• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Rozwoju Gospodarczo-Społecznego Frogos
  KRS 0000205861

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Prowadzone działania
Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez inicjowanie, organizowanie, promowanie, a także wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
1. Seminariów, sympozjów tematycznych, kursów, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalno-oświatowych, turystycznych i sportowych oraz innych propagujących założone cele, a w szczególności dotyczących:
a. kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury,
b. ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
c. przedsięwzięć krzewiących tradycyjne wartości narodowe, upowszechniające postawę obywatelską i humanitarną oraz gospodarczą zaradność i samodzielność,
d. nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania.
e. upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Publikacji, periodyków i opracowań dotyczących zadań statutowych Fundacji, realizowanych w wydawnictwach lub w innych mediach, za pomocą różnych technik, w tym elektronicznych.
3. Osób prawnych lub fizycznych realizujących cele statutowe Fundacji.
4. Działań, wymiany informacji, metod pracy oraz podnoszenia kwalifikacji konsultantów wspierających przedsiębiorców.
5. Tworzenia strategii rozwojowych przedsiębiorstw, m.in. ocen ich pozycji konkurencyjnej, planów inwestycyjnych, pozyskiwania preferencyjnych źródeł finansowania i innych, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów.
6. Opracowania lub realizacji programów dotyczących praktycznej innowacyjności i kreatywności oraz profesjonalizmu w działaniach.
7. Budowania pozytywnego obrazu przedsiębiorczości i samych przedsiębiorców.
8. Nowoczesnych technik zarządzania i marketingu, w tym m.in. wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
9. Uzyskiwania certyfikatów.
10. Powstawania przedsiębiorstw oraz realizacji projektów inwestycyjnych związanych z powstaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo-przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych.
11. Poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, między innymi z wykorzystaniem formuły firm symulacyjnych oraz pośrednictwa pracy i pomocy po ukończeniu szkoleń zawodowych.
12. Współpracy pomiędzy różnymi partnerami krajowymi oraz zagranicznymi: przedsiębiorcami, szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami oświatowymi, jednostkami badawczo - rozwojowymi, samorządami lokalnymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi i innymi w działaniach będących w zakresie celów statutowych Fundacji.
13. Budowy, rozbudowy i modernizacji oraz wyposażania obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym.
14. Tworzenia lub rozbudowy regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej.
15. Upowszechniania stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w społecznościach lokalnych, w tym w pracy instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, przeszkoli, domów kultury, bibliotek, muzeów, placówek ochrony zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych.
16. Wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej, w szczególności do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów i rozwoju publicznych elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, tworzenia publicznych punktów dostępu do internetu i innych.
17. Badań dotyczących odkryć lub wynalazków oraz innych rozwiązań bazujących na nowoczesnych technologiach, ich transferu, wdrażania i wykorzystania w procesach produkcyjnych.
18. Informacji i doradztwa gospodarczego i społecznego, w tym z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.
19. Projektów polegających na budowie lub modernizacji infrastruktury ochrony środowiska oraz mających na celu poprawę jakości zarządzania środowiskiem, w tym poprawę dostępu do informacji o środowisku.
20. Projektów z dziedziny polityki zdrowotnej lub społecznej oraz usług w tych obszarach, specjalistycznych ośrodków leczniczych lub rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i innych, w tym dla osób z zaburzeniami mowy oraz w komunikowaniu się.
21. Stypendiów dla wybitnie zdolnych jednostek w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego oraz w zakresie kultury, nauki i sportu.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000205861

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00