Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Nowe zadania dla urzędów skarbowych

Nowe zadania dla urzędów skarbowych

▪ 25 maja 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 25 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Do Sejmu RP trafił projekt ustawy o składce audiowizualnej. System ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. W projekcie tym przewidziane są określone zadania dla naczelników urzędów skarbowych, gdyż składka ma być traktowana na równi ze zobowiązaniem podatkowym.

Nowe zadania dla urzędów skarbowych

Składka audiowizualna  jest zryczałtowaną daniną publiczną ponoszoną przez odbiorców końcowych energii elektrycznej w celu finansowania misji publicznej instytucji mediów narodowych.

Kto zapłaci składkę audiowizualną?

Składka będzie pobierana od każdego punktu poboru, czyli od licznika energii elektrycznej. Płacić ją będą odbiorcy końcowi prądu, którzy mają podpisaną umowę z dostawcą energii. Właściciele dwóch czy większej ilości mieszkań zapłacą wielokrotną składkę, ponieważ ustawa przewiduje, że opłatę audiowizualną uiszcza się od każdego licznika. Jeżeli w obrębie jednego gospodarstwa funkcjonują dwa liczniki, wtedy opłata naliczana będzie tylko raz.

Nie ma znaczenia, czy w domu jest odbiornik radiowy czy telewizor, nie będzie to sprawdzane. Jeśli w domu zainstalowany jest licznik prądu, składkę trzeba będzie zapłacić.

Obowiązek zapłaty składki w wysokości 15 zł miesięcznie będzie powstawał pierwszego dnia każdego miesiąca z terminem płatności do końca następnego miesiąca.

Dostawcy prądu inkasentami składek

Jako inkasentów składek przewiduje się przedsiębiorstwa energetyczne - operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy będą  zobowiązani do pobrania składki od odbiorcy końcowego i wpłacenia jej we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązkiem inkasentów będzie poinformowanie odbiorców końcowych o konieczności płacenia składki oraz podanie numeru konta, na który należy dokonywać wpłat. Rachunek będzie prowadzony przez dystrybutorów energii i dopiero z niego operator w odpowiednim terminie – dwa razy w miesiącu - prześle odpowiedniemu organowi skarbowemu zebrane składki. 

Inkasenci będą też zobowiązani przekazywać organowi podatkowemu, za pomocą środków komunikacji elektroniczne,j zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, deklarację o wysokości składki pobranej w poprzednim miesiącu oraz o wynagrodzeniu przysługującym inkasentowi za ten miesiąc.

Poza tym inkasent będzie miał obowiązek  przekazywać organowi podatkowemu, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności składki, informację o:

a) przypadkach niezapłacenia składki lub zapłacenia jej w niepełnej wysokości,

b) wysokości nadpłat powstałych u odbiorców końcowych za okres, za który inkasent nie rozliczył składek w związku z rozwiązaniem umowy.

Inkasent, który nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy lub wykonuje je nienależycie, może zostać ukarany przez organ podatkowy karą pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

Rola organów skarbowych.

Dostawcy energii będą zajmować się zbieraniem pieniędzy, będą też musieli  identyfikować odbiorców, którzy nie  płacą składki oraz informować o nich odpowiedni urząd skarbowy, ale już ustalanie przyczyn niepłacenia składki oraz ewentualna egzekucja będzie należała do obowiązków służb skarbowych. Osoby zalegające z wpłatą będą  podlegały procedurze w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Oznacza to, że będą miały na głowie fiskusa.

Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach składki jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach składki określi Minister do spraw finansów publicznych, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru składki.

Zgodnie z projektem ustawy organ podatkowy ewidencjonuje środki otrzymane od inkasentów tytułem składki audiowizualnej, a następnie odprowadza je na rachunek Funduszu Mediów Narodowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od ich otrzymania.

Zwolnienia

Projekt ustawy przewiduje szereg zwolnień, m.in. dla osób powyżej 75 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kombatantów, odbiorców końcowych, którzy w dniu powstania obowiązku zapłaty są uprawnieni do zryczałtowanego dodatku energetycznego, czy też osób o niskich dochodach pobierających świadczenia na pierwsze dziecko w programie 500+.

Projekt przewiduje, że wyżej wymienione osoby będą musiały zgłosić się do swojego urzędu gminy i wypełnić odpowiedni formularz. Organ podatkowy informowany będzie o osobach podlegających zwolnieniu przez organ gminy z urzędu, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Organ gminy sprawdza zgłoszenia dotyczące zwolnień  pod względem formalnym oraz pod względem zgodności oświadczenia dokonującego zgłoszenia z danymi, które organowi temu są znane z urzędu. W razie potrzeby organ gminy wyznacza dokonującemu zgłoszenia termin do usunięcia braków formalnych zgłoszenia pod rygorem odmowy poinformowania urzędu skarbowego o dokonaniu zgłoszenia.

Przekazując organowi podatkowemu informację o płatności składek inkasent nie ustala, czy niezapłacenie składki lub jej zapłacenie w niepełnej wysokości jest związane ze zwolnieniem. Ustalenia  w tym zakresie należą do zadań organu podatkowego.

Czy grozi wyłączenie nam prądu?

Składka audiowizualna nie będzie rozliczana razem z rachunkiem za prąd. Będzie wpłacana na odrębne konto. Dzięki temu, że  będą wpłaty traktowane oddzielnie, nie grozi nam wyłączenie prądu, jeśli nie opłacimy składki audiowizualnej.

Składka audiowizualna a PIT

W rozliczeniu pit [rok-rozliczenia] część podatników miała możliwość odliczenia ulgi internetowej. Z tytułu opłat abonamentowych radiowo-telewizyjnych ulgi nie były przewidziane. Projekt nowej ustawy również nie przewiduje odliczeń z tego tytułu w pit.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00