• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Związek Gmin Jurajskich
  KRS 0000246370

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Podstawowymi celami związku są:
- turystyczne promowanie terenów jurajskich i wspieranie rozwoju turystyki na terenie gmin członkowskich poprzez wydawanie materiałów turystycznych, akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi pragnącymi inwestować na terenie Jury, (PKD 74.40.Z),
- prezentowanie stanowiska członków Związku wobec innych organizacji i władz państwowych, (PKD 91.33.Z),
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 91.33.Z),
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, (PKD 91.33.Z),
- działalność wspomagająca rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 91.33.Z),
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami gmin członkowskich i społecznościami innych państw europejskich, (PKD 91.33.Z),
- rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 92.72.Z),
h.zbieranie, opracowywanie i popularyzacja projektów budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego, (PKD 74.20.Z),
- konsultowanie strategii i planów rozwoju i zagospodarowania o charakterze regionalnym, (PKD 91.33.Z),
- opiniowanie projektów aktów prawnych, zwłaszcza dotyczących turystyki, samorządności terytorialnej i ochrony środowiska, (PKD 91.33.Z),
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na rzecz mieszkańców gmin członkowskich, (PKD 91.33.Z),
- współpraca z podmiotami, których zakres działania jest zbieżny z zadaniami statutowymi Związku, (PKD 91.33.Z),
- rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, zachowanie regionalnych tradycji na obszarze Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 92.52.Z),
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie działań rekreacyjnych i sportowych popularyzujących teren Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 92.62.Z),
- wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe wspierające rozwój turystyki dla gmin członkowskich i ich mieszkańców, (PKD 80.42.Z),
- działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki na terenie gmin członkowskich, (PKD 74.14.A),
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w branży turystycznej, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz organizowanie wolontariatu na terenie gmin członkowskich, (PKD 74.14A),
- działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie zbieżnym z działalnością statutową Związku, (PKD 91.33.Z).

Prowadzone działania
Uczestnictwo w targach turystycznych w kraju i za granicą, wydawanie pozycji informacyjnych i reklamowych (przewodniki, mapy, informatory), akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, dofinansowanie imprez odbywających się na Jurze.
Poprawa zagospodarowania szlaków turystycznych.
Rozwijamy Jurajską Informację Turystyczną www.jura-it.pl
Realizujemy program "Bezpieczna Jura" - to projekt funduszu utworzonego przy Związku Gmin Jurajskich, którego celem jest finansowanie zadań związanych z zagospodarowaniem jurajskich rejonów wspinaczkowych, a w szczególności wymiany starych, stwarzających niebezpieczeństwo, punktów asekuracyjnych, na nowe (posiadające odpowiedni atest).

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000246370

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika