Opodatkowanie kartą podatkową

620x100 dziecinnie proste

Jednym z rodzajów opodatkowań, jakie możemy wybrać dla korepetycji prowadzonych w formie działalności gospodarczej jest opodatkowanie kartą podatkową, czyli wg stałej kwoty określonej przez urząd skarbowy.

Opodatkowanie kartą podatkową

Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie.

Przychodów, dla których wybraliśmy kartę podatkową nie trzeba wykazywać w ewidencjach przychodów, czy księgach przychodów i rozchodów.

Aby móc rozliczyć się kartą podatkową musimy spełniać następujące warunki:

 • nie możemy zatrudniać pracowników na umowę-zlecenia o umowę o dzieło do wykonywania działalności w zakresie korepetycji. Można zatrudnić pracowników na umowę o pracę, z uwzględnieniem limitu zatrudnienia.
 • współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (korepetycji), może on jednak pracować razem z nami.

Jeśli chcemy płacić podatek w formie karty podatkowej, to musimy złożyć w urzędzie skarbowym PIT-16 - jest to wniosek o zastosowanie właśnie tej formy opodatkowania. Następnie naczelnik urzędu wydaje decyzję, w której określa wysokość podatku lub wydaje decyzje odmowną - jeśli nie spełniamy wszystkich warunków.

Wysokość podatku zależy od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność.

Podatek jest wyrażony w kwocie płatnej co miesiąc, nie zależy on od wysokości dochodu.

Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki należy wpłacić na rachunek lub w kasie urzędu skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień — do 28 grudnia.

Stawki podatku są określone w załączniku nr 3 ustawy z dn. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Stawki podatku dla osoby-korepetytora prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych znajdziemy w częsci XI załącznika nr 3. Według tej tabeli wysokość podatku zależy od udzielonych godzin korepetycji-lekcji:

 • za 48 lub mniej udzielonych godzin w miesiącu - stawka podatku wynosi 3 zł za każdą godzinę,
 • za liczbę udzielonych godzin od 49 do 96 miesięcznie - stawka podatku wynosi 144 zł plus 6 zł za każdą godzinę ponad 49,
 • za 97 lub więcej udzielonych godzin w miesiącu - stawka podatku wynosi 432 zł.

Opłacając podatek w formie karty podatkowej nie trzeba składać zeznań rocznych o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzednim. Składamy jedynie PIT-16A z informacją o zapłaconej i odliczonej składce na ubepieczenie zdrowotne - należy to zrobić do 31 stycznia.

Ale jeśli oprócz dochodów z korepetycji opodatkowanych kartą podatkową uzyskiwaliśmy tez inne dochody z pracy na etacie, wtedy należy złożyć odrębne zeznanie PIT-37.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00