Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Podatek liniowy (19%)

Podatek liniowy (19%)

▪ 1 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Podatek liniowy (19%)

Działalnośc gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym (19%)

Przy tej formie opodatkowania płaci się stały podatek. Stawka zawsze wynosi 19% dochodów – niezależnie od ich wysokości. Podatek płaci się od dochodów, czyli od przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Przychody oraz koszty musisz wykazywać
w odpowiedniej ewidencji (księdze przychodów i rozchodów lub w księdze rachunkowej).

Dla osób rozliczających działalność gospodarczą podatkiem liniowym przeznaczony
jest PIT-36L. Taki sposób opodatkowania wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ulgi, które możemy odliczyć to wpłaty na IKZE oraz z tytułu osiągania dochodów za granicą.

Osoby, które chcą opodatkować działalność gospodarczą podatkiem liniowym są zobowiązane złożyć do właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy:

  • do 20 stycznia – gdy rozpoczynają działalność z początkiem roku,
  • nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – gdy rozpoczynają działalność
    w trakcie roku.

Osoby, które w kolejnych latach chcą kontynuować rozliczanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym nie muszą składać już żadnych oświadczeń. Natomiast jeżeli chcą zmienić formę opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności na podatek liniowy,
to powinny złożyć stosowne oświadczenie do 20 stycznia. Również do 20 stycznia powinny złożyć stosowne zawiadomienie osoby, które chciałyby zrezygnować z podatku liniowego lub zmienić formę opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej nie jest możliwa w trakcie roku. Można tego dokonać tylko z początkiem roku.

Odprowadzanie zaliczek

Pierwszą zaliczkę wpłacamy, gdy osiągnęliśmy dochód. Zaliczki możemy wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. Bez składania deklaracji. Deklarację PIT-36L składamy dopiero po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 30.04.

Zaliczki miesięczne

Zaliczki miesięczne wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień wpłacamy do 20 stycznia. Nie musimy wpłacać zaliczki za grudzień, gdy przed 20 stycznia złożyliśmy roczne zeznanie PIT-36L i wpłaciliśmy obliczony w nim podatek.

Zaliczki kwartalne

Z zaliczek kwartalnych mogą skorzystać tzw. mali podatnicy. Są to osoby, które rozpoczynają działalność lub których przychód (wraz z podatkiem VAT) w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro.

Należy pamiętać, że wg prawa podatkowego osobą rozpoczynającą działalność jest osoba, która w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie dwóch ostatnich lat nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie ani jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej. Oraz działalności takiej nie prowadził małżonek danej osoby – jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zaliczki kwartalne wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni kwartał. Zaliczkę
za czwarty kwartał wpłacamy do 20 stycznia. Nie musimy wpłacać zaliczki za ostatni kwartał, gdy przed 20 stycznia złożyliśmy roczne zeznanie PIT-36L i wpłaciliśmy obliczony w nim podatek.

Osoby, które chcą kwartalnie wpłacać zaliczki powinny o tym pisemnie poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Który urząd skarbowy jest właściwy

Dla działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika. Gdy działalność jest prowadzona w formie spółki właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Kto nie może skorzystać z podatku liniowego

Z podatku liniowego nie mogą skorzystać osoby, które w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczą usługi w danym roku na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.
A usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonuje lub wykonywał w poprzednim roku w ramach stosunku pracy. Taka osoba jest zobowiązana do rozliczania się wg zasad ogólnych. Zasady te odnoszą się tylko do osób, które pracowały na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilno-prawnych) i których pracodawcy są klientami.
Natomiast jeśli podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi obecnemu lub byłemu pracodawcy, które nie pokrywają się z obowiązkami wykonywanymi na podstawie umowy o pracy – można zastosować podatek liniowy. 

Przyklad 1.
Pan Kamil w 2019 r. pracował na podstawie umowy o pracę jako kierowca. W 2020 pan Kamil rozpoczął działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przewozowych. Z usług tych korzysta również pracodawca pana Kamila. Czy pan Kamil może opodatkować działalność gospodarczą podatkiem liniowym?

Nie, ponieważ w ramach wykonywanej działalności gospodarczej pan Kamil świadczy dokładnie takie same usługi, jakie wykonywał jako pracownik u swojego pracodawcy.

Przykład 2.
Pan Bartłomiej w 2019 r. pracował jako informatyk w firmie X. W 2020 postanowił założyć drukarnię. Z usług tej drukarni korzysta firma, w której pan Bartłomiej był informatykiem. Czy pan Bartłomiej może opodatkować działalność gospodarczą podatkiem liniowym?

Tak, ponieważ zakres usług, jakie pan Bartłomiej świadczy w ramach działalności nie pokrywa się z jego obowiązkami, jakie wykonywał na stanowisku informatyka.

Przykład 3.
Pani Anna do 2009 r. pracowała jako księgowa w firmie Z. W 2020 założyła działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi rachunkowe. Klientem pani Anny jest firma Z.
Czy pani Anna może opodatkować swoją działalność podatkiem liniowym?

Tak, ponieważ praca pani Anny na rzecz firmy Z ustała wcześniej niż dwa lata od założenia działalności gospodarczej.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00