Opodatkowanie ryczałtem, wg stawki podatku 20%

620x100 dziecinnie proste

Jednym z rodzajów opodatkowań, jakie możemy wybrać dla korepetycji prowadzonych w formie działalności gospodarczej jest opodatkowanie ryczałtem na PIT-28.

Opodatkowanie ryczałtem, wg stawki podatku 20%

Dla korepetycji, co do których wybraliśmy ryczałtowy sposób rozliczania, podatek wynosi 20% przychodów. Stawki podatku (ryczałtu) są określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Wedle tej ustawy korepetycje są opodatkowanie 20% stawką podatków i kwalifikują się do działalności w zakresie wykonywania wolnych zawodów. Wolny zawód, to działalność wykonywana osobiście przez nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Dodatkowo, aby korepetycje mogły być opodatkowane ryczałtowo do udzielania korepetycji nie można zatrudniać pracowników.

Podatek dla ryczałtowej formy opodatkowania jest płacony od przychodów i wynosi on 20% . Dla ryczałtowców nie ma kosztów uzyskania przychodu z działalności. Przychody  należy wykazywać w prowadzonej ewidencji.

Ryczałt (czyli zaliczki na podatek, podatek) należy wpłacić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania PIT-28- czyli do 31 stycznia. Jeśli wybraliśmy zaliczki kwartalne - to należy je wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, a za ostatni kwartał roku podatkowego — w terminie złożenia zeznania PIT-28.

Przychody z korepetycji jako z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ujmujemy w rocznym zeznaniu PIT-28 w wierszu “z działalności prowadzonej na własne nazwisko” w kolumnie “20%” oraz w PIT-28A w tych samych miejscach.

W sekcji K w wierszu “Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada (...)” należy wpisać kwotę wpłaconego przez nas ryczałtu, czyli zaliczek, czy podatku za miesiące od stycznia do listopada. Zaliczki wpłaconej za grudzień nie ujmujemy.

Sekcja L “Kwota ryczałtu od przychodów (...)” czyli pozycje od 121 do 133 to miejsce na wykazanie kwot ryczałtu, podatku należnego - niezależnie od tego, czy był on zapłacony, czy nie.

Uwaga! Numeracja pól dotyczy PIT-28 wersji 19, czyli składanego w urzędzie skarbowym w roku 2017 (z dochodami za rok 2016).

Przy rozliczaniu dochodów z korepetycji w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, korepetytor może odliczyć wszystkie ulgi, za wyjątkiem ulgi na dzieci. Na PIT-28 nie możemy rozliczyć się ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast jeśli oprócz działalności gospodarczej liniowej uzyskaliśmy również inne dochody z pracy na etacie, to należy je rozliczyć a PIT-37.

Na złożenie PIT-28 i zapłatę podatku z niego wynikającego mamy czas do ostatniego dnia stycznia.

Jeśli swoje dochody z korepetycji chcemy rozliczać jako działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtowo, to musimy zgłosić do urzędu skarbowego wybór tej formy opodatkowania składając odpowiednie oświadczenie:

  • do 20 stycznia - gdy działalność rozpoczynamy wraz z nowym rokiem;
  • do dnia uzyskania pierwszego przychodu - jeśli działalność rozpoczynamy w trakcie roku.

Jeśli w następnych latach nadal chcemy nadal być rozliczani na zasadach liniowych, to nie musimy już składać oświadczeń, natomiast jeśli w kolejnych latach chcemy zmienić formę opodatkowania, to 20 stycznia roku podatkowego musimy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00