Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Na co idzie mój podatek?
Część druga

Na co idzie mój podatek?
Część druga

620x100 dziecinnie proste

Całość podatku, który wpłacamy - zarówno poprzez urząd skarbowy (obliczony w naszych rocznych PIT-ach), jak i robiąc zakupy, czy tankując paliwo zasila budżet państwa. Wpływy podatkowe są przeznaczone na różne funkcje i zadania realizowane przez państwo. 

Na co idzie mój podatek? <br> Część druga

Niniejszy artykuł będzie kolejną odsłoną wydatków państwa finansowanych z podatków. Część pięrwszą artykułu znajdą Państwo pod linkiem: "Na co idzie mój poodatek - część pierwsza".

Poniżej lista następnych zapotrzebowań i wydatków państwa:

 

9. Zdrowie - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych - tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analiza potrzeb zdrowotnych, badanie profilaktyczne.

b. ratownictwo medyczne - wydatki idą na udzielanie pomocy medycznej, świadczenia wykonywane przez lotnicze pogotowia ratunkowe, poprawę infrastruktury i sprzętu medycznego, zakup specjalistycznych sprzętów, szkolenia medyczne dla policji i straży.

c.rozwój systemu ochrony zdrowia - rozbudowa i modernizacja ośrodków, zakup sprzętu i aparatury, dopłaty do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek.

d. nadzór sanitarno-epidemiologiczny - poprawa standardów sanitarno-higienicznych poprzez nadzór odpowiednich placówek, kontrolę czystości wody oraz bezpieczeństwa żywności.

e. realizację polityki lekowej - nadzór nad rejestracją oraz jakością wyrobów medycznych, refundacja leków

f. informatyzację działalności - budowa i wdrożenie systemów informatycznych, np.; Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej, System Wspomagania Jednostek Ratownictwa Medycznego, System Monitorowania Wypadków Konsumenckich.

10. Sprawiedliwość - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. funkcjonowanie sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych - zapewnienie obywatelom prawa do sądu poprzez niskie opłaty sądowe, wykwalifikowaną kadrę sędziowską.

b. funkcjonowanie sądu najwyższego oraz działalność KRS - wydatki idą na sprawnę obsługę biurowo-techniczną, zapewnienie warunków dla działalności sądu.

c. obsługę więzień

d. przeciwdziałanie demoralizacji - wydatki idą na funkcjonowanie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wyszkolonej kadry.

e. informatyzację działalności - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego wymogi techniczne oraz wdrażanie systemów informatycznych ułatwiających prace sądów.

11. Nauka polska - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. prowadzenie badań naukowych - wspieranie ważnych kierunków prac rozwojowych, badań naukowych oraz inwestycji potrzebnych dla badań lub prac.

b. wspieranie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) - wsparcie wynalazków powstających w jednostkach naukowych oraz komercjalizacja wyników B+R.

c. rozbudowa infrastruktury nauki polskiej - zakup lub wytworzenie niezbędnej do badań aparatury badawczo-naukowej.

d. promocję nauki - wspieranie aktywności wybitnych uczonych, finansowanie działań na rzecz nauki.

12. Polityka gospodarcza kraju - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wzrost konkurencyjności gospodarki - wdrażanie inicjatyw pobudzających przedsiębiorców do rozwoju, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności oraz warunków sprzyjających do tworzenia miejsc pracy.

b. bezpieczeństwo gospodarcze państwa - zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych, podwyższenie sprawności ich wytwarzania.

c. statystykę publiczna - wydatki idą na realizację zadań przez Główny Urząd Statystyczny; gromadzenie i opracowywanie danych na potrzeby krajowe i międzynarodowe.

d. wsparcie turystyki - wydatki idą na wykwalifikowanie kadr dla turystyki, wsparcie promocji turystyki oraz projektów dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne.

e. wsparcie metrologii oraz probiernictwa - legalizacja, wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarów oraz badanie i nadzór nad wyrobami z metali szlachetnych.

f. ochronę własności intelektualnej - przyznawanie wynalazcom, twórcom praw do wynalazku, znaku towarowego. Promocja własności intelektualnej, ochrona przed nieuczciwym handlem.

g. ochronę konkurencji i konsumentów - zwalczane działań antykonkurencyjnych, tworzenie bezpiecznego rynku, monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

h. bezpieczeństwo jądrowe - wydatki idą na utrzymanie stacji radiologicznych, sprzętu dozymetrycznego.

i. wsparcie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego - tworzenie regulacji prawnych dotyczących rynku pocztowego oraz wsparcie finansowe operatora pocztowego i inwestycje w infrastrukturę pocztową.

j. kontrolę górnictwa i geologii - wydatki idą na zadania związane z bezpieczeństwem oraz zdrowiem górników, bezpieczeństwem wyrobów kopalnianych oraz budowę i remonty obiektów budowlanych zakładów górniczych.

k. nadzór nad rynkiem energii - zapewnienie bezp. i rozwoju energetycznego kraju, a także podniesienie konkurencyjności rynku oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom monopoli.

l. informatyzację działalności - wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających wywiązywanie się z obowiązków administracji.

13. Środowisko - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. ochronę oraz monitoring środowiska - rozwój infrastruktury ochrony środowiska; wsparcie dla systemów oczyszczania ścieków, redukcji zanieczyszczeń, promocja odnawialnych źródeł energii.

b. gospodarowanie zasobami wodnymi - ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie skutkom suszy, budowa zbiorników wodnych, retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych.

c. kształtowanie jakości powietrza - to przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

d. ekologię - wspieranie i promocja postaw proekologicznych, zapewnienie odpowiedniego postępowania w zakresie gospodarowania odpadami, np. poprzez odzyskiwanie surowców, recykling.

e. informatyzację działalności - rozwój systemu Ekoportal oraz usprawnienie udostępniania innych informacji z zakresu środowiska.

14. Planowanie strategiczne i obsługa administracyjna - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. obsługę administracyjną - zapewnienie sprawnego działania urzędów oraz obsługi pracowników, a także obsługi logistycznej (gospodarowanie nieruchomościami, działalność wydawniczo-poligraficzna).

b. obsługę techniczną - zapewnienie warunków technicznych i lokalowych dla funkcjonowania urzędów. Wydatki dotyczą usług teleinformatycznych, ochrony mienia, utrzymania porządku, konserwacji sprzętu.

c. planowanie strategiczne i operacyjne - koordynacja merytoryczna działalności, prowadzenie analiz, doradztwo, obsługa prezydialna, organizacja gabinetów politycznych, czy komórek prasowych.

15. Polityka zagraniczna - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju - rozwijanie stosunków międzynarodowych, współpraca gospodarcza i naukowo-techniczna. Wydatki idą również na regulację zobowiązań wynikających z członkostwa w różnych organizacjach międzynarodowych.

b. kształtowanie polityki zagranicznej - to koordynacja polityki zagranicznej oraz spraw związanych z UE, działalność edukacyjna i informacyjna.

c. kształtowanie międzynarodowego wizerunku Polski - promocja wizerunku RP na forum międzynarodowym, udział we współpracy międzynarodowej i pomocy humanitarnej. Wydatki idą na upowszechnienie wiedzy o Polsce; jej historii, nauce, kulturze oraz służbie dyplomatycznej.

d. ochronę międzynarodowych interesów RP - wydatki idą na funkcjonowanie placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą, wspieranie interesów prawnych i ekonomicznych obywateli polskich, a także ochrona interesów RP przed organami sądowymi UE oraz Trybunałem EFTA.

e. bezpieczeństwo państwa - wydatki idą na koordynację działań z NATO, umacnianie bezpieczeństwa politycznego, wojskowego, ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego.

f. informatyzację działalności - wydatki idą na usługi świadczone drogą elektroniczną przez administrację publiczną. Wdrażanie systemu zarządzania wiedzą oraz systemu zarządzania klasy Enterprise Resource Planning.

16. Rynek pracy - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspieranie zatrudnienia i eliminację bezrobocia - wydatki idą na programy aktywizujące bezrobotnych;opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnienie informacji o usługach organów zatrudnienia, szkolenie kadr publicznych, pomoc w przekwalifikowaniu, pośrednictwo pracy.

b. aktywizację zawodową niepełnosprawnych - pomoc publiczna dla  pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, nadzór nad zakładami pracy chronionej.

c. budowę nowoczesnych stosunków pracy - działania zapewniające wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działanie publicznych służb zatrudnienia, finansowanie stażów lekarzy, pielęgniarek, dentystów oraz położnych.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00