Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Jak odliczamy w PIT 2017 składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Jak odliczamy w PIT 2017 składki na ubezpieczenie zdrowotne?

620x100 dziecinnie proste

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z odliczenia skorzystać mogą zarówno podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych, jak i ci opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, na zasadzie karty podatkowej czy też w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Jak odliczamy w PIT 2017 składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Co to jest składka zdrowotna?
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc. Jest ona obliczana od podstawy wymiaru i niepodzielna. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, przy czym podstawę wymiaru składki ustala się w różny sposób w zależności od tytułu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, np.:

 • w przypadku pracowników podstawę wymiaru składki zdrowotnej pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczają od zadeklarowanej kwoty, która jednak nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS;

W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z więcej niż jednego tytułu, to składka zdrowotna opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Odliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Z przepisów ustawy o PIT wynika możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego. W rozliczeniu PIT 2017/2017 nie możemy jednak odliczyć całej kwoty zapłaconej składki. Składka stanowi 9% podstawy wymiaru składki, ale kwota, którą można odjąć od naliczonego podatku, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (dotyczy to zarówno składek krajowych, jak i zagranicznych).
Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ograniczone jest także wysokością podatku dochodowego, tzn. odliczenie składek z nie może przekroczyć kwoty podatku.
W artykule 27b. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych znajduje się taki zapis dotyczący obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki zdrowotnej:

1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948):

1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

4. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, pod warunkiem, że:

1. nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

2. składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie, albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a;

3. istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.


Dokumenty potwierdzające wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
W rozliczeniu PIT odliczyć od podatku możemy jedynie składki zdrowotne rzeczywiście zapłacone w roku podatkowym. Natomiast nie można odliczyć od podatku składki należnej, ale faktycznie niezapłaconej. Tak np. składka należna za grudzień 2017, opłacona w styczniu 2018, nie może być odliczona w rozliczeniu PIT za 2017 rok. Natomiast będzie można ją uwzględnić w rozliczeniu PIT 2018.Odliczając od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, musimy pamiętać, że kwotę wydatków z tytułu tej składki ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np.:

 • dowód wpłaty;
 • potwierdzenie wykonanego przelewu;
 • wyciąg bankowy;
 • stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ o kwocie zapłaconych składek.

Jeżeli składki były opłacone w innej walucie niż złoty polski, to kwoty składek wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku, czyli zapłacenia składki.

Czy wszyscy podatnicy mogą skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej?
Z odliczenia od podatku kwoty zapłaconej składki zdrowotnej mogą skorzystać podatnicy zarówno:

 • opodatkowani na zasadach ogólnych (podatek według skali podatkowej);
 • obliczający podatek według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy);
 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak również;
 • opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Podatnicy rozliczający swoje dochody w różnych formach powinni pamiętać, że składkę odlicza się tylko raz, np. odliczenie składek zdrowotnych od podatku zryczałtowanego uniemożliwia odliczenie tych samych składek od podatku obliczonego według skali podatkowej.

Rozliczenie w rocznym zeznaniu PIT składek zdrowotnych
Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w trakcie roku podatkowego odlicza się już przy ustalaniu zaliczek na podatek, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Kiedy składamy roczne zeznanie po zakończeniu roku podatkowego, kwoty odliczeń z tytułu zapłaconych składek zdrowotnych należy wykazać na formularzach:

 • PIT-37, gdy rozliczamy na zasadach ogólnych dochody uzyskane za pośrednictwem płatników
 • PIT-36, gdy na zasadach ogólnych rozliczamy przychody z działalności gospodarczej i inne,
 • PIT-36L, w przypadku stosowania podatku liniowego,
 • PIT-28, w przypadku rozliczeń ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, składanym przez podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej,
 • PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego, składanym przez osoby duchowne, opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu.

Osoby, które otrzymują informację PIT-11 od płatników, mają sytuację ułatwioną, bo w PIT-11 powinna być wyszczególniona pobrana składka w wysokości już ograniczonej do odliczenia, czyli 7,75% podstawy. Taką wartość należy ująć w zeznaniu rocznym.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki z wielu różnych tytułów. Muszą one samodzielnie wyliczyć tę część zapłaconej składki, która odpowiada 7,75% podstawy. Nie mogą odliczyć całej zapłaconej składki. W rozliczeniu PIT za 2017 rok osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z odliczeń z tytułu składki zdrowotnej w wysokości:

 • za grudzień 2016 (składka opłacona w styczniu 2017) - 248,82 zł
 • za miesiące od stycznia do listopada (składki opłacane od lutego do grudnia) - 255 99 zł.

W sumie w PIT 2017 można odliczyć (12 składek): (248,82 zł * 1 m-c) + (255,99 zł * 11 m-cy) = 3064,71 zł - pod warunkiem rzeczywistego zapłacenia składek.

Szczególne przypadki odliczeń składki zdrowotnej

 1. Odliczeniu podlegają składki faktycznie uiszczone w danym roku podatkowym, a zatem również składki dotyczące minionych lat podatkowych, ale bieżąco opłacone.
 2. Przepisy nie ograniczają możliwości odliczenia składki wyłącznie do roku, którego składki dotyczą ani tytułu naliczania składki. Tak np. płacąc w 2017 roku zaległe składki za działalność gospodarcza zlikwidowaną w 2016 roku, podatnik może w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podatek o zapłacone składki do wysokości 7,75% podstawy wymiaru z podatku obliczonego z dochodów uzyskanych z innych źródeł.
 3. Nie można w kolejnym roku odliczyć składek zdrowotnych, które zostały zapłacone, ale nie odliczone ze względu na małe dochody i niski podatek w danym roku.Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym. Ustawa wprost wyklucza możliwość w kolejnych latach. Jednak w przypadku, gdy w tym samym roku uzyskamy przychody z innych źródeł, np. z pracy, to składkę zapłaconą możemy odliczyć w rozliczeniu rocznym od podatku wynikającego z innych źródeł.
 4. Ustawa o PIT nie ogranicza możliwości odliczenia składki należnej z tytułu przychodów z określonego źródła wyłącznie do podatku od dochodów z tego źródła. Na mocy tego przepisu można składkę nieodliczoną np. od ryczałtu, uwzględnić w rozliczeniu rocznym od podatku wynikającego z dochodów z pracy.
 5. Nieodliczona w roku podatkowym składka, której odliczenie przepadnie, nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu.
 6. Ustawa o PIT nie wyłącza możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przy wspólnym rozliczeniu małżonków. W tej sytuacji od podatku odlicza się sumę składek zdrowotnych, niezależnie jak część sumy przypada na każdego z małżonków.
 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą w całości finansuje z własnych środków przedsiębiorca. W związku z tym jest on uprawniony do obniżania podatku dochodowego o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno za siebie, jak i za osobę współpracującą.
 8. Jeżeli podatnik wpłacił składki do KRUS, a opłacanie składki zdrowotnej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika z przepisów ww. ustawy, to podatnik po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mógł zmniejszyć podatek o zapłacone w roku podatkowym składki na to ubezpieczenie. Musi jedynie pamiętać, że kwota odliczenia tej składki nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, a nie 7,75% podstawy wymiaru składki ZUS. W przypadku gdy podatnik prowadzi zarówno działalność rolniczą, jak i pozarolniczą działalność gospodarczą, i opłacał składki zdrowotne do KRUS, których podstawą wymiaru była działalność rolnicza, składki te nie podlegają odliczeniu od podatku z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ działalność rolnicza nie podlega regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, który opłacał składki zdrowotne z tego tytułu do KRUS, ma prawo odliczenia ich od podatku.
 9. W rozliczeniu rocznym PIT można pomniejszyć podatek dochodowy o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone od wynagrodzenia uzyskanego za granicą, do zagranicznego systemu ubezpieczeń, które nie były odliczone. Obniżenie podatku nie dotyczy składek:
  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP;
  • zapłaconych w innym niż RP państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, które zostały odliczone od dochodu (przychodu) lub podatku w tym państwie albo zostały odliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy;
  • jeżeli brak jest podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00