Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Dokumentowanie prawa do ulg podatkowych

Dokumentowanie prawa do ulg podatkowych

▪ 25 marca 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Dokumentowanie prawa do ulg podatkowych

Dokumentów, z których wynika nasze prawo do korzystania z danej ulgi podatkowej oraz dowodów potwierdzających poniesione przez podatnika wydatki nie należy załączać przy składaniu rocznego rozliczenia pit, ale  trzeba je  przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat licząc od końca roku, w którym rozliczaliśmy pit. Pity  2019 (pity  2019 oline) podlegają kontroli aż do końca roku 2021.

Darowizny

Darowizny uprawniające do ulg mogą być przekazywane organizacjom pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, krwiodawstwa oraz na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny w formie pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego lub na cele kultu religijnego jest:

 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (płatniczy lub inny).
 • oświadczenie o przyjęciu darowizny (Jeśli darowizna miała inną formę niż pieniężna, dowodem jest oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z oświadczenia tego powinny  wynikać wartość przekazanej darowizny, dane identyfikujące darczyńcę oraz dane instytucji otrzymującej darowiznę (nie mogą to być dane osoby fizycznej)).

W przypadku darowizny na rzecz organizacji w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru gospodarczego wymagane jest oświadczenie organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną do organizacji, które zgodnie z polskimi przepisami realizują cele pożytku publicznego i wolontariatu. Warunkiem jest też istnienie podstawy prawnej wynikającej z odpowiednich umów międzynarodowych.

Darowizny w postaci oddanej krwi dokumentowane są zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości krwi lub jej składników oddanych przez krwiodawcę.

Ulga rehabilitacyjna

Ulgą rehabilitacyjną określa się w skrócie odliczenia z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest przede wszystkim posiadanie przez osobę, której dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi, jednego z poniższych orzeczeń:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do któregoś z trzech stopni niepełnosprawności,
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej), rentę szkoleniową lub socjalną,
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przed 31 sierpnia 1997 roku na podstawie odrębnych przepisów.

Poza tymi dokumentami wymagane jest posiadanie:

 • w przypadku używania samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne   --
  • dowód własności (współwłasności) samochodu,

  • dokument zlecający niezbędne  zabiegi oraz

  • potwierdzenie odbycia zleconych zabiegów,

 • informację ( imię i nazwisko) dotyczącą osób, które zostały opłacone w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania danych leków oraz faktury za zakup leków w aptece,
 • faktury lub inne dokumenty zawierające dane nabywcy, sprzedawcy, kwoty wydatku, cel wydatku  - w przypadku wydatków na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup stosownych wydawnictw i materiałów, opłacenie tłumacza języka migowego, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach itd.

Ulga internetowa

Odliczenie z tytułu użytkowania sieci Internet można zastosować w rozliczeniu pit 37, pit 36 lub pit 28 pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wydatki na ten cel, np.faktur w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Na fakturze powinna widnieć adnotacja “zapłacono”, a jeśli nie ma takiej informacji konieczne jest posiadanie dowodu opłaty faktury (np. wyciąg z rachunku bankowego). Jeśli korzystamy z pakietu usług, wśród których jest korzystanie z sieci Internet, na fakturze musi być wyszczególnienie kosztu poszczególnych usług, aby było jasne, ile wynosi kwota zapłacona za Internet.

Ulga na nabycie nowych technologii

Podstawa ustalenia wysokości odliczenia z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii jest kwota wydana przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w takiej części, w jakiej została zapłacona w roku podatkowym, w którym nowa technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w następnym roku.

Podstawę do dokonania odliczenia stanowią:  

 • dowody poniesienia wydatków oraz  
 • opinia niezależnej jednostki naukowej.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Dowodem świadczącym o prawie do ulgi z tego tytułu jest:

 • umowa z podmiotem prowadzącym IKZE,
 • dowody wpłaty środków na zabezpieczenie emerytalne.

Pamiętać należy, że podstawą do odliczenia sa jedynie kwoty faktycznie wpłacone, a nie tylko naliczone.

Ulga prorodzinna

Ulgą prorodzinna nazywana jest ulga z tytułu wychowywania dzieci.

Rodzice, którzy korzystają z ulgi prorodzinnej  na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, jako dowody potwierdzające prawo do ulgi są obowiązani przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dokumenty takie jak:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga na wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji urzędu skarbowego.

Z odliczenia w ramach tej ulgi mogą korzystać podatnicy, którzy posiadają  decyzję przyznającą ulgę wydaną przez  organ podatkowy. Odliczyć można kwoty przyznane przed 1 stycznia 2006 r, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata poprzedzające 2006 rok, jak również kwoty ulg przyznane na podstawie przepisów obowiązujących po 1 stycznia 2006 roku.

Ulga aktywizacyjna

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej.

Dokumentami niezbędnymi do odliczenia są:

 • dowody stwierdzające poniesienie wydatków (przelew na rzecz ZUS, pokwitowanie płatności w kasie ZUS lub na poczcie),
 • zaświadczenie o rejestracji umowy aktywizacyjnej.

Ulga abolicyjna

Ulga ta dotyczy podatników, którzy uzyskali dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby skorzystać z ulgi abolicyjnej podatnik powinien posiadać dokument poświadczający wartość podatku zapłaconego za granicą za dany rok.

Ulgi mieszkaniowe

Na zasadzie praw nabytych  przysługują odliczenia w ramach tzw. “dużej” ulgi budowlanej, ulgi remontowej i ulgi odsetkowej. Wymagane m.in. są:

 • faktury dokumentujące poniesione wydatki,
 • akt notarialny,
 • pozwolenie na budowę,
 • inny dokument potwierdzający tytuł do budynku/lokalu mieszkalnego,
 • umowy kredytowe,
 • zaświadczenie banku o wysokości zapłaconych w roku podatkowym odsetek.

Ulgi na dojazd do pracy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość odliczenia zryczałtowanych kosztów dojazdu do pracy. Jeżeli rzeczywiste koszty ponoszone przez podatnika przekraczają zryczałtowaną kwotę określoną przez ustawodawcę, to może on doliczyć wydatki poniesione na dojazd do pracy do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko w określonej sytuacji. Muszą one być udokumentowane dowodami zakupu biletów okresowych. Nie mogą to być bilety na okaziciela, lecz imienne.

Aby móc doliczyć wydatki poniesione na dojazd do pracy do kosztów uzyskania przychodów trzeba posiadać dowody zakupu imiennych biletów okresowych.

Nie  wszystkie wydatki na bilety przewyższające ustawowe limity można odliczyć., Nie można odliczyć kosztów dojazdu samochodem, biletów jednorazowych, biletów na okaziciela.. Do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczają się też bilety lotnicze.

Podstawowe informacje o dokumentach wymaganych przy poszczególnych ulgach znajdziemy na portalu podatkowym. Gdy będziemy rozliczać pit online  2019, program pit pomoże nam odliczyć przysługujące ulgi.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00