Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

▪ 21 kwietnia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Ulga na dzieci, zwana ulgą prorodzinną, przysługuje na dzieci niepełnoletnie, pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu przewyższającego kwotę wolną od podatku oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  bez względu na wiek. Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

Wysokość odpisu w rozliczeniu pit  2019 zależy od ilości dzieci oraz od okresu, za jaki przysługuje odliczenie. Rozliczenie ulgi następuje w systemie miesięcznym. Za pierwsze i drugie dziecko przysługuje ulga w wysokości 92,67 zł miesięcznie, czyli w roku maksymalnie można odliczyć na jedno dziecko 1112,04 zł, a na dwoje 2224,08 zł. Na trzecie dziecko przysługuje 166,07 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie, a na czwarte i każde następne 225 zł za każdy miesiąc, czyli 2700,04 zł za rok. Przysługujące do odliczenia kwoty z tytułu ulgi na dzieci odpisuje się od podatku.

Dodatkowy zwrot ulgi

Kiedy podatnik rozlicza pit roczny, może się zdarzyć, że zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. W takim przypadku podatnik może  otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną od podatku. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi. Niestety jest to zwrot limitowany. Nie zawsze możliwy jest zwrot do pełnej kwoty ulgi, ponieważ nie może on przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bierze się pod uwagę składki wykazane przez płatnika lub samodzielnie wpłacone do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń.

Których składek nie uwzględnia się

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie można uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 (w deklaracji tej wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym),
 • podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L (w tej deklaracji wykazuje się dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo 19% stawką podatku),  
 • zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (w zeznaniach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

Zwrot dla obojga rodziców

W sytuacji, gdy  dodatkowy zwrot dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, kwota niewykorzystanej ulgi do odliczenia jest limitowana łączną kwotą zapłaconych przez nich składek. W tym przypadku kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.

Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać podatnik, którego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Musi tu być spełniony warunek zawarcia  związku małżeńskiego, z którego pochodzą wspólne dzieci, przed rozpoczęciem roku podatkowego, gdyż tylko wtedy, gdyby nie śmierć małżonka, warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony.

Dodatkowy zwrot w deklaracji PIT

Różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym - nie przekraczająca kwoty składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L lub PIT-28 oraz wykazane w PIT-16A, PIT-19A - może podlegać zwrotowi poprzez jej wykazanie w części H PIT-37 lub w części K PIT-36.

Od roku 2016 nie obowiązuje już załącznik PIT-UZ do zeznania PIT-37 lub PIT-36 stosowany w roku 2015.  Dane, które wpisywane były do załącznika PIT-UZ, teraz wpisuje się bezpośrednio do PIT-37 lub PIT-36. Przewidziano na to pola od 130 do 135 (sekcja H) – w przypadku PIT-37 oraz pola od 204 do 208 (sekcja K), 215 (sekcja L) – w przypadku PIT-36. Sekcje te w obu deklaracjach zatytułowane są :„Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na  dzieci”.

W sekcjach tych należy wypełnić pola:

 • 130, 131 w pit 37, 204, 205 w pit 36: Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • 132, 133 w pit 37, 206, 207 w pit 36: Różnica między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym,
 • 134 w pit 37, 208 w pit 36:Przysługująca kwota różnicy,
 • 135 w pit 37, 225 w pit 36: Łączna kwota zwrotu.

Przykłady

Przykład1. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i zalicza wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku składek tych nie może uwzględnić do limitu przysługującego jej zwrotu.

Przykład 2. Podatnik otrzymuje świadczenie z  KRUS i z tego tytułu do NFZ odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty tych składek mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są naliczane od podstawy, którą stanowi otrzymywana renta i podlegają odliczeniu od podatku.

Przykład 3: Małżonkowie rozliczają się indywidualnie i tylko jedno z nich korzysta z prawa do odliczenia ulgi na dzieci. Część K zeznania PIT-36 lub część H zeznania PIT-37 wypełnia tylko ten małżonek, który korzysta z ulgi. Jeśli kwota podatku jest zbyt niska, aby odliczyć całą kwotę przysługującej ulgi, podatnik może uwzględnić składki opłacone przez współmałżonka, pod warunkiem, że jemu również przysługuje ulga na dzieci (spełnia wymagania ustawowe: są to wspólne dzieci, współmałżonek osiągnął przychody opodatkowane według skali podatkowej) i podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Podatnik ma prawo wykazać tylko te składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone przez współmałżonka, które podlegają odliczeniu (pomniejszone o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A).

Przykład 4: Żona nie uzyskuje dochodów, wychowuje dziecko z poprzedniego związku. Małżonkowie rozliczają pit wspólnie. W tym przypadku nie ma możliwości uwzględnienia, przy określaniu wysokości dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko, składek zapłaconych przez męża na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  gdyż nie jest on ojcem dziecka.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00