zaczyna prace przy kopaniu 2-3 tuneli, z których dokańcza jeden. Zaobserwowano, że przy drążeniu gniazd i karmieniu młodych u niektórych par pomaga młodzież z poprzedniego okresu lęgowego. Po ukończeniu drążenia, które trwa 10-20 dni dzioby ulegają zredukowaniu, o kilka milimetrów. Gniazdo znajduje się na końcu tunelu długości 70-200cm. Kopulacja przebiega kilka razy już w połowie okresu drążenia i trwa do czasu zniesienia, które składa się z 4-6, a niekiedy 10 białych jaj. Samica znosi je w jedno - dwudniowych odstępach. Wysiadywaniem jaj trwającym 20-21 dni i karmieniem młodych zajmują się oboje rodzice. W nocy wysiaduje wyłącznie samica. Młode przebywają w gnieździe stosunkowo długo, około 29-31 dni. Z reguły norę opuszczają wychodząc tyłem. Ptaki bardzo zwinnie polują w locie na błonkoskrzydłe. Pokarm stanowią trzmiele, szerszenie, osy, pszczoły, chrząszcze, motyle, ważki i.t.p. W powietrzu zjadają małe owady, natomiast posiadające żądła przynoszą na gałąź, gdzie sprytnym uderzeniem dzioba, potrząsają nimi kilka razy pozbawiając je żądła. Obserwowałem jak ptaki polowały na pasikoniki oraz małe jaszczurki zwinki. Wyglądało to bardzo atrakcyjnie - ptak z lotu rzucał się na upatrzoną ofiarę i lecąc z trzymaną w dziobie zdobyczą przysiadał na najbliższej gałęzi gdzie dosłownie jaszczurkę "obrabiał na kotlet". Niezmiernie ciekawy jest rytuał godowy tego ptaka, samiec w akrobatycznych ewolucjach chwyta owady podając je następnie po "fachowej obróbce" samicy.

  Cechy charakterystyczne:

  Żołna jest średniej wielkości ptakiem. Długość wraz z charakterystycznym centralnym występem piór ogonowych 25-29 cm , rozpiętość 36-40 cm , waga 53-57 g.
  Oba osobniki posiadają prawie identyczne ubarwienie, jednak można dopatrzeć się ciemniejszych, brązowych pokryw skrzydeł u samca , które u samicy są mniejsze. Spotyka się też samice z rozleglejszym odcieniem zieleni na skrzydłach. Osobniki juvenilne posiadają skrzydła w odcieniu zieleni , mniej intensywny kolor błękitu , oczy mają brązowe i nie posiadają centralnych dłuższych piór w ogonie. W locie często odzywają się przyjemnie brzmiącymi , wysokimi trelami "tirri-tirri" , "tirri-tirri".
  Odlatują przeważnie po 15 sierpnia .
  Cyt. fragm. art. Łukasza Łukasika z Nr 7 "Przyrody polskiej" /"Liczebność żołny w naszym kraju nie jest jednak dokładnie określona i waha się w granicach 80-120 par lęgowych. Obecnie za największą w Polsce uznawana jest populacja świętokrzyska, która w roku 2007 liczyła 64 pary. Co roku na terenie kraju pojawiają się nowe stanowiska lęgowe, m.in. w 2009 roku zaobserwowano kilka takich miejsc w woj. Wielkopolskim.
  Największe zagrożenie dla stabilności tego gatunku w naszym kraju stanowią m.in. chemizacja rolnictwa, jak również zarastanie skarp roślinnością krzewiastą , co uniemożliwia zakładanie kolonii lęgowych. Dużym zagrożeniem jest również eksploatacja i niszczenie zajętych skarp w okresie lęgowym co prowadzi do porzucenia kolonii.
  Szansą dla żołny jest czynna ochrona stanowisk lęgowych, polegająca na powstrzymaniu sukcesji na skarpach, a głównie usuwaniu roślinności krzewiastej. Istotnym elementem w ochronie tego gatunku są również działania edukacyjne, zwłaszcza na obszarach występowania tego pięknego ptaka wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt./"
  Krótki film o żołnach żyjących w powiecie ostrowskim można zobaczyć w Internecie na stronie Tu Kliknij Ptasia-Perła

  Ciekawostka
  W dniach 9-16.08.2011 w godzinach 19.50 do 20.00 codziennie obserwowałem przeloty żołn w ilości 150-180 osobników jednorazowo. Ptaki zalatywały na nocleg na dwóch drzewach wierzby, znajdujących się na błoniach pomiędzy Hurkiem a Siedliskami. Były to ptaki juwenilne i dorosłe.
  Artykuł jest własnością autora. Wszelkie prawa chronione ustawą.

 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000200068
 • Konto:55 1500 1634 1016 3000 0000 0000 00
 • Adres:ul .Rogozińskiego 4/31, 37-700 Przemyśl
 • WWW:ptakihodowlanatura.com
 • E-mail:ptaki.hodowla.natura@onet.pl
 • Telefon:502 949 605
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00