Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Nowe zwolnienia podatkowe w ustawie o podatku dochodowym

Nowe zwolnienia podatkowe w ustawie o podatku dochodowym

▪ 21 grudnia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 30 sierpnia 2019 r.

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy o PIT opublikowanej w dn.12 lipca 2017 roku dotyczą m.in. przepisów art. 21 (zwolnienia przedmiotowe) ustawy o PIT. Dwa nowe zwolnienia zawarte są w pkt. 90b i 97b.

Nowe zwolnienia podatkowe w ustawie o podatku dochodowym

Zwolnienie w pkt. 90b

W ramach nowelizacji do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano pkt 90b, który stanowi o nowym zwolnieniu przedmiotowym, obejmującym świadczenia uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.


Kontynuacja poprzednich rozporządzeń

Przepisem tym objęte są świadczenia, które trzykrotnie były już przedmiotem rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej wydawane były w latach 2011- 2015 i obejmowały świadczenia uzyskane od roku 2010 do roku 2016.

Przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego dla tych świadczeń są stale aktualne, a zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Za zasadne należy uznać więc wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego obejmującego ww. świadczenia do ustawy o PIT z zastosowaniem przepisu do świadczeń z tego tytułu uzyskanych już w tym roku, czyli od dnia 1 stycznia 2017 r. Przypomnijmy, że ostatnie rozporządzenie obejmowało świadczenia uzyskane do końca 2016 roku.

Cele działania medycyny paliatywnej

Celem medycyny paliatywnej jest poprawienie jakości życia osób w nieuleczalnej fazie choroby. Dąży ona do złagodzenia objawów choroby, uśmierzenia bólu i innych objawów somatycznych, wspiera psychicznie i duchowo chorego, a także jego najbliższych. Opiekę paliatywną winien sprawować wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, zarówno z doświadczeniem medycznym, jak i niemedycznym. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby - tak stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów i rehabilitantów.

Przygotowanie specjalistów

Opieka paliatywna sprawowana jest przez specjalistów z wielu dziedzin, w tym spoza medycyny. Opiekę świadczą lekarze i pielęgniarki, ale również istotną rolę w procesie leczenia chorego w trudnej fazie choroby odgrywa opieka psychologiczna oraz rehabilitacja. Dlatego uzasadnione jest objęcie dodawanym w nowelizacji ustawy o PIT przepisem wszystkich osób fizycznych, które uzyskują świadczenia w postaci nieodpłatnego udziału w przedmiotowych szkoleniach.

Zwolnienie w pkt.97b

Nowe zwolnienie dodane w pkt. 97b dotyczy umorzenia należności pieniężnych zw. z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Beneficjenci tego zwolnienia podatkowego to osoby (podatnicy), którzy wynajmują mieszkania komunalne i socjalne. Z tego powodu zdaniem ustawodawcy za zwolnieniem przemawiają względy społeczne, w szczególności możliwości płatnicze dłużnika. Jako uzasadnienie dla wprowadzanego zwolnienia podawane jest też uzyskiwanie dochodów z podatku od osób fizycznych związanych z dokonanymi umorzeniami przez jednostki samorządu terytorialnego, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Przepisem tym są objęte zwolnienia dotyczące świadczeń z tytułu umorzenia przez organy terenowe należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego zastosowane zgodnie z zasadami uchwały o finansach publicznych. Zwolnieniem będą objęte umorzone należności z tytułu:

  • zaległej opłaty czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
  • zaległej opłaty za dostarczone media (prąd, gaz, woda) oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
  • odszkodowania za korzystanie z lokalu mieszkalnego bez umowy,
  • odsetki od ww. należności,
  • nieuregulowane koszty dochodzenia i egzekucji należności, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.


Nowelizacja ta jest konsekwencją wydania przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzenia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00