• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000391074

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Fundacji jest niesienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, w tym szczególnie osobom ze środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

Fundacja realizuje cel wymieniony przez:

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje następujące pozycje:
1) Prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej
2) Działania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) Działalność charytatywnej;
5) Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
8) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) Działania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa;
19) Działania na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego;
20) Działania z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
22) Działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
23) Działania w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
25) Działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
26) Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo -wychowawczych, instytucji pomocowych, kulturalnych, oświatowych, itp.

Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje następujące pozycje (według klasyfikacji PKD):
1.wydawanie książek (PKD 58.11. Z);
2. działalność wydawnicza pozostała (PKD 58.19. Z);
3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
4. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
5. działalność wspierająca edukację (PKD 85.59.B);
6. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
7. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
8. produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z);
9. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.);
10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [chodzi o sprzedaż przedmiotów będących darowizną na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego] (PKD-47.19.Z);
11. wydawanie gazet (PKD-58.13.Z);
12. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD-58.14.Z);
13. działalność związana z projekcją filmów (PKD-59.14.Z);
14. działalność agencji informacyjnych (PKD-63.91.Z);
15. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD-63.99.Z);
16. działalność prawnicza [w sprawach sfery zadań publicznych określonych w ust. 1 pkt 1, 4, 8, 15, 16, 18] (PKD-69.10.Z);
17. działalność fotograficzna (PKD-74.20.Z);
18. działalność organizatorów turystyki (PKD-79.12.Z);
19. zagospodarowanie terenów zieleni (PKD-81.30.Z);
20. działalność związana z organizacją targów, wystaw i konkursów (PKD-82.30.Z);
21 . pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-85.59.B);
22. działalność wspomagająca edukację (PKD-86.60.Z);
23. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD-88.10.Z);
24. opieka dzienna nad dziećmi (PKD-88.91.Z);
25. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD-90.02.Z);
26. działalność obiektów kulturalnych (PKD-90.04.Z);
27. działalność obiektów sportowych (PKD-93.11.Z);
28. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD-93.13.Z);
29. pozostała działalność związana ze sportem (PKD-93.19.Z);
30. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD-93.29.Z);
31. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
32. wynajem nieruchomości (PKD 70.20.Z);
33. pozostał działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000391074

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika