Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe System podatkowy w Polsce Podatek rolny

Podatek rolny

620x100 dziecinnie proste

Podatek rolny jest to podatek płacony od gruntów rolnych oraz od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od wielkości gospodarstwa rolnego, a stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 2,5-5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego.

Podatek rolny

INFORMACJE OGÓLNE O PODATKU ROLNYM

Przepisy dotyczące podatku rolnego są określone w:

 • ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.);
 • uchwałach rad gmin.

Powyższe akty prawne regulują zasady opodatkowania gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne (np. grunty orne, pastwiska, łąki, sady, trwałe plantacje) oraz gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych. Przepisy nie mają zastosowania dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku zależy od rodzaju oraz wielkości gruntu:

 • dla gospodarstwa rolnego podatek wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintali (100 kg) żyta - od 1 hektara przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężną 5 q (kwintali) żyta - od 1 hektara

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat musi znaleźć się w dokumencie “Monitor Polski”) - ogłoszonego w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

HEKTAR PRZELICZENIOWY

Hektar przeliczeniowy, na gruncie podatkowym, ma zastosowanie TYLKO w przypadku gospodarstw rolnych. W omawianym przypadku podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Aby ustalić liczbę hektarów przeliczeniowych, należy powierzchnię gruntów rolnych każdej klasy gruntów występującą na terenie gospodarstwa rolnego (w ha) pomnożyć przez odpowiedni współczynnik od 0,05 do 1,95 (w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno- klimatycznych).

Odpowiednie współczynniki, przeliczniki znajdziemy w ustawie o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm), w rozdziale 2 pt. Zasady ustalania podatku.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych

rodzaje użytków rolnych:

grunty orne

łąki i pastwiska

okręgi podatkowe:

I

II

III

IV

I

II

III

IV

klasy użytków rolnych

                        przeliczniki dla 1 ha

I

1,95

1,8

1,65

1,45

1,75

1,6

1,45

1,35

II

1,8

1,65

1,5

1,35

1,45

1,35

1,25

1,1

IIIa

1,65

1,5

1,4

1,25

-

-

-

-

III

-

-

-

-

1,25

1,15

1,05

0,95

IIIb

1,35

1,25

1,15

1

-

-

-

-

IVa

1,1

1

0,9

0,8

-

-

-

-

IV

-

-

-

-

0,75

0,7

0,6

0,55

IVb

0,8

0,75

0,65

0,6

-

-

-

-

V

0,35

0,3

0,25

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

VI

0,2

0,15

0,1

0,05

0,15

0,15

0,1

0,05

 

Przykład 1.

Pan Janusz posiada gospodarstwo rolne II klasy, które ma 30 hektarów. Jaki podatek powinien zapłacić pan Janusz w 2016 r.?

Ustawodawca, rada gminy ustanowiła, że grunt p. Janusza zalicza się do IV okręgu.

Dla gospodarstwa rolnego podatek wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że średnia cena żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, czyli 2016 wynosiła 53,75  zł za kwintal.

Po zebraniu wszystkich wiadomości wystarczy zastosować odpowiednie wskaźniki z tabelki przeliczeniowej, aby obliczyć wysokość podatku.

 1. Ustalamy hektar przeliczeniowy; 30*1,35 = 40,5.
  30=wyrażona w hektarach powierzchnia gospodarstwa rolnego.

1,35 - wskaźnik przeliczeniowy dla gospodarstwa p. Janusza (należącego do II klasy i IV okręgu).       2. Teraz mnożymy przez odpowiednią stawkę podatku, w naszym przypadku będzie to 2,5 przez hektar przeliczeniowy; 2,5*40,5=101,25.
      3. Następnie ustalamy wysokość podatku mnożąc wyliczone w pkt. 2 hektary przeliczeniowe przez średnią cenę skupu żyta; 101,25*53,75 = 5442 zł

P. Janusz ma do zapłacenia podatek w wysokości 5 442 zł.

Przykład 2.

Pan Janusz posiada grunt nie będący gospodarstwem rolnym o powierzchni 30 hektarów. Jaki podatek powinien zapłacić p. Janusz?

Dla gruntów innych niż gospodarstwa rolne podatek wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że średnia cena żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, czyli 2016 wynosiła 53,75  zł za kwintal.

Jako że mamy do czynienia gruntem innym niż gosp. rolne, to w obliczeniach stosujemy wielkość gruntu wyrażoną w rzeczywistych hektarach, a nie w hektarach przeliczeniowych przeliczeniowych, jak to w przykładzie nr 1.

Obliczamy wysokość podatku:

 1. Ustalamy ekwiwalent dla rzeczywistej powierzchni gruntów; 30*5 = 150.

30 = wyrażona w hektarach powierzchni gruntu.

5 = stawka podatku od 1 ha, wyrażona w kwintalach, dla gruntów innych niż gospodarstwa rolne.

      2. Następnie wyliczony ekwiwalent z pkt. 1 mnożymy przez średnią cenę skupu żyta; 150*53,75 =8062,5 zł.

P. Janusz ma do zapłacenia podatek w wysokości 8 062 zł.

KTO MUSI PŁACIĆ PODATEK ROLNY

Do płacenie podatku rolnego zobowiązani są:

 • właściciele gruntów,
 • posiadacze samoistni gruntów (osoby, które nie są prawnymi właścicielami, ale władają gruntem),
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • dzierżawcy gospodarstw rolnych, które zostały wydzierżawione (w całości lub części)  na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych,
 • posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencją Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
  • w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych) i Lasów Państwowych.

Zwolnienie z płacenia podatku rolnego

Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13b-13e ustawy o podatku rolnym. Na mocy powyższych artykułów od podatku rolnego zwalnia się m.in:

 • użytki rolne klasy V (gleby orne słabe), VI (gleby orne najsłabsze) i VIz (gleby orne najsłabsze, trwale za suche lub za mokre) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha,
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 • grunty zajęte na działalność oświatową (np. uczelnie),
 • prowadzących zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku rolnym,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do gruntów zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,
 • grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją  - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone przez roboty drenarskie,
 • grunty położone w pasie drogi granicznej.

Więcej zwolnień znajdą Państwo w art. art.12, art.13, art. 13b-13e ustawy o podatku rolnym.

TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY PODATKU

Podatek jest płatny w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Np. wyliczony podatek w wysokości 8000 zł za rok 2018 należy zapłacić w czterech ratach; 2000 zł - do 15 marca 2018, 2000 - do 15 maja 2018, 2000 - do 15 września 2018 i ostatnie 2000 zł - do 15 listopada 2018 roku.

Podatek jest płacony na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy lub u sołtysa.

Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00