• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000275980

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie społecznie użytecznych inicjatyw i wielokierunkowych działań służących:
1. Realizowaniu działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
2. Wspieraniu rozwoju kultury, sportu i turystyki w regionie.
3. Promowaniu inicjatyw społeczno-gospodarczych wspierających walkę z bezrobociem.
4. Restrukturyzacji rynku pracy m. in. poprzez:
a) wspieranie i promocję przedsiębiorczości,
b) współpracę z instytucjami oświaty i edukacji,
c) poszukiwanie możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi i samorządami mieszkańców wsi,
d) działania na rzecz wdrażania nowych technologii i informatyzacji wsi,
e) wspieranie osób bezrobotnych w poznaniu rynku pracy, nabyciu umiejętności
poszukiwania pracy, przekwalifikowaniu się lub podnoszeniu kwalifikacji w znalezieniu pracy,
f) integrację ludzi zajmujących się problematyką walki z bezrobociem, rozwojem małej przedsiębiorczości oraz tworzeniem nowoczesnych metod mechanizmów funkcjonowania rynku pracy,
g) rozwijanie świadomości w zakresie przepisów regulujących stosunki pracy.
5. Działanie na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego.
6. Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
7. Działanie na rzecz rozbudzania świadomości ekologicznej.
8. Wspieranie inicjatyw związanych ze środowiskiem wiejskim.
9. Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.
10. Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji gospodarczej terenów
przygranicznych w oparciu o współpracę z instytucjami zagranicznymi.
11. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami polskimi i zagranicznymi.
12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13. Promowanie zasad demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
14. Tworzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży.
15. Promocji i organizacji wolontariatu.
16. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
17. Działania na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych.
18. Promocja działalności jednostek i grup społecznych.
19. Pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych.

Stowarzyszenie w 2008 r. realizowało następujące projekty:

1) „Gmina Czterech Kultur” na który dotacje pozyskano z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Celem zadania była: aktywizacja młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Lubaczów oraz stworzenie jej nowych warunków do rozwoju intelektualnego i praktycznego z zakresu informatyki i technik informacyjnych oraz tworzenia zasobów cyfrowych poprzez działania ukierunkowane na sporządzenie monografii Czterech Kultur Gminy Lubaczów i opublikowaniu jej. Okres realizacji: I-VI 2008 r.

2) „Pożyteczne ferie 08” na który dotacje pozyskano z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. Celem zadania było: doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, pisania, czytania ze zrozumieniem, korzystania z informacji. Okres realizacji: 16-21.I.2008 r.

3) „Maluchem być to fajna sprawa gdy nauką jest zabawa” na który dotacje pozyskano z Fundacji Fortis. Cel zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Okres realizacji: II-IV 2008 r.

4) „Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci w wieku 3-5 lat (Kluby Malucha)”, na który pozyskano dotację z Urzędu Gminy Lubaczów.
Cel zadania: prowadzenie ogólnej edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-5 lat z terenu Gminy Lubaczów. Okres realizacji: IV-VI 2008 r.

5) „Dni dziedzictwa kulturowego” na który pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Cel zadania: Projekt przyczynił się do zacieśnienia więzi kulturowych i społecznych pomiędzy mieszkańcami i samorządami zaprzyjaźnionych gmin, co ma przełożenie w aktywności społecznej między gminami partnerskimi.Przeprowadzone zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach Dni Dziedzictwa Kulturowego przyczyniły się do rozwoju inspiracji, talentów, zainteresowań oraz podniesienia kwalifikacji. Wszystkie zaplanowane działania były praktyczną lekcją historii oraz aktywnego współdziałania, które integrowały wszystkie pokolenia.
Okres realizacji: 17.08.2008 r.

5) „Zadanie z zakresu kultury, sztuki i tradycji” na który pozyskano dotację z Urzędu Gminy Lubaczów. Cel zadania: Archiwizacja małej architektury sakralnej oraz innych obiektów świadczących o wielokulturowości Gminy Lubaczów. Okres realizacji: IV-XI 2008r.

6) „Szlakiem wspomnień po lubaczowskiej wsi”, na który pozyskano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Cel zadania: propagowanie wśród młodzieży kultury regionu. Okres realizacji: IX-XII 2008 r.

7) „Edukacja elementarna”, na który środki pozyskano z Urzędu Gminy Lubaczów, w ramach Programu Integracji Społecznej. Cel zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Okres realizacji: IX-XII 2008 r.

8) „Rodzinny rajd rowerowy”na który środki pozyskano z Urzędu Gminy Lubaczów, w ramach Programu Integracji Społecznej. Cel zadania: propagowanie wśród młodzieży kultury sportu oraz zwiększenie zainteresowania aktywnymi formami rekreacji. Okres realizacji: X 2008 r.

9) „Festiwal poezji śpiewanej” na który środki pozyskano od PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Cel zadania: propagowanie kultury. Okres realizacji: 06.12.2008 r.

10) „Wyjazd szkoleniowo-integracyjny kobiet aktywnych gminy Lubaczów” na który środki pozyskano z Urzędu Gminy Lubaczów, w ramach Programu Integracji Społecznej. Cel zadania: stworzenie warunków do integracji środowiska kobiecego jako przygotowanie do powstania Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. Okres realizacji: IX-XII 2008 r.

11) „Zadania z zakresu pomocy społecznej-zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia świetlic socjoterapeutycznych w 2008 r.” na który pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Cel zadania: stworzenie dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo miejsca aktywnego spędzania wolnego czasu oraz doraźna pomoc w rozwiązywaniu podstawowych trudności funkcjonowania społecznego, szkolnego, osobistego i emocjonalnego. Okres realizacji: XII 2008 r.

12) „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” na który środki pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do końca roku 2009. Cel zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie im równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkolnej. Okres realizacji: 2008-2009 r.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000275980

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika