Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Dochody zagraniczne w rocznym PIT 2020

Dochody zagraniczne w rocznym PIT 2020

▪ 27 marca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od rezydencji podatkowej, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dochody zagraniczne w rocznym PIT 2020

Rezydencja podatkowa i zasada źródła

Sposób opodatkowania dochodów zagranicznych oparty jest na dwóch zasadach: zasadzie rezydencji i zasadzie źródła.

Rezydenci podatkowi to osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Mają oni nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli opodatkowaniu w Polsce podlegają wszystkie ich dochody, uzyskane zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na zasadzie źródła oparta jest konstrukcja ograniczonego obowiązku podatkowego. Zasada ta oznacza, że obowiązkiem podatkowym objęte są dochody powstałe na terytorium danego kraju, niezależnie czy podatnik ma w nim miejsce zamieszkania, czy też nie.

Rozliczenie roczne wynagrodzenia za pracę za granicą

Niezależnie od tego, w jakim kraju został uzyskany dochód z pracy najemnej oraz jaką metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu przewiduje umowa z danym krajem, sposób obliczania dochodu zagranicznego przy składaniu zeznania podatkowego jest taki sam:

  • przychód brutto osiągany za granicą pomniejsza się o przysługujące dla danego kraju diety;
  • obliczoną w ten sposób kwotę należy przeliczyć na złote polskie po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu;
  • od uzyskanej w złotych kwoty należy odjąć przysługujące pracownicze koszty uzyskania przychodu (podstawowe lub podwyższone).

Dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę poza granicami kraju podatnik wykazuje w deklaracji PIT-36. Dochody zagraniczne z pracy najemnej trzeba też wykazać w załączniku PIT/ZG. Rozliczenie PIT 36 za rok 2017 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 (roku następnego po roku podatkowym).

Jeśli w roku podatkowym podatnik uzyskał wyłącznie zagraniczne dochody z pracy najemnej, a jednocześnie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, co wynika z dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – wówczas nie ma on obowiązku rozliczenia pit 36.

Natomiast w przypadku zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia zeznanie roczne PIT 36 za 2017 rok musi być złożone.

Rozliczenie w PIT emerytury/renty zagranicznej

Rozliczenie roczne na formularzu PIT 36 obejmuje też dochody uzyskane z emerytury/renty zagranicznej. Jeśli zgodnie z międzynarodowa umową stosowana jest metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzn., jeżeli emerytura podlega opodatkowaniu i w Polsce, i za granicą, to, co do zasady świadczeniobiorca powinien złożyć zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku, gdy do rozliczenia emerytury/renty zagranicznej ma zastosowanie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania, to należy mieć na uwadze, że:

  • przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik nie ma obowiązku złożyć zeznania PIT-36 i PIT/ZG, jeżeli oprócz emerytury zagranicznej nie uzyskał w Polsce innych dochodów opodatkowanych wg skali;
  • jeżeli jednak podatnik oprócz emerytury zagranicznej osiągnął w Polsce inny dochód opodatkowany według skali podatkowej, to wykazuje wysokość otrzymanej emerytury/renty zagranicznej w PIT-36 i PIT-ZG, ale nie nalicza i nie płaci od niej podatku. Wykazanie ma służyć ustaleniu stawki podatku dla innych dochodów wykazanych w PIT 36;
  • przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego podatnik zawsze ma obowiązek wypełnienia części D deklaracji PIT-36, gdzie wykazuje uzyskane za granicą dochody i zapłacony tam podatek (do wysokości limitu przypadającego do odliczenia), natomiast w PIT/ZG wykazuje dochody z emerytury zagranicznej i podatek zapłacony za granicą w pełnej wysokości – bez limitu do odliczenia.

W przypadku, gdy zgodnie z umową międzynarodową emerytura zagraniczna podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, to podatnik nie wypełnia PIT/ZG.

PIT 36 z działalności gospodarczej za granicą według skali podatkowej

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, dochód z zagranicznej działalności gospodarczej jest zwolniony od podatku w Polsce, ale mimo to trzeba wykazać go w PIT w celu wyliczenia należnego podatku. Ma on, bowiem wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej do dochodów polskich. Dochód zagraniczny wykazuje się w PIT-36 i załączniku PIT-ZG.

W przypadku zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia przychody i koszty zagraniczne łączy się z przychodami i kosztami osiągniętymi z działalności gospodarczej w Polsce. Podatek oblicza się od łącznej sumy dochodów, a podatek zapłacony za granicą odlicza się od podatku należnego w Polsce z zastosowaniem zasady proporcjonalności. Dochód uzyskany za granicą należy wykazać w części D PIT-36 oraz w PIT/ZG, PIT/B. Jeśli podatnik może skorzystać z ulgi abolicyjnej – wówczas wymagany jest załącznik PIT/O.

Jak rozliczyć przychody z działalności poza skalą podatkową?

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją przychody zagraniczne z działalności opodatkowanej liniowo lub ryczałtem nie są wykazywane w rozliczeniu PIT w Polsce.

Natomiast przy metodzie proporcjonalnego odliczenia dochód zagraniczny sumuje się z dochodem uzyskanym w Polsce i łączną kwotę wykazuje się w PIT/ZG i PIT/B oraz PIT-36L (podatek liniowy) lub przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w PIT-28/A oraz PIT-28. Na formularzu PIT-28 wykazuje się również podatek zapłacony za granicą, podlegający odliczeniu od podatku (do limitu).

W obu przypadkach możliwe jest skorzystanie z ulgi abolicyjnej – wówczas należy dołączyć PIT/O.

Rozliczenie w PIT odsetek, dywidend uzyskanych za granicą i innych dochodów z kapitałów pieniężnych.

Jeżeli rezydent polski uzyskuje dochody z odsetek i dywidend w Polsce, to zryczałtowany podatek oblicza i odprowadza do urzędu skarbowego płatnik. Natomiast dochody z odsetek i dywidend uzyskane za granicą trzeba rozliczyć samodzielnie. Podatnik jest obowiązany do obliczenia 19% zryczałtowanego podatku i wykazania go w zeznaniu podatkowym PIT-38. Są one traktowane, jako dochody z kapitałów pieniężnych.

Polski rezydent zobowiązany jest rozliczyć w Polsce wszystkie inne dochody uzyskane z kapitałów pieniężnych za granicą w PIT-38 i rozlicza się z nich z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W większości umów wskazana jest metoda odliczenia proporcjonalnego.

Opodatkowanie dochodów z majątku nieruchomego położonego za granicą

Co do zasady dochody z majątku nieruchomego podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym dana nieruchomość jest położona. Podatnik może uzyskiwać dochody np. z najmu nieruchomości, czy z przeniesienia własności majątku nieruchomego (sprzedaży). Rozliczenie PIT od przychodów z najmu rozlicza się w PIT 36 (zasady ogólne) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Jeśli dwustronna umowa przewiduje metodę wyłączenia z progresją, przychody zagraniczne z majątku nieruchomego nie są wykazywane w rozliczeniu PIT w Polsce. Natomiast przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia zyski ze zbycia nieruchomości za granicą wykazuje się w PIT-39, ale tylko w celu ustalenia stawki podatku.

Jak wypełnić PIT-y internetowo

Deklaracje podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT 38 i PIT-39 oraz załączniki PIT-ZG, PIT-B i PIT-O można rozliczyć z programem komputerowym i złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie. PIT online to najwygodniejszy, najłatwiejszy i najszybszy sposób na złożenie zeznania rocznego. System E-Deklaracje przyjmuje zeznania podatkowe o każdej porze we wszystkie dni tygodnia. Możemy, więc rozliczyć PIT online o dogodnej dla nas porze oraz z dowolnego miejsca na Ziemi, jeśli tylko mamy dostęp do Internetu.

Trzeba oczywiście pamiętać o obowiązujących terminach: dla PIT-28 jest to 31 stycznia, a dla PIT-36, jak i PIT-36L, PIT 38 i PIT-39 - 30 kwietnia. 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00