Zasiłki

620x100 dziecinnie proste

Zasiłki
Zasiłki
Waloryzacja zasiłku chorobowego 97,5%
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia 77,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
Limit dochodu, poniżej którego dostaniemy zasiłek rodzinny 539,00 zł
Limit dochodu – gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 623,00 zł

Dodatki do

zasiłku

rodzinnego

Urodzenie dziecka 1000,00 zł
Dziecko niepełnosprawne do 5. lat 60,00 zł
Dziecko niepełnosprawne starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejscowa – zamieszkanie dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła 90,00 zł
Szkoła zamiejscowa – dojazd dziecka do szkoły 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005 r. 80,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł
Zasiłek pogrzebowy 4000,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000,00 zł

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 959)

Dochody:

Aby otrzymać zasiłek, dochód rodzinny na osobę nie może przekraczać 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna, to dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 583 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
- osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek nie przysługuje jeśli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim.
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
   • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
   • ojciec dziecka jest nieznany,
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (chodzi m.in. o sytuację, kiedy rodzice rozstając się, dzielą się wychowaniem dzieci np. jedno dziecko wychowuje matka, a drugie ojciec).

 

Słowa kluczowe: zasiłek rodzinny, zasiłek chorobowy, dodatki rodzinne, świadczenia socjalne, pomoc dla rodzin, zasiłek pielęgnacyjny, zasłlek pogrzebowy, jaki trzeba miec dochód, żeby dostac zasiłek, warunki uprawniajace do zasiłku, prawo do zasiłku, utrata prawa do zasiłku 

 

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00