• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000235436

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży jest pozarządową organizacją działającą na rzecz edukacji i kultury, jako samodzielny ruch wspiera placówek oświatowo-wychowawczych, organizuje przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym i charytatywnym.

Jesteśmy organizacją grantodawczą Programu „Działaj Lokalnie” ( udzielamy granty na działania lokalne wszystkim organizacją pozarządowym, szkołom, domom kultury, grupom nieformalnym) w gminach: Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Biała Piska, Piecki i Mikołajki. Prowadzimy Fundusz Stypendialny od 2006 r. i udzielamy stypendiów każdego roku dla najlepszych studentów I roku studiów ( dla 5-10 osób w kwocie 5 000 zł rocznie dla każdego). Udzielamy też stypendium dla najlepszego gimnazjalisty oraz ucznia szkoły średniej (w kwocie 1 000 zł każde).
Zajmujemy się szeroko pojętą promocją gminy podczas prezentacji projektów. Organizujemy wymiany międzynarodowe: polsko-litewskie, polsko-ukraińskie, polsko-czeskie. Prowadzimy Młodzieżowy Wolontariat, dbamy o edukację wolontariuszy i ich rozwój osobisty

Główne cele Stowarzyszenia:
1. inspirowanie i rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz ogółu społeczności w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku i kultury publicznej,
2. inspirowanie różnorodnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających działania placówek oświatowo-wychowawczych materialnie, programowo i organizacyjnie,
3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet i działalności wspomagającej technicznie i informatycznie,
4.ułatwianie wzajemnych kontaktów między placówkami oświatowymi, zachęcanie do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
5. wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej, dążenie do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
6. rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
7. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, historii i tradycji regionu,
9. działanie na rzecz grup zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym,
10. wspieranie działalności wspomagającej wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
11. promowanie aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu,
12. podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
13. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ofiarom przemocy,
14. udzielanie grantów i zachęcanie do twórczego myślenia i aktywnego włączania się w działania społeczne,
15. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży,
16. działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka,
17. prowadzenie funduszu stypendialnego oraz innej pomocy materialnej na rzecz dzieci i młodzieży.

Najważniejsze projekty:
- „Ferie w naszej gminie”- podczas wypoczynku zimowego prowadziliśmy zajęcia plastyczne, muzyczne dla najmłodszych w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionu - projekt realizowany dzięki uzyskanej dotacji od Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
- „ Klub Kreatywnego Żeglowania”- powołany został Klub Żeglarski, przeprowadzimy szkolenia żeglarskie na patent żeglarza, każdego roku organizujemy Gminne Mazurskie Neptunalia - dzięki pozyskanej dotacji w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Programu „Równać Szanse” prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
- „Młodzieżowe Radio Internetowe - Głos znad Nidki”- kontynuowany jest projekt redakcyjny w ramach Programu Młodzież w Działaniu (Akcja 1.- Młodzież dla Europy, 1.2 - Inicjatywy Młodzieżowe).
- „Dyplom z marzeń” - realizujemy program stypendialny, dzięki pozyskanym funduszom od prywatnych osób, przedsiębiorców możemy prowadzić i rozwijać fundusz stypendialny dla uczniów z gimnazjum, szkoły średniej oraz dla studentów pierwszego roku.
- „Festynu z okazji Dnia Dziecka”, każdego roku przygotowujemy wiele atrakcji dla dzieci, w roku 2009 atrakcją był przygotowany przez nas występ klaunów oraz wycieczka do Teatru Lalek. Również organizujemy oficjalne przejmowanie klucza miasta z rąk burmistrza przez dzieci i młodzież, którzy zasiadają w parlamencie młodzieżowym.
- W okresie wakacji organizowaliśmy zajęcia dla dzieci - realizowaliśmy projekt przy wsparciu Burmistrza Gminy Ruciane-Nida „Wakacje w naszej gminie”. Przy organizacji letnich półkolonii pomagają nam wolontariusze z Projektora.
- w sierpniu - każdego roku organizujemy Festyny charytatywny na plaży Pod Dębem „Zbieramy na pomoce szkolne”- organizujemy turnieje piłki siatkowej, loterie fantowe, występy zespołów muzycznych, koncerty karaoke, grilla dla wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów. Dzięki sponsorom i uczestnikom festynu zbieramy fundusze na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z naszej gminy.
- w październiku - od 2008 r. organizujemy Lokalne Fora Edukacyjne Programu „Równać Szanse” z udziałem władz, dyrektorów szkół, przedszkoli, zakładów pracy, organizacji pozarządowych powiatu piskiego, odbyła się debata „Jak wyrównywać szanse dzieci i młodzieży ze wsi i małych miasteczek” na zlecenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Podczas forum zostały wypracowane działania, które aktualnie są realizowane. W forum uczestniczy Minister Edukacji Zbigniew Włodkowski.
- w grudniu - odbywają się corocznie uroczystości podsumowujące działania naszego Stowarzyszenia „Wielka Gala - Dusza Mazur” z udziałem mieszkańców gminy, naszych sponsorów, władz powiatowych i gminnych, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, uczestników projektów, zespołów ludowych. Uroczystości mają na celu szerzenie kultury i dziedzictwa narodowego naszego regionu. Jest to również święto wolontariuszy.
Inne zrealizowane projekty:
- „Ferie pod białymi żaglami” - projekt zrealizowany dzięki uzyskanej dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie”.
- „ Klub Kreatywnego Żeglowania - Fale Mazur”- pozyskaliśmy dotację od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Programu „Równać Szanse”.
- „Masurian English Discovery”- sponsorem projektu była Fundacja NIDA, która udzieliła nam wsparcia w ramach Programu English Teaching, programu dotowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
- „Młodzieżowe Radio Internetowe - Głos znad Nidki”- realizacja projektu dzięki wygranemu konkursowi w ramach Programu Młodzież w Działaniu (Akcja 1.- Młodzież dla Europy, 1.2 - Inicjatywy Młodzieżowe).
- „Głos znad Nidki Pogranicze” - wymiana międzynarodowa z Litwą, uzyskanie dotacji na realizację projektu z Fundacji Polsko - Litewskiej, Funduszu Wymiany Młodzieży Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu - 20 osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w wymianie międzynarodowej
- „Dyplom z marzeń” - realizujemy program stypendialny dzięki pozyskanym funduszom z Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacji Wspomagania Wsi oraz od prywatnych sponsorów, w bieżącym roku liczba naszych stypendystów powiększyła się o 6 osób.
Projekty zrealizowane w 2010 r.
1.„W 600-rocznicę Bitwy pod Grunwaldem - Wędrujący rycerze spod Grunwaldu”- Patriotyzm Jutra, dotacja Muzeum Historii Polski,
2.„Świetlica moje miejsce - Klub Młodego Odkrywcy”, dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i PZU,
3.„Letnia akademia młodych odkrywców - wymiana polsko-ukraińska” - dotacja Narodowego Centrum Kultury,
4.„Tu polsko-ukraiński serwis informacyjny” - dotacja NCK,
5.„Upiory z naszych lasów” - dotacja Burmistrza Miasta Pisz,
6.„Polsko-czeska kuźnia talentów i wolontariatu” - dotacja Ministra Spraw Zagranicznych,
7.„Na sportowo, czyli fitness dla wszystkich” - dotacja Burmistrza MiG Ruciane-Nida,
8.„English Teaching”- teatr po angielsku - dotacja Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”,
9.II Lokalne Forum Edukacyjne Programu „Równać Szanse” - dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
10.„Działaj Lokalnie” - dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
11.„Wakacje dla dzieci z terenów popowodziowych” - charytatywny 2-tygodniowy wypoczynek dla 44 osobowej grupy dzieci z okolic spod Sandomierza.
12.„Odważmy się być lepszymi - Bliżej Aktywniej Lepiej” - dotacja FIO.
13. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion „PISZ ONLINE - rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz”- prowadzenie szkoleń wspierających wykluczonych.
Działalność naszego Stowarzyszenia jest widoczna nie tylko na terenie gminy i województwa ale i całej Polski. O wszystkich naszych działaniach można na bieżąco przeczytać w czasopiśmie wydawanym przez Stowarzyszenie „Głos znad Nidki”, w „Gminnym ABC”, w „Gazecie Olsztyńskiej” jak również w „Gazecie Wyborczej”. Mamy też własną stronę internetową: www.spdim.pl.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży zajęło I miejsce w konkursie „Aktywna Organizacja Pozarządowa Powiatu Piskiego”.
Ale to nie koniec. Aplikujemy następne projekty, szkolimy się, nie przestając na dotychczasowych dokonaniach. Ten ogrom prac czasem nas przytłacza, ale zauważamy, że nasza praca - całkowicie charytatywna - jest doceniana.
Najbardziej cieszy nas, iż wiele dzieci i młodzieży i dorośli korzystają z naszej działalności, uczestniczą w organizowanych imprezach, a liczba wolontariuszy stale rośnie.

Jesteśmy rozpoznawani w środowisku, a sponsorzy okazują nam swoją przychylność i wsparcie, nie tylko finansowe.

Czujemy się potrzebni, a to dopinguje nas do pracy.



  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000235436

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika