Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Dokonywanie wpłat należności podatkowych na rachunki bankowe Urzędu Skarbowego

Dokonywanie wpłat należności podatkowych na rachunki bankowe Urzędu Skarbowego

▪ 13 stycznia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Podatnicy zobowiązani są do terminowego i prawidłowego wpłacenia należności podatkowych na rachunki bankowe urzędu skarbowego.

Dokonywanie wpłat należności podatkowych na rachunki bankowe Urzędu Skarbowego

Formy zapłaty podatku

Zapłata należnego podatku może być dokonana przez podatnik gotówkowo lub bezgotówkowo, przy czym zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów musi nastąpić w formie polecenia przelewu.

Prawidłowe opisanie wpłaty
Przy wpłatach należności podatkowych do urzędów skarbowych stosowane są symbole, które warto znać, aby prawidłowo opisać przekazywaną należność. Brak symbolu formularza czy tytułu płatności lub jego niepoprawne brzmienie może być powodem błędnego zakwalifikowania wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może spowodować nieprzyjemne konsekwencje dla podatnika, gdy np. powstanie niedopłata na jednym z kont przy jednoczesnej nadpłacie na innym koncie.

Wykaz symboli stosowanych przy wpłatach podatku
Wykaz symboli stosowanych przy wpłatach należności podatkowych.zawarty jest w załączniku nr 4 obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Rozi Fin. z 2017 r. poz. 123).

Przelewy internetowe
Aby
 dokonać płatności podatku przez Internet, należy:

 • W bankowości internetowej swojego banku wybrać „PRZELEW do US”(Jest to istotne, gdyż przelewy do US/ZUS różnią się od innych przelewów. Znajdują się w nich rubryki do wypełnienia: okres płatności, symbol formularza oraz identyfikator podatkowy).
 • Skorzystać z właściwego danego formularza rachunku bankowego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.06.2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017r. poz.123).
 • Wpisać lub wybrać z listy nazwę i adres organu podatkowego.
 • Podać nazwę i adres zobowiązanego w systemach bankowych może to odbywać się automatycznie).
 • Podać Identyfikator NIP (podatnicy prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) – bez znaków rozdzielających np. kresek/spacji.
 • Wybrać Typ okresu w polu „Okres zobowiązania” w szczególności należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R - rokK - kwartałM - miesiącD - dekadaJ - dzień.

Przykłady:

- wpłata podatku od gier za miesiąc luty 2018 r., należy wpisać - 18M02;
- wpłata podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2018 r., należy wpisać - 18J0703;
- wpłata dotycząca pojedynczego zgłoszenia celnego z dnia 6 stycznia 2018 r. lub decyzji (postanowienia) z dnia 6 stycznia 2018 r., należy wpisać – 18J0601;
- wpłata dotyczy deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług VAT-IM za Maj 2018 r., należy wpisać – 18M05.

 • W polu Symbol formularza lub płatności" wstawić symbol formularza, do którego dokonywana jest płatność.

Przykłady:

- CIT (podatek dochodowy od osób prawnych - jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji);
- CIT 8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych);
- DJB (inne dochody - należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym);
- PIT 37 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym);
- PIT 28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych);
- PPE (zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych - jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji);
- PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych);
- VAT-7 (deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług);
- SD (podatek od spadków i darowizn - należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym).

 • W polu „Identyfikator zobowiązania”wpisać numer dokumentu, za który następuje zapłata w zależności od wskazanego we wcześniejszym polu Symbol formularza lub płatności".

Termin zapłaty podatku
Za termin dokonania zapłaty podatku przyjmuje się:

 • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub na rachunek organu podatkowego w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
 • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Poprawne opisanie wpłaty jest gwarancją właściwego zewidencjonowania i rozliczenia oraz powiązania z odpowiednim dokumentem, a więc uznania za uregulowane zobowiązania podatkowego. Błędne opisy lub braki w nich uniemożliwiają ich identyfikację, wymagają sprostowania i przeksięgowania. Może się zdarzyć, że podatnik z tego powodu napotka utrudnienia w uzyskaniu np. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub potwierdzenia zapłaty akcyzy.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00