• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich "Nasza Szansa"
  KRS 0000239090

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest: aktywne wpływanie na zwiększanie udziału zwłaszcza kobiet w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym w szczególności:
1) wspieranie biznesu i działanie na rzecz szerokiego udziału w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego na równości statusu kobiet i mężczyzn,
2) kreowanie pozytywnych wzorców aktywności zawodowej i społecznej osób z małych miast, środowisk wiejskich i miejsko-wiejskich
3) poprawa szans kobiet poszukujących pracy,
4) wspieranie kobiet na rynku pracy
5) organizowanie poradnictwa i pomocy psychologicznej kobietom w okresie ciąży i na urlopach wychowawczych oraz innych trudnych sytuacjach życiowych, które grożą wykluczeniem z życia zawodowego i społecznego,
6) pomoc prawna kobietom zagrożonych mobbingiem, w trudnej sytuacji życiowej, samotnych,
7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
8) propagowanie partnerskiego modelu rodziny oraz podkreślenie wartości pracy kobiety na rzecz gospodarstwa domowego,
9) pomocy niepełnosprawnym bądź posiadających niepełnosprawną osobę w rodzinie, rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet,
10) tworzenie warunków sprzyjających integracji zawodowej i towarzyskiej członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.
11) koncentrowanie działań wokół problemów rozumienia i promowania praw kobiet,
12) eliminowanie stereotypowego traktowania kobiet,
13) działalność szkoleniowo - edukacyjna,
14) działalność wydawniczą, np. broszury informatory itp.,
15) ochrona zdrowia i profilaktyka,
16) promocja miejsca zamieszkania poprzez:
- krzewienie kultury,
- podtrzymywanie tradycji regionu,
- ochrona kultury mniejszości narodowych,
- współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskiej na rzecz ich rozwoju.

Prowadzone działania
2006

Projekt "Popatrz to ja!"

Grant z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - konkurs dotacyjny Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse - II Regionalny Konkurs Grantowy".

Podczas cyklu warsztatów, piętnastu młodych ludzi w wieku 14 - 20 lat z terenu powiatu leskiego będzie uczyło się podstaw dykcji, stylistyki wypowiedzi
Pozna podstawy komunikowanie się w grupie, pracy z ciałem - elementy teatru ruchu, autoprezentacja, improwizacja artystyczna.
Wewnętrzna pewność siebie samego okaże się przydatna w codziennym zmaganiu się z rzeczywistością.
Spodziewanym efektem projektu będzie wykształcenie i wzmocnienie kreatywności, sztuki autoprezentacji, motywacji.

Realizujemy projekt: "Stawiam Na siebie!"

W konkursie ogólnopolskim ogłoszonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wygrałyśmy grant w ramach "Dzialaj Lokalnie IV"

Cykl spotkań od stycznia do maja.
Warsztaty interpersonalne, warsztaty artystyczne (bibułkarstwo, malowanie na szkle), Obroń się - Wen do - co to takiego?, warsztaty zdrowotne "bądź dobra dla swojego kręgosłupa!", Warsztat wiosenny - OBUDŹ się! Na zakończenie - wycieczka na trasie "Zielonego roweru" - zakończenie w pracowni garncarskiej w Jankowcach (maj). Dyżury wolontariuszek w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Lesku.

Kobiety będą miały się gdzie spotkać i z kim - stworzy się grupa wsparcia. Wzmocniona specjalistami z zewnątrz. Pozyskane zostaną nowe osoby, które zaangażują się w pracę w organizacjach pozarządowych, które będą działały w stowarzyszeniach.

Publikujemy artykuły o tematyce prokobiecej w lokalnym czasopiśmie kulturalno-społecznym "Echo Bieszczadów" w Lesku.

Spotykamy się w ostatni piątek miesiąca o 18.00 w Herbaciarni "Biesy i Czady" (Pl. Konstytucji 3 Maja - budynek starej poczty) w Lesku, by omówić bieżące sprawy i plany na przyszłość.
Obecnie jesteśmy w trakcie aplikacji do kilku programów, a powyższe realizujemy.


W roku 2007 SKB NS realizowało 3 projekty:
1. Moje prawa - Moją szansą - projekt dofinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - 40.000,00 zł (dotacja), 49.340,00 zł (całkowita wartość projektu). Dodatkowa dotacja ze środków Starostwa Powiatowego w Lesku przekazana na mocy umowy (2.000,00).
2. Stop! Ręce nie są do bicia - projekt dofinansowany przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie - 19.215,00 zł (dotacja), 27.195,00 zł (całkowita wartość projektu). Dodatkowa dotacja ze środków Starostwa Powiatowego w Lesku przekazana na mocy umowy (2.000,00).

3. Mama ma szóstkę - projekt dofinansowany przez Fundację AXA „Wspieramy Mamy” - 20.000,00 zł (dotacja).
W sumie kwota pozyskanych środków: 79.215,00 zł. Całkowita wartość realizowanych projektów przez SKB NS w 2007 roku to: 104.441,85 zł.
W projekcie „Moje prawa - moją szansą” udział wzięło 207 osób (nie licząc konferencji podsumowującej z dnia 7.12.2007), w tym 15 pracowników socjalnych, 21 policjantów i kuratorów, 15 pedagogów. Pomagało 9 wolontariuszy i wolontariuszek. Wysłaliśmy 11 tysięcy ulotek do gospodarstw wiejskich informujących o prawach kobiet i przeciwdziałaniu przemocy.
W projekcie „Stop! Ręce nie są do bicia!” udział wzięło 30 dzieci, w wycieczkach uczestniczyło 105 dzieci i 9 wolontariuszy i wolontariuszek. Zajęcia 272 godziny zajęć poprowadziło 9 instruktorów. Wysłaliśmy 15 tysięcy naklejek informujących o stronie internetowej i numerze telefonu do ośrodka wśród uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego.
W zajęciach w ramach programu "Mama na szóstkę" wzięło udział ok. 25 mam.
W 2008 roku:
Znajomość prawa pomaga - partnerstwo na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet
[1 lipca - 31 października 2008 r.]
Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873.) z obszarów uznanych przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji za priorytetowe m.in. 2) Przeciwdziałanie przemocy: a. Szkolenia różnych grup zawodowych na temat przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet w nawiązaniu do Kampanii Rady Europy „Stop przemocy wobec kobiet” (m.in. policjanci, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni) przyznał dotację w wysokości 40.000 zł SKB Nasza Szansa na w/w działania. Regulamin konkursu oraz aktualne informacje znajdują się na stronie Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, www.kobieta.gov.pl oraz www.mps.gov.pl


Moje mocne strony Superwizje dla nauczycieli i pedagogów "Pomagam świadomie"
[2 czerwca - 15 listopada 2008 r.]

Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ na realizację w 2008 roku zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej przyznał dotację w wysokości 8.000 zł SKB Nasza Szansa na realizację superwizji dla nauczycieli i pedagogów z terenu powiatów leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego. Projekt wpisuje się w redukcję szkód w obszarze IV: „Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym przemoc domowa”.
Koordynatorem wszystkich działań jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Szczegóły na: http://www.rops.rzeszow.pl/

W 2009:
Wolontariat Bieszczadzki - wspólnie dla dobra Bieszczadów
Od marca do czerwca 2009 roku ruszają działania inicjujące program Wolontariat Bieszczadzki. Celem programu jest aktywizacja i wzmocnienie idei wolontariatu w Bieszczadach w oparciu o współpracę w ramach Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz doświadczenia ogólnopolskie.

Projekt uruchamiający program Wolontariat Bieszczadzki ma charakter pilotażowy - obejmuje obszar gmin Lesko i Ustrzyki Dolne, ale docelowo całe Bieszczady.
Działania Stowarzyszenia nie związane z poszczególnymi programami
Stowarzyszenie w ciągu całego roku wspierało w działalności Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy SOS w Lesku. Członkinie stowarzyszenia angażowały się jako wolontariuszki w działalność informacyjną, by rozpropagować nowo powstały ośrodek wśród społeczności lokalnej.

Zarząd stowarzyszenia i jego najaktywniejsze członkinie uczestniczyły przez cały rok w spotkaniach, konferencjach i akcjach dotyczącej problematyki kobiecej i antydyskryminacyjnej.
Rezultaty działalności stowarzyszenia
Problematyka pro kobieca, zwłaszcza działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet zostały zauważone na arenie ogólnopolskiej. Zwłaszcza ze względu na realizację jedynego projektu w ramach jednej dotacji z MSWiA w kraju na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet zamieszkujących obszary wiejskie.
Stowarzyszenie zostało laureatem nagrody NIEBIESKI TELEFON za znaczący wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wyróżnienie to przyznało Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w 2008 r.
Przez dwa lata działalności pozyskałyśmy ok. 50 członkiń, zaistniałyśmy jako organizacja wiarygodna. Nasz zespół współpracuje nie tylko z władzami samorządowymi, wojewódzkimi ale także ogólnokrajowymi.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000239090

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika