Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki 1% dla OPP i darowizny w rozliczeniu PIT 2017

1% dla OPP i darowizny w rozliczeniu PIT 2017

620x100 dziecinnie proste

Rozliczając PITy za 2017 rok, pamiętajmy o odliczeniach z tytułu darowizn oraz o przekazaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

1% dla OPP i darowizny w rozliczeniu PIT 2017

Różnica między darowizną a 1 % dla OPP

Zarówno przekazując darowiznę, jak i 1% podatku wspomagamy, ale jest różnica udziału przekazywanych środków w naszych finansach. W przypadku darowizny przekazujemy własne środki w dowolnej kwocie, natomiast przekazując 1% podatku, nie uszczuplamy naszych finansów, a tylko decydujemy, gdzie trafi część podatku należnego Skarbowi Państwa.Zasadnicze różnice między darowizną a mechanizmem 1% to:

 • 1% przysługuje tylko i wyłącznie organizacjom posiadającym status pożytku publicznego, natomiast darowiznę można przekazać każdej organizacji pozarządowej, różnym podmiotom wskazanym w prawie.
 • Kwota 1% przekazywana jest z należnego fiskusowi podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku, który i tak musimy odprowadzić do skarbu państwa) i nie może przekroczyć 1% obliczonego podatku, z kolei darowiznę możemy przekazać w dowolnej wysokości, nie tylko w formie pieniężnej, ale też niepieniężnej i jest ona dobrowolna.
 • Przekazanie 1% dla OPP nie zmienia kwoty podatku dochodowego płaconego przez podatnika ­­– kwota obliczonego podatku dzielona jest między skarb państwa i OPP. Wartość dokonanej darowizny może być w całości lub w części odliczona od podstawy opodatkowania, dzięki czemu zmniejsza się kwota podatku dochodowego do zapłacenia.
 • Dyspozycje przekazania 1% składamy w rocznej deklaracji podatkowej, rozliczając przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ryczałtem dotyczącym zysków kapitałowych i ze zbycia nieruchomości. Odliczeń z tytułu darowizn dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, PIT 28 lub w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej.
 • Zadysponowana przez podatnika w zeznaniu PIT kwota 1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Darowizna może być przesłana w każdej chwili bezpośrednio na konto beneficjenta.

Prawo do pozyskiwania 1% podatku

Możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych jest przywilejem jedynie organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Została ona wprowadzona ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 roku. Mechanizm przekazywania 1% dla OPP jest wykorzystywany od 1 stycznia 2004 roku.

Prawo do pozyskiwania 1% podatku PIT mają obecnie jedynie te stowarzyszenia, fundacje kluby, które aktualnie spełniają wymogi stawiane organizacjom pożytku publicznego i w terminie przekażą do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Aktualny wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania wpłat z tytułu 1% publikowany jest pod koniec każdego roku kalendarzowego.

Organizacja, która nie ma statusu OPP i nie zostanie umieszczona na wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku lub z wykazu usunięta, nie może więc otrzymywać wpłat 1% podatku dochodowego.

Zdarza się, że organizacja, która ma status OPP, zbiera wpłaty na rzecz innych organizacji, które tego statusu nie mają. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2015 roku wprowadziła wprawdzie zakaz pośredniczenia w przekazywaniu 1%, ale zakaz pośredniczenia dotyczy jedynie relacji między organizacjami pożytku publicznego.

Kto i jak może przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Dyspozycję przekazania 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) może złożyć każdy podatnik rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są zwolnione z podatku, gdy rozliczenie przebiega:

 • na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali 18% i 32% (niezależnie od źródła dochodów; mogą to być np. umowy o pracę, zlecenia, emerytury, renty, przychody z działalności gospodarczej, z najmu czy tzw. inne źródła);
 • ujednoliconą stawką 19% (podatkiem liniowym);
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • ryczałtem wskazanym w ustawie o PIT w przypadku zbycia nieruchomości i praw majątkowych, zysków z kapitałów pieniężnych.

Wniosek o przekazanie 1% podatku jest elementem zeznania podatkowego:

 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • PIT-CFC

We wniosku należy podać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania mieszczącą się w 1% obliczonego podatku. Kwota ta jest niepodzielna - w jednej deklaracji PIT możemy podać tylko KRS tylko jednej OPP. Gdy chcemy obdarować więcej organizacji, mamy taką możliwość jedynie wtedy, gdy składamy więcej niż jedną deklaracją PIT. Wtedy w każdej z nich można wpisać inny KRS (lub powtórzyć ten sam). Opcjonalnie możemy podać cel szczegółowy oraz nasze dane do wiadomości OPP.

We wniosku nie podajemy numeru konta bankowego OPP. Taką informację organizacje przekazują do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który przekazuje im 1%.

Jeżeli organ rentowy rozliczy nasz podatek na druku PIT 40A  i sami nie rozliczamy dochodów ze świadczenia emerytalnego/renty na PIT 37 lub PIT 36, to w celu przekazania 1% dla OPP możemy złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie PIT-OP, w którym podajemy tylko KRS organizacji, a kwotę 1% obliczu urząd.

Uwaga!

1% podatku zostanie przekazany do OPP tylko wtedy, jeżeli złożymy zeznanie podatkowe w terminie oraz zapłaciliśmy całą kwotę należnego podatku do urzędu skarbowego.
Zwróćmy też uwagę, aby poprawnie podać KRS organizacji, bo od tego zależy, czy pieniądze zostaną przekazane.

Jakie darowizny i w jaki sposób rozliczymy w PIT 2017

Darowizny przekazane w roku podatkowym odliczamy od dochodów/przychodów uzyskanych w danym roku.

Kwotę przekazanej darowizny odliczamy od:

 • dochodu, jeśli uzyskaliśmy dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych;
 • przychodu, jeśli uzyskaliśmy przychody z najmu prywatnego bądź z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia wykazuje się w rocznej deklaracji podatkowej PIT 37, PIT 36 lub PIT 28 oraz w dołączonej do nich informacji PIT/O. W załączniku PIT/O podaje się również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą bądź osiągający przychody z najmu mogą skorzystać z odliczeń w trakcie roku, już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy albo ryczałtu.

Odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodu darczyńcy. Limit 6% dotyczy łącznie darowizn z tytułu krwiodawstwa, na cele kultu religijnego oraz na działalność pożytku publicznego. Poza limitem są darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które mogą być odliczane nawet do 100% osiągniętego dochodu. Odliczyć można wartość faktycznie dokonanej darowizny, w pełnej wysokości, jeśli pozwoli na to wysokość dochodu.

 • Darowizny na cele krwiodawstwa realizowane przez honorowych krwiodawców odliczane są w kwocie faktycznie dokonanej darowizny, ale nie większej niż 6% dochodu. Kwotę ulgi oblicza się jako iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.
 • Darowizny na działalność pożytku publicznego podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania należy udokumentować: w przypadku darowizny pieniężnej  – dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego, w przypadku darowizny niepieniężnej – dowodem z danymi identyfikującymi darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Odliczeniu podlegają darowizny na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom w Polsce oraz w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać wartość przekazanej darowizny, kwotę odliczoną oraz dane obdarowanego (m.in. jego nazwę i adres).
 • Darowizny na kult religijny podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w kwocie faktycznie dokonanej darowizny, ale nieprzekraczającej 6% dochodu darczyńcy. Limit 6% stosowany jest z uwzględnieniem innych darowizn (na cele krwiodawstwa i pożytku publicznego).
 • Prawo do odliczania darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych wynika z oddzielnych przepisów. Darowizny te mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100% dochodu. Ograniczeniem mogą być jedynie przepisy ustawy o PIT, które pozwalają na odliczenie tylko tych darowizn, które są udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna wymagany jest dokument zawierający dane identyfikacyjne darczyńcy, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie beneficjenta o jej przyjęciu. Darowizny przekazane w gotówce nie można odliczyć od dochodu do opodatkowania.

Nie wszystkie darowizny podlegają odliczeniu w PIT

Odliczenia od dochodu nie możemy dokonać w przypadku darowizny:

 • na rzecz osoby fizycznej;
 • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej; prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami;
 • zwróconych w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00