Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Kontynuacja prawa do ulg podatkowych

Kontynuacja prawa do ulg podatkowych

▪ 15 lutego 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Kontynuacja prawa do ulg podatkowych

Tylko spełnienie warunków i nabycie praw w latach obowiązywania ulgi uprawnia do kontynuacji odliczeń w ramach tej ulgi w latach następnych.

Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa obowiązuje na zasadzie praw nabytych do dnia 31. grudnia 2027 r. W ramach tej ulgi od podstawy obliczenia podatku podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego mu po 1 stycznia 2002 roku do końca 2007 roku (umowa podpisana przed 1 stycznia 2007 roku) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Dotyczy to podatników, którzy spłacają kredyt zaciągnięty  do końca 2007 r., jak również osób, które następnie taki kredyt refinansowały.

Przykład: Pani Magdalena zadała pytanie, czy może odliczyć w rozliczeniu pit  2019 odsetki od kredytu mieszkaniowego. Jeżeli p. Magdalenie  kredyt mieszkaniowy został udzielony w latach 2002- 2007, a umowa podpisana do końca 2006 roku, to nabyła ona prawo do ulgi odsetkowej i nadal może korzystać z tej ulgi na zasadzie praw nabytych. Jeżeli jednak kredyt  przyznany był po 2006 roku, ulga odsetkowa już nie funkcjonowała, więc p. Magdalena nie będzie mogła w rozliczeniu pit 2020 (za rok  2019) odliczyć od dochodu wydatków na spłatę odsetek. Ważna jest tutaj data podpisania umowy kredytowej.

W ramach ulgi odsetkowej prawo odliczenia od dochodu dotyczy odsetek:

 • od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego,

 • od kredytu refinansowego, czyli zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego

 • od każdego następnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu refinansowego.

Odliczenie dotyczy spłat dokonywanych do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt  zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. W przypadku zawarcia umowy o kredyt refinansowy może zostać wydłużony termin spłaty kredytu. Jednak prawo do ulgi odsetkowej będzie funkcjonowało tylko do terminu określonego w umowie pierwotnej zawartej przed 1 stycznia 2007 roku.

Przykład: Pan Ryszard zaciągnął w 2006 roku kredyt mieszkaniowy, który miał spłacić do 2020 roku. W 2012 roku refinansował ten kredyt i według umowy refinansowej będzie go spłacał do roku 2025.  Pan Ryszard będzie miał prawo do korzystania z ulgi odsetkowej jedynie do 2020 roku, czyli daty określonej w pierwotnej umowie.

UWAGA: Ulga przysługuje tylko podatnikom mającym w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydentom). Jeśli podatnik będący rezydentem nabył prawo do ulgi odsetkowej, a później zmienił rezydencję podatkową, ale nadal rozlicza się z uzyskanych na ternie Polski dochodów (np. z najmu), może korzystać z ulgi na zasadzie praw nabytych. Zmiana rezydencji podatkowej, w trakcie korzystania z ulgi odsetkowej, nie ma wpływu na możliwość korzystania z tej ulgi.

Odliczenie z tytułu ulgi odsetkowej wykazuje się w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36, PIT-28.

Ulga uczniowska

Przepis dotyczący ulgi uczniowskiej został uchylony z dniem 1 stycznia 2004 r. przez art. 1 pkt 24 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, ale na podstawie art. 13 tej noweli ustawodawca wprowadził kilka przepisów przejściowych, na mocy których nadal można korzystać z tej ulgi na zasadzie praw nabytych.

Dotyczy to przypadków, gdy podatnik spełnił niezbędne wymagania i nabył prawo do odliczeń przed końcem 2003 r. Do warunków tych należało zawarcie z uczniami lub szkołami właściwych umów. Wymagane  było też rozpoczęcie nauki zawodu lub szkolenia mającego na  celu przyuczenie do zawodu najpóźniej w roku szkolnym 2003/2004. Umowy zawierane obecnie nie uprawniają do korzystania z ulgi uczniowskiej.

Podatnik, który nabył wcześniej prawo do ulgi na szkolenie pracownika, ma na zasadzie praw nabytych możliwość odliczania od podatku kwoty przewidzianej przez przepisy. Nie ma czasowego ograniczenia stosowania tego odliczenia.

W latach 2004-2007 kwota odliczeń przysługujących podatnikom korzystającym z ulgi uczniowskiej podlegała waloryzacji. Od 2008 r. kwota jest stała i wynosi w przypadku szkolenia trwającego do 24 miesięcy 4896,18 zł, a jeśli szkolenie trwa ponad 24 miesiące - 8160,31 zł. W szczególnych przypadkach kwotę ulgi podwyższa się o 20 %.

Kwoty do odliczeń zwiększa się o 20 % podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym. Dodatkowo podwyższenie o 20 % kwoty ulgi uczniowskiej (także podwyższonych z innych uwarunkowań) przysługuje podatnikom, którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika. Warunkiem takiej podwyżki jest zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.

Podatnik obniża o kwotę ulgi podatek dochodowy, wyliczony przy zastosowaniu skali podatkowej (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych), lub zryczałtowany podatek dochodowy (gdy podatnik opodatkowany jest w formie zryczałtowanej).

Kłopoty z wykorzystaniem ulgi uczniowskiej na zasadzie praw nabytych mogą mieć miejsce w przypadku podatników,  którzy w momencie nabycia prawa do ulgi byli opodatkowani np. na zasadach ogólnych według skali, a później przeszli na opodatkowanie w formie liniowej. Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości odliczania ulg. Jeśli podatnik obecnie rozlicza się podatkiem liniowym,  to w rozliczeniu pit  2019 (pit  2020 online) nie może odliczyć ulgi w deklaracji PIT 36L, ale podatnik ma możliwość dokonania odliczenia od innych dochodów niż opodatkowanych podatkiem liniowym.

Umowa aktywizacyjna – pomoc domowa

Ulga na pomoc domową nie obowiązuje już od 2007 r. Ulga ta została formalnie uchylona z dniem 1 stycznia 2007 r. Jednakże na podstawie przepisów przejściowych ustawy nowelizującej mogą korzystać z tej ulgi osoby, które umowę aktywizacyjną podpisały przed 1 stycznia 2007 r. i na jej podstawie ponoszą wydatki po 31 grudnia 2006 r.  

Na zasadzie praw nabytych podatnicy, którzy prowadzą gospodarstwo domowe i korzystają z formy opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, w rozliczeniu pit  2019 mogą skorzystać z odliczenia wydatków ponoszonych na składki ZUS z tytułu umowy aktywizacyjnej zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Z ulgi tej będą mogli skorzystać też w latach następnych (rozliczenie pit  2019) do końca obowiązywania umowy. Podatnik chcący skorzystać z ulgi musi posiadać dowody stwierdzające poniesione wydatki na składki ZUS za osobę zatrudnioną oraz zaświadczenie o rejestracji umowy aktywizacyjnej z urzędu pracy.

Kwota ulgi dotyczy odliczenia od podatku składek ZUS faktycznie zapłaconych za osobę zatrudnioną, ale tylko ze środków zatrudniającego. Jest to odliczenie od podatku, czyli faktycznie zwrot poniesionych wydatków przez fiskusa.

Prawo to nie dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie aneksów do umowy, podwyżki płacy i składek, przedłużeń umowy dokonywanych po 31 grudnia 2006 r.

Podwyższenie kwoty wynagrodzenia nie spowoduje możliwości odliczenia wyższych składek ZUS, można odliczyć jedynie w kwocie określonej na dzień 31 grudnia 2006 r. Obniżenie wynagrodzenia spowoduje w oczywisty sposób obniżenie składek, a więc z niższe odliczenia. Jeżeli po takiej obniżce wynagrodzenie zmieni się tym razem na wyższe, to można zwiększyć odliczenia, ale tylko do kwoty ustalonej w dniu 31 grudnia 2006 r.

Zawarcie nowej umowy albo przedłużenie obowiązującej nie daje prawa do ulg.
Ulga przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy. Odliczenia dokonujemy w rozliczeniu PIT rocznym za rok, w którym ten okres minął.

Przykład: Według umowy gosposia jest zatrudniona od 10 czerwca 2006 r. W dniu 10 czerwca  2019 roku minął kolejny nieprzerwany rok jej zatrudnienia, zatem w PIT rocznym za  2019 r. będzie możliwe odliczenie składek ZUS za okres 10 czerwca  2014 r. do 10 czerwca  2019 r.

Ulga jest wykazywana w załączniku PIT-O i rozliczana PIT-37, PIT 36 lub PIT28.

Ulga na zatrudnienie pomocy domowej obowiązywała tylko przez rok - od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. .Przyczyną był  brak zainteresowania ze strony podatników.

Ulga mieszkaniowa i budowlana

Już od kilku lat nie obowiązują ulgi związane z wydatkami mieszkaniowymi. Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku, funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych.  

Do powyższych ulg należą:

 • ulga na budowę nieruchomości w celach najmu

 • duża ulga budowlana

 • ulga remontowa

 • ulga na kasę mieszkaniową

Po raz pierwszy ulga na wynajem obowiązywała w latach 1992-1996 .Druga ulga na wynajem obowiązywała w latach 1997- 2000. Ulga została zlikwidowana z dniem 01.01.2001 r., wydatki podlegające odliczeniu (od dochodu) , to te ponoszone do końca 2003 roku. Jeżeli przysługująca ulga w okresie jej obowiązywania była wyższa niż dochód, to podatnik zachował prawo do odliczania wydatków ponoszonych na ten cel po zlikwidowaniu ulgi. na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Duża ulga budowlana oraz ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej zostały uchylone z dniem 1 stycznia 2002 roku wskutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonanej ustawą z 21 listopada 2001 r. Jednocześnie ustawodawca zdecydował się na pozostawienie w mocy ulgi na wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Z preferencji ulgi remontowo-modernizacyjnej w bieżących rozliczeniach podatkowych mogą skorzystać osoby, które poniosły wydatki w latach 2003 – 2005.

Prawa nabyte do ulg dają podatnikom możliwość kontynuowania odliczeń w kolejnych deklaracjach podatkowych, zarówno gdy będą rozliczać pit  2019, pit 2020 itd.aż do całkowitego wykorzystania przysługującej ulgi.

Uprawnieni do odliczeń z tytułu ulgi budowlanej i remontowo-modernizacyjnej są podatnicy, których dochody (podatek) nie pozwoliły  na odliczenie ulgi w pełnym wymiarze. Podatnicy mogą odliczać jedynie wcześniejsze wydatki, z okresu obowiązywania ulg. Nie można odliczać bieżących wydatków związanych z tymi ulgami.

Jeśli wydatki poniesione na inwestycje mieszkaniowe  przed 1 stycznia 1997 r. (w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej odliczanej od dochodu), nie znalazły pokrycia w dochodzie osiągniętym w następnych latach podatkowych, to ciągle mamy prawo do odliczeń tych wydatków, aż do ich pełnego pokrycia. Odliczenie wydatków na cele mieszkaniowe, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za lata ubiegłe należy wykazać w części B.2 formularza PIT/D, który jest załącznikiem do formularzy, w których odliczamy wydatki mieszkaniowe.Możemy odliczać je od dochodu w rozliczeniu pit 37, pit 36 lub pit 28 rozliczając pity  2019, pity 2020 online itd.

Identyczne zasady dotyczą wydatków poniesionych na inwestycje mieszkaniowe w okresie 1997-2001 (w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej odliczanej od podatku). Jeśli nie zdołaliśmy odliczyć dotychczas całości kwoty, o jaką mamy prawo pomniejszyć podatek, gdyż nie znalazła ona pokrycia w podatku należnym za te lata.

Korzystanie z ulgi na oszczędzanie w kasach mieszkaniowych przed 1 stycznia 2002 roku uprawnia do kontynuowania (na zasadzie praw nabytych) odliczenia kwot wpłacanych na cele systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (w określonym limicie) – aż do końca  okresu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy zawartej przed 1 stycznia 2002 r.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca korzystanie z ulgi mieszkaniowej obwarował licznymi ograniczeniami. Jeśli np. środki zgromadzone w kasie zostały przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe, ulga nie przysługuje, a kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu musimy zwrócić.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00