• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000263602

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Stowarzyszenie "Dom Pomocna Dłoń" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu realizowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań prowadzących do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanych społecznie, a w szczególności dotkniętych bądź zagrożonych bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym i bezrobociem oraz przeciwdziałanie dyskryminacjom i patologiom społecznym, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Tworzenie i prowadzenie:
a) ośrodków dla bezdomnych,
b) ośrodków dla osób niepełnosprawnych,
c) ośrodków dla osób starszych i chorych,
d) ośrodków usamodzielniających,
e) ośrodków interwencji kryzysowej,
f) ośrodków i świetlic resocjalizacyjno - wychowawczych,
g) mieszkań chronionych, socjalnych, usamodzielnienia, readaptacyjnych,
h) centrów integracji społecznej,
i) ośrodków aktywizacji zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej,
j) ośrodków szkoleniowych dla kadr pomocy społecznej,
k) ośrodków prowadzących "zielone szkoły" i "szkoły życia".
2. Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
3. Organizację miejsca pobytu i pracy oraz pomoc żywnościową i materialną dla osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Współpracę z instytucjami o podobnym profilu działania.
5. Organizację szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej i rozwiązywania problemów ludzi niedostosowanych społecznie.

Prowadzone działania:

1. Stowarzyszenie prowadzi Dom "Pomocna Dłoń" - Ośrodek Usamodzielniający, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Błońsku (pow. grodziski, woj. wielkopolskie).

Ośrodek Usamodzielniający
Celem działań prowadzonych w Ośrodku Usamodzielniającym jest readaptacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, poprzez realizację zadań mających na celu kompleksowe rozwiązywanie problemów w sferze psychologicznej, społecznej i ekonomiczno-bytowej podopiecznych. Do Ośrodka Usamodzielniającego przyjmowane są osoby bezdomne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn.: młodzież opuszczająca domy dziecka lub inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny, osoby samotne, osoby niepełnosprawne, starsze i chore, samotne matki i kobiety w ciąży.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenie działań aktywizujących, edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych w celu zwiększenia świadomości należnych im praw, a także pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z niemożnością powrotu do środowiska rodzinnego. Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przyjmowane są osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych związanych z utratą poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i środowisku lokalnym oraz brakiem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Sytuacje kryzysowe są najczęściej wynikiem załamania psychicznego, konfliktów wynikających z braku umiejętności przystosowania się do życia w rodzinie, opuszczenia domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, utraty mieszkania i braku pracy.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Celem działalności Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jest udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych będących wynikiem doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej oraz prowadzenie działań aktywizujących, edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych w celu zwiększenia świadomości należnych im praw oraz pomocy w wyjściu z sytuacji kryzysowej. Do Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie przyjmowane są kobiety i dzieci znajdujące się w sytuacjach kryzysowych związanych z utratą poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i środowisku lokalnym, będących wynikiem doświadczanej przemocy psychicznej i fizycznej. W związku z tym, iż w Domu przebywają nierzadko również sprawcy przemocy w rodzinie, prowadzimy osobno działania terapeutyczne, dostosowane do ich potrzeb i problemów.

Ilość miejsc stałych w ośrodku - 50.

2. Stowarzyszenie w 2006 roku rozpoczęło budowę Osiedla Socjalnego "Pomocna Dłoń w Błońsku. Osiedle docelowo będzie kompleksem 50 mieszkań socjalnych, readaptacyjnych i chronionych, przeznaczonych dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, tzn. dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, starszych, chorych, dla ofiar przemocy w rodzinie, byłych podopiecznych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo wychowawczych.

3. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rakoniewicach

4. W 2009 roku utworzona została drużyna piłkarska "DPD Błońsko" w skład której wchodzą podopieczni i pracownicy naszego stowarzyszenia.

5. Prowadzimy akcję informacyjną uczulającą społeczeństwo na problem bezdomności, niepełnosprawności, sieroctwa społecznego.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000263602

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika